142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl

A Kormány a New Yorkban 1961. március 30-án kelt, és az 1965. évi 4. törvényerejû rendelettel kihirdetett "Egységes Kábítószer Egyezmény", továbbá az annak módosításáról és kiegészítésérõl szóló, Genfben 1972. március 25-én kelt, és az 1988. évi 17. törvényerejû rendelettel kihirdetett, a fenti egyezményt kiegészítõ Jegyzõkönyv (a továbbiakban együtt: Kábítószer Egyezmény); a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971. február 21. napján aláírt egyezményt (a továbbiakban: Pszichotrop Egyezmény) kihirdetõ 1979. évi 25. törvényerejû rendelet; valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetének a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezményét kihirdetõ 1998. évi L. törvény végrehajtása érdekében; továbbá a Rendõrségrõl szóló 1994. évi. XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) és k) pontjaiban; valamint az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi XXV. törvény 19. §-a (3) bekezdésének és 24. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltakra; illetve az Európai Unió Tanácsának a kábítószerek tárgyában meghozott jogi aktusaira figyelemmel, a következõket rendeli:

Értelmezõ rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában

1. alacsony tetrahidrocannabinol (a továbbiakban: THC) tartalmú kender: kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott fogalom;

2. állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatrendelõk, állategészségügyi laboratóriumok;

3. állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazó: a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) által külön jogszabály szerint engedélyezett forgalmazási tevékenység engedélyese, aki állatorvosi vény ellenében a kábítószer, illetve pszichotrop anyag tartalmú állatgyógyászati szert közvetlenül a felhasználó részére szolgáltatja ki;

4. belföldi szállítás: olyan kábítószert, illetve pszichotrop anyagot tartalmazó szállítmány eljuttatása, amelynek a kiindulópontja- és végcélja egyaránt Magyarországon található;

5. díszítõ mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott fogalom;

6. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. §f) pontjában meghatározott szolgáltató;

7. elemzés: kábítószerek, pszichotrop anyagok és viszszaélés szempontjából veszélyes új szerek fizikai, kémiai és egyéb jellemzõinek meghatározására, valamint a visszaélés szempontjából veszélyes szerek kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására irányuló szakértõi tevékenység;

8. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak az engedélyezett forgalomból az engedély nélküli forgalomba történõ átirányítása;

9. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkezõ természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, valamint az engedéllyel rendelkezõ intézetek, intézmények;

10. étkezési mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. §b) pontjában meghatározott fogalom;

11. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotrop anyagok anyagi ellenszolgáltatásért, vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történõ továbbadása (beszerzése, értékesítése, kereskedelme, elosztása) ide nem értve az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitját;

12. gyártás: minden olyan mûvelet, amelynek eredményeként kábítószer, illetve pszichotrop anyag, illetve ezekbõl az anyagokból elõállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és átcsomagolást, valamint a laboratóriumi körülmények közötti gyártást is. Gyártásnak minõsül az opioid alkaloidok elválasztása, az azt szolgáltató mák (Papaver Somniferum L. faj és rokon fajainak fajtái), valamint a kannabisz, illetve kannabisz gyanta elválasztása az azt szolgáltató kannabisz növényrõl;

13. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást, -fejlesztést, a gyógyszerek törzskönyvezését, valamint a gyógyszeres kezelés megvalósulását célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezõ szerv vagy személy által végzett tevékenység;

14. hatósági ellenõrzés: az illetékes hatóságnak az e rendelet szerinti engedélyes tevékenységére irányuló ellenõrzése, beleértve a kábítószer vagy pszichotrop anyag selejtezésének, megsemmisítésének ellenõrzését is;

15. import-, export, transzfer és tranzitszállítás: kábítószereknek és pszichotrop anyagoknak az ország területére irányuló behozatala, az ország területérõl való kivitele, és az ország területén — a leszállás nélküli légiforgalom kivételével — történõ átszállítása;

16. ipari mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott fogalom;

17. kábítószer: az 1. melléklet 1. (a továbbiakban: K1) és 2. jegyzékén (a továbbiakban: K2) szereplõ anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

18. kábítószertartalmú kivételek: az 1. melléklet 3. jegyzékén (a továbbiakban: K3 kivételek jegyzéke, röviden: Kivételek, K3) megadott összetételû gyógyszerkészítmények, amelyek nem tekintendõk kábítószernek, azonban gyártásuk kábítószer tevékenységi engedélyhez kötött, és exportjuk, importjuk és transzferük bejelentésre kötelezett az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószer Igazgatóságának (a továbbiakban: ESZCSM EKH KI);

19. kábítószerért, pszichotrop anyagért felelõs személy: nem gyógyászati tevékenység során használt kábítószer, pszichotrop anyag biztonságos tárolásáért és kezeléséért, valamint az eseti kutatás során a kábítószer, pszichotrop anyag biztonságos tárolásáért és felhasználásáért felelõs személy;

20. kannabisz:a kannabisznövénybármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termõ ágvégzõdései, amelyekbõl a gyantát még nem vonták ki. Kivéve a magokat és az ág-végzõdés nélküli leveleket;

21. kannabisz növény: minden kender, azaz Cannabis genushoz tartozó növény;

22. kábítószer felelõs (helyettes): a tevékenységi engedélyt kérelmezõ szervezet vezetõje által, az Országos Rendõr-fõkapitányság központi kábítószer rendészeti feladatait ellátó szerv (a továbbiakban: ORFK KKR) hozzájárulásával kijelölt személy, aki a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja, illetve felügyeli az engedélyesnél;

23. klinikai vizsgálat: olyan, emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetõleg más farmakodiná-miás tulajdonságának megállapítására vagy igazolására, valamint nem kívánatos mellékhatásának megállapítására, felszívódásának, megoszlásának, metabolizmusának, kiválasztásának vizsgálatára irányul azzal a céllal, hogy a vizsgálati készítmény(ek) biztonságosságát és hatásosságát igazolja;

24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal és visszaélés szempontjából veszélyes új szerekkel végzett oktatási, elemzési, klinikai vizsgálat, orvostudományi és tudományos kutatási célú tevékenység;

25. magán-állatorvos: az állategészségügyrõl szóló 1995. évi XCI. törvény 2. § 2. pontja szerinti magán-állatorvosi tevékenységet folytató állatorvos, aki nem végez állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazást;

26. mákszalma: a máknövény minden része a magok kivételével;

27. nem gyógyászati célú tevékenység: a 13. pontban meghatározottól eltérõ minden, a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett tevékenység;

28. pszichotrop anyag: az 1. mellékletben (Pszichotrop anyagok 1., 2., 3., és 4. jegyzéke, röviden P1, P2, P3, P4) szereplõ anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;

29. tengerentúli szállítás: Európán kívülre történõ export vagy Európán kívülrõl történõ import;

30. termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során az engedélyes szerzõdéses jogviszony alapján ipari mák termelésével (mûvelésével) bíz meg mezõgazdasági termelõket. Termesztetési engedély birtokában termesztésnek minõsül az engedélyes olyan tevékenysége, amely során ipari mák vetésével, mûvelésével, termelésével bízza meg a vele szerzõdõ felet;

31. transzfer: kábítószereknek és pszichotrop anyagoknak az Európai Unió más országából a Magyar Köztársaság területére irányuló importja, illetve a Magyar Köztársaság területérõl az Európai Unió más országába való exportja;

32. visszaélés szempontjából veszélyes új szer: az engedély nélküli forgalomban megjelent anyagot tartalmazó szer, amelyrõl az elemzések, illetve egyéb adatok (fogyasztási szokások stb.) alapján feltételezhetõ, hogy bódultságot vagy tudatállapot módosulást eredményezõ, a központi idegrendszerre gyakorolt hatása miatt kóros élvezetre használják.

A rendelet hatálya

2. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed

a) kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekre,

b) kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végezhetõ tevékenységekhez kapcsolódó hatósági eljárásokra,

c) visszaélés szempontjából veszélyes új szerek jegyzékbe vételi eljárására,

d) kábítószernek és pszichotrop anyagnak az egészségügyi szolgáltató által történõ megrendelésére,

e) e rendelet szerinti engedélyesnél, valamint az egészségügyi szolgáltatóknál — a 26. § (1) b) és c) pontja szerint végzett — kábítószer-rendészeti hatósági ellenõrzésre, valamint

f) egészségügyi szolgáltatók által kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és orvostudományi kutatások engedélyezésére.

(2) A rendelet hatálya az (1) bekezdés d) és f) pontja kivételével az egészségügyi szolgáltatókra nem terjed ki.

(3) A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl külön jogszabály rendelkezik.

Engedélyek és engedélyezési eljárás

3. §

(1) A kábítószerek és pszichotrop anyagok gyártása, feldolgozása, exportja, importja (transzfere), forgalmazása, raktározása, tartása, átadása, használata és a velük kapcsolatos kutatás — a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével — kizárólag érvényes tevékenységi, illetve eseti kutatási engedély birtokában folytatható.

(2) Az állatgyógyászati intézmények és az állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazók a kábítószer és pszichotrop anyaggal végzett tevékenység megkezdése esetén kötelesek a tevékenységet — annak megkezdése elõtt harminc nappal — a tevékenység helyének pontos megjelölésével, a kábítószerért, pszichotrop anyagért felelõs személy megnevezésével az ORFK KKR-nek bejelenteni. Az ORFK KKR a bejelentés beérkezését követõ harminc napon belül a bejelentett tevékenységrõl nyilvántartásbavételi igazolást ad ki, amelyrõl az FVM-et és az ESZCSM EKH KI-t tájékoztatja. A kiadott nyilvántartásba-vételi igazolást évente meg kell újítani. A megújítási kérelemhez csatolni kell az adott évben felhasznált kábítószer és pszichotrop anyag mennyiségét feltüntetõ kimutatást.

(3) A magán-állatorvos a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal kapcsolatos dokumentációs és nyilvántartási elõírások kivételével, mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységi engedély megszerzésétõl és a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásba vétel kötelezettségétõl. A magán-állatorvos felel a kábítószer és pszichotrop anyag nyilvántartásáért és tárolásáért.

(4) A külön jogszabály szerint engedélyköteles kábítószerek és pszichotrop anyagok elõállítására alkalmas növények termesztetése, kábítószerek és pszichotrop anyagok gyártása, feldolgozása, exportja, importja, transzfere, forgalmazása, és raktározása kizárólag e rendelet szerinti érvényes tevékenységi engedély birtokában folytatható. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet kaphat, amennyiben vezetõje, illetve vezetõ testületének tagjai büntetlen elõéletûek.

(5) A tevékenységek együtt és külön-külön is folytathatók, a tevékenységi engedély összevontan és külön-külön is kiadható.

4. §

(1) A kábítószerek és pszichotrop anyagok, továbbá mákszalma és kannabisz növény exportja, importja (transzfere) esetén — a tevékenységi engedélyen túl —, eseti export engedélyt, illetve eseti import engedélyt is be kell szerezni.

(2) Az étkezési és díszítõ mák, valamint az alacsony THC tartalmú kannabisz növény termesztetõje és termesztõje mentesül a tevékenységi engedély megszerzése alól.

(3) Mákszalmának, valamint kannabisz növénynek az országból való kivitele, illetve az országba történõ behozatala, továbbá tranzitja esetén az eseti export, illetve eseti import, valamint tranzitengedély kiadása elõtt az engedélyezõ hatóság szükség esetén beszerzi az FVM szakhatósági hozzájárulását.

(4) A Magyar Köztársaság területén tranzitszállítás keretében kábítószer, pszichotrop anyag, mákszalma és kannabisz növény kizárólag tranzitengedéllyel szállítható át.

(5) Kábítószerként, illetve pszichotrop anyagként minõsített gyógyszernek a Magyar Köztársaság területén történõ átvitele esetén a tranzitengedély kiadása elõtt az ORFK KKR beszerzi az ESZCSM EKH KI, mint szakhatóság állásfoglalását.

(6) Kábítószerekkel, pszichotrop anyagokkal és a visz-szaélés szempontjából veszélyes új szerekkel kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkezõ szervezet vagy intézmény folytathat.

5. §

(1) Az eseti export és import engedélyt, gyógyászati célú tevékenység esetén a tevékenységi engedélyt, valamint az eseti kutatási engedélyt az ESZCSM EKH KI adja ki. Az állatgyógyászati készítmények importja vonatkozásában az ESZCSM EKH KI engedélye nem mentesít a külön jogszabályban elõírt behozatali engedély megszerzése alól.

(2) A tranzitengedélyt, valamint a nem gyógyászati célú tevékenység esetén a tevékenységi és az eseti kutatási engedélyt az ORFK KKR adja ki.

(3) Az ESZCSM EKH KI, illetve az ORFK KKR a kiadott engedélyekrõl nyilvántartást vezet.

A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok

6. §

(1) Az engedélyes kizárólag a gyógyászati célú tevékenységi engedélyben megjelölt tevékenységek folytatására jogosult.

(2) E rendelet 1. mellékletének P1 jegyzékébe foglalt pszichotrop anyagok gyógyászati célra nem hozhatók forgalomba, felhasználásuk csak kutatási célra engedélyezhetõ.

7. §

(1) A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ESZCSM EKH KI-hoz egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) ha a kérelmezõ gazdálkodó szervezet: megnevezését, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, adószámát,

b) ha a kérelmezõ kutatási tevékenységet végzõ szervezet, intézmény: annak megnevezését, székhelyét, telephelyét,

c) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotrop anyagok e rendelet 1. melléklete szerinti megnevezését,

d) a kérelmezett tevékenység(ek) megnevezését, folytatásának helyét (telephely, fióktelephely címét).

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a gazdálkodó szervezet jegyzésére vagy képviseletre jogosult tagjának és a kábítószer felelõs, valamint helyettese közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,

b) ha a kérelmezõ gazdasági társaság, annak harminc napnál nem régebbi eredeti cégkivonatát, továbbá a cégbíróságon iktatott változásbejegyzési kérelmek másolatát,

c) ha a kérelmezõ nem gazdasági társaságként mûködõ gazdálkodó szervezet, jogerõs bírósági bejegyzésének megtörténtét igazoló közhiteles okmányokat, vagy a költségvetési szervezetek törzskönyvi nyilvántartásba vételérõl szóló igazolást,

d) a kérelmezõ gazdálkodó szervezet vezetõjének, illetve vezetõ testülete tagjainak három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint nem magyar állampolgár esetén a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványának hiteles fordítását,

e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelõs és helyettese nevét, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, valamint a végzettségét igazoló oklevelét,

f) a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, illetve a tevékenység körébe tartozó, jogszabályban meghatározott más hatóság engedélyét,

g) a gazdálkodó szervezet üzemének, illetve érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végzõ szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott (telepített) mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az õrzési és nyilvántartási rend leírását és biztonsági rendszer esetén a mûködõképességet igazoló szakvéleményt,

h) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az elõállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenõrzött hatóanyagra számítva.

(3) A kábítószer-felelõs és helyettese az engedély megadásával kijelölésre kerül. A kijelölt kábítószer-felelõs (helyettes) felel a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott tevékenység e rendelet szerinti szabályszerûségéért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében megteendõ intézkedésekért, a 19. §-ban meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá ha a nyilvántartott anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal az illetékes hatóságok haladéktalan (távközlési eszközön történõ) értesítéséért.

(4) Kábítószer-felelõsnek (helyettesnek) csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyészmérnöki, vegyészi vagy biológusi oklevéllel rendelkezõ, büntetlen elõéletû személy jelölhetõ ki.

8. §

(1) Az ESZCSM EKH KI a kérelemben megjelölt telephelyen helyszíni szemlét tarthat, amelynek során ellenõrzi a kérelmezett tevékenység folytatásához elõírt feltételek meglétét. Az ESZCSM EKH KI döntéséhez kikérheti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézete és a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomás véleményét.

(2) Az ESZCSM EKH KI a kérelem benyújtását követõen a kérelem egy másolati példányát megküldi az ORFK KKR részére. Az ORFK KKR szükség esetén helyszíni szemlét tart, melynek során megvizsgálja a 7. § (2) g) pontjában foglaltak meglétét és megfelelõségét, továbbá ellenõrzi a kijelölni kívánt kábítószer-felelõs és helyettese büntetlenségét és végzettségét. Az engedély kiadásának feltétele, hogy az ORFK KKR hozzájárulását adja a tevékenységi engedély kiadásához.

(3) A tevékenységi engedély tartalmazza a 7. § (1) bekezdésben foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószerfelelõs (helyettes) adatait (név, végzettségét igazoló diploma száma, kelte). Az engedély megadásának tényét az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(4) A tevékenységi engedély három évig vagy a 10. § (1) bekezdés szerinti visszavonásig érvényes. Az engedélyesnek az engedély érvényességi idejének lejárta elõtt legalább három hónappal jelezni kell, ha az engedélyét meg kívánja újítani.

(5) A tevékenységi engedély kiadását meg kell tagadni, ha

a) a helyszíni szemle megállapítása szerint a tevékenység folytatásának feltételei hiányoznak,

b) a kérelmezõ a valóságnak nem megfelelõ adatot közölt,

c) a kérelmezõ az e kormányrendelet szerint elõírt feltételeknek nem felel meg.

(6) az ESZCSM EKH KI és az ORFK KKR a tudomására jutott adatokat úgy köteles kezelni, hogy az nem sértheti a kérelmezõ, illetve az engedélyes üzleti érdekeit és a szellemi alkotásokon fennálló jogait.

9. §

(1) Az engedélyes a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásról tizenöt napon belül köteles a tevékenységet engedélyezõ ESZCSM EKH KI-t írásban értesíteni.

(2) Az engedélyesnek a tevékenységi engedélyben nem szereplõ, újabb, az 1. melléklet szerinti kábítószer vagy pszichotrop anyag tevékenységi körbe vonása elõtt kérni kell az engedély módosítását.

(3) A gazdálkodó szervezet 7. § (2) bekezdése szerinti üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végzõ szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelységének tervrajzában bekövetkezett változása, illetve új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, valamint a rendészeti szempontból elõírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása esetén a gazdálkodó szervezetnek az engedélymódosítását kérnie kell. Változásnak minõsül a gazdálkodó szervezet üzemének, illetve érintett üzemrészének és raktárának oly mértékû átalakítása, amely az addig érvényben volt — kábítószer-rendészeti szempontból elõírt — biztonsági berendezések módosítását vonja maga után.

10. §

(1) A tevékenységi engedélyt az ESZCSM EKH KI visszavonja amennyiben:

a) az engedélyes azt kéri,

b) az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély megadásához szükséges feltételek nem állnak fenn,

c) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, illetve az engedélyben elõírt kötelezettségeket ismételten, súlyosan megszegi,

d) az arra jogosult hatóság a külön jogszabály szerint a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt visszavonta.

(2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenységet az ESZCSM EKH KI legfeljebb egy évre, vagy büntetõeljárás esetén annak jogerõs befejezéséig felfüggeszti, ha

a) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, illetve az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,

b) az arra jogosult hatóság a humángyógyszer-készítmény gyártására, illetve nagykereskedelmére, valamint az állatgyógyászati gyógyszerkészítmény gyártására, illetve kereskedelmére vonatkozó engedélyt felfüggesztette,

c) az engedélyes gazdálkodó szervezet vezetõje vagy kábítószer-felelõse (helyettese) ellen visszaélés kábítószerrel bûncselekmény elkövetése miatt büntetõeljárás indult,

d) az engedélyes 19. § (2) —(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.

(3) A tevékenység felfüggesztése esetén, amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés idõtartama alatt megszünteti, és ezt a felfüggesztést elrendelõ hatóságnál bejelenti, az ESZCSM EKH KI határozattal dönt a felfüggesztés megszüntetésérõl.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott bejelentés hiányában — a felfüggesztést elrendelõ határozatban megjelölt idõ elteltével — az engedélyt vissza kell vonni.

(5) A felfüggesztést elrendelõ határozatban az engedélyest a (3) és (4) bekezdésben foglaltakról írásban tájékoztatni kell.

(6) Az ESZCSM EKH KI a tevékenységi engedély felfüggesztésérõl és visszavonásáról szóló határozat egy példányát megküldi az ORFK KKR, illetve a visszavonást kezdeményezõ hatóság részére.

(7) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni.

(8) Az engedély visszavonását vagy felfüggesztését az ORFK KKR, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI), az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézete, valamint állatgyógyászati tevékenység esetén az FVM, illetve a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomás is kezdeményezheti.

11. §

(1) Az ipari mák termesztetésére irányuló, a külön jogszabály szerint meghatározott eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával foglalkozó, a 3. § (1) bekezdés szerinti érvényes tevékenységi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet nyújtja be az ESZCSM EKH KI-nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követõ évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre szánt terület nagyságát, a mákfajtát és a maximálisan kinyerendõ alkaloid mennyiséget.

(2) Az ESZCSM EKH KI az ipari mákkal, valamint az ópiát termékekkel és származékokkal folytatott tevékenységekre vonatkozó engedély megadását a Nemzetközi Kábítószer Ellenõrzõ Szervvel (INCB) történõ egyeztetés után a nemzetközi ópiát egyensúly biztosítása érdekében — az ORFK KKR és az FVM egyidejû tájékoztatása mellett — megtagadhatja.

A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok

12. §

(1) A kábítószert, pszichotrop anyagot használó, tároló bûnüldözõ, rendvédelmi szervek, fegyveres erõk, büntetésvégrehajtási intézetek és intézmények, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyét az intézmény, szerv, intézet írásbeli kérelmére az ORFK KKR adja ki, és a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok részére kiadott tevékenységi engedélyekrõl értesíti az ESZCSM EKH KI-t.

(2) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély a szerek használatára, beszerzésére és tárolására jogosít. Az engedély kiadásához a biztonságos tárolás és kezelés feltételeit biztosítani kell, továbbá a tárolással, kezeléssel megbízott felelõs személyt kell kijelölni.

(3) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély olyan szervnek, intézménynek, intézetnek adható, amely a kérelemben igazolja, hogy rendeltetése szerinti tevékenységének folytatásához az e rendeletben szabályozott szerek kezelése, tárolása elengedhetetlen, és amely a kérelem benyújtásakor megfelel a (2) bekezdés szerinti feltételeknek. Az engedély kiadásához szükséges feltételek meglétét az ORFK KKR az engedély megadását megelõzõen helyszíni szemle keretében ellenõrzi.

(4) A feltételek megváltozásáról az engedélyes köteles az ORFK KKR-t tizenöt napon belül értesíteni. Az engedélyezõ hatóság az engedélyt visszavonja, amennyiben az engedély megadásakor fennálló körülmények úgy változtak meg, hogy az engedély megadásához szükséges feltételek nem állnak fenn.

(5) E rendelet alkalmazásában kábítószer-vizsgáló laboratóriumnak minõsülnek a nyomozó hatóságok ilyen intézményein túl az olyan létesítmények is, ahol az elemzés személyi és tárgyi feltételei adottak, így különösen felsõoktatási és egészségügyi intézmények, tudományos kutatóintézetek laboratóriumai, ha kábítószer tevékenységi engedéllyel rendelkeznek.

Az eseti kutatási engedély

13. §

(1) Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet vizsgálatonként kell benyújtani a tevékenységi engedéllyel nem rendelkezõ kérelmezõnek

a) gyógyászati célú vizsgálat esetében az ESZCSM EKH KI-hoz,

b) nem gyógyászati célú vizsgálat esetében az ORFK KKR-hez.

Az eseti kutatási engedély a kérelemben megjelölt idõpontig, illetve visszavonásáig érvényes.

(2) A rendelet szerinti kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal végzett klinikai vizsgálatokhoz és orvostudományi kutatásokhoz az ESZCSM EKH KI eseti kutatási engedélyét be kell szerezni. A kérelmezõnek kérelméhez csatolni kell az OGYI, illetve a kutatás szakmai engedélye-zõje által kiadott engedélyt. Az ESZCSM EKH KI a kérelem beérkezését követõ tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról.

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:

a) a kutatás célját,

b) a kutatáshoz szükséges kábítószer vagy pszichotrop anyag, illetve készítmény hatóanyagának 1. melléklet szerinti megnevezését,

c) a kutatáshoz szükséges kábítószer, pszichotrop anyag mennyiséget és kiszerelést,

d) a beszerzés forrását (cég neve, címe),

e) a biztonságos tárolásért és felhasználásért felelõs személy nevét, elérhetõségét,

f) a kábítószer vagy pszichotrop anyag tárolásának pontos címét és feltételeit.

(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) tudományos kutatás esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati tervet,

b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában: a kísérlet rövid leírását, a kísérlet helyét és tervezett idõtartamát, az egyszerre felhasznált mennyiséget, a kísérletek számát.

(5) Az engedélyezõ hatóságok egymást tájékoztatják az általuk kiadott eseti kutatási engedélyrõl.

(6) Az engedély az engedélyest feljogosítja az engedélyben megnevezett szer vagy anyag

a) szükséges mennyiségének beszerzésére,

b) birtoklására és felhasználására,

c) a kutatáshoz szükséges mennyiségének elõállítására, valamint

d) más engedélyessel történõ elõállíttatására.

(7) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett szerekrõl, és felhasználásukról tételes nyilvántartást kell vezetni.

(8) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha

a) azt a kutatási engedélyt kérõ kéri,

b) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, illetve az engedélyben meghatározott kötelezettségeket ismételten, súlyosan megszegi.

(9) A kutatás idõtartama alatt az ORFK KKR — szükség esetén az ESZCSM EKH KI bevonásával — ellenõrzést végezhet az engedélyesnél.

Eseti export, eseti import engedély

14. §

(1) Kábítószer vagy pszichotrop anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag érvényes export, illetve import engedély alapján lehet. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre érvényes (eseti engedély).

(2) Az eseti engedély kizárólag az export, illetve import tevékenységre feljogosító tevékenységi engedéllyel rendelkezõ szervezetnek adható ki.

(3) Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotrop anyagot tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik Magyarországon érvényes forgalomba hozatali engedéllyel, az import engedély kiadásának feltétele az OGYI, illetve állatgyógyászati szerek esetén az FVM által kiadott egyedi import engedély beszerzése.

(4) Nem minõsül exportnak, importnak (transzfer), ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a gyógykezeléshez szükséges kábítószernek minõsülõ gyógyszerbõl a határ átlépésétõl számított hetvenkét órás idõtartamra elegendõ mennyiséget a kezelõorvos által kiállított, nemzetközi elõírásnak megfelelõ igazolással vagy az arra illetékes hatóság által kiállított engedéllyel tart birtokában. Az igazolás kiállítása napjától számított harminc napig érvényes.

(5) Az eseti engedély iránti kérelemhez az ESZCSM EKH KI-hoz be kell nyújtani a 7. és 8. mellékletek szerinti adatlapokat és mellékelni kell a külföldi partnertõl származó címigazolást, a szállító és szállítmányozó adatait, továbbá export (transzfer) esetén a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát.

(6) A kiadott, de fel nem használt eseti engedélyt érvényességi idejének lejártát követõ tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó hatóságnak.

(7) Az eseti engedély — tengerentúli szállítás kivételével — legfeljebb három hónap idõtartamig érvényes. Ha az engedély érvényességi ideje a szállítás idõtartama alatt jár le, az engedélyt a szállítás befejezéséig meg kell hosszabbítani.

(8) Tengerentúli szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónap idõtartamig érvényes. Ha az eseti engedély érvényességi ideje a szállítás idõtartama alatt lejár, azt az engedélyezõ hatóság a szállítás befejezéséig meghosszabbítja.

(9) Az 1. melléklet K3 jegyzékén szereplõ gyógyszerkészítmények exportja, importja (transzfere) nem engedélyköteles, azonban az exportõr, illetve importõr az ESZCSM EKH KI felé bejelentési kötelezettséggel tartozik. A bejelentési kötelezettségnek a 7/a, illetve a 8/a mellékletek értelmében

a) Magyarország területérõl történõ szállítás esetén az árunak a rendeltetési helyre történõ megérkezésekor,

b) Magyarországra történõ szállítás esetén az árunak a rendeltetési helyre történõ megérkezését követõ tizenöt napon belül kell eleget tennie.

(10) Az eseti engedély kiadását az ESZCSM EKH KI-nek meg kell tagadni, illetve vissza kell vonni, ha

a) a kérelmezõ által szolgáltatott adatok valamelyike nem felel meg a valóságnak,

b) a kérelmezett anyag vagy szer importját a rendeltetési ország hatósága nem engedélyezte,

c) a kérelmezett anyag vagy szer szállítása, a kérelemben foglaltaktól eltérõen, olyan országba irányul, ahova az érintett anyag vagy szer szállítása nemzetközi korlátozás alá esik,

d) a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, illetve az engedélyben meghatározott feltételeket megsértik,

e) a tevékenységi engedélyt a kibocsátó hatóság visszavonta vagy felfüggesztette.

Az eseti export, eseti import tevékenység folytatásának különös szabályai

15. §

(1) Az ESZCSM EKH KI a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély esetén hat példányban, eseti import engedély esetén öt példányban állítja ki, amelybõl egy példányt irattároz. Az ESZCSM EKH KI a mélynyomású bélyegzõlenyomattal ellátott, kétnyelvû (magyar és angol) engedélyt

a) kábítószer és pszichotrop anyag eseti exportjának engedélyezése esetén zöld,

b) kábítószer és pszichotrop anyag eseti importjának engedélyezése esetén sárga színû nyomtatványon állítja ki.

Az engedély kiadásáról az ESZCSM EKH KI a kiléptetõ vámhivatalt értesíti.

(2) A küldeményt kizárólag az export engedélyen szereplõ személyhez, szervhez vagy címre lehet irányítani.

(3) Azokat a kábítószer, illetve pszichotrop anyag küldeményeket, amelyek behozatali engedély nélkül lépnek az ország területére, az eljáró hatóságnak vissza kell tartania.

(4) Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított szerek árunyilatkozatain, illetve fuvarokmányain mind a belföldi, mind az export és import (transzfer) forgalomban szembetûnõ módon az ESZCSM EKH KI engedélyszámát, vagy kábítószer esetén a K betûjelzést, illetve pszichotrop anyag esetén P betûjelzést fel kell tüntetni.

16. §

(1) Az eseti export engedély egyes példányai — a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel — az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

a) az eseti export engedély két példányát az ESZCSM EKH KI az engedély kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt az ESZCSM EKH KI tárolja,

b) az eseti export engedély három példányát az exportõr kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a vámkezelést végzõ vámhivatal bélyegzõjével látja el és feltünteti rajta a kiléptetett mennyiséget, a vámkezelés idejét valamint a vámkezelt mennyiséget, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptetõ vámhivatalnak. A kiléptetõ vámhivatal a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk a kiviteli ellenõrzés idejét és a szállított kábítószer vagy pszichotrop anyag mennyiségét. A kiléptetõ vámhivatal megõrzésre visszaküld egy példányt az ESZCSM EKH KI részére és egy példányt az exportõr részére. Az eseti engedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kivitel (transzfer) esetén a vámkezelésre vonatkozó eljárásokat nem kell alkalmazni. Az ESZCSM EKH KI az eseti export engedély három példányát az exportõr részére megküldi. A szállítmány országból való kivitele során az engedélyen feltüntetett, kijelölt vámhivatal az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk a kiviteli ellenõrzés idejét és a szállított kábítószer vagy pszichotrop anyag mennyiségét, majd azokat visszaküldi az ESZCSM EKH KI, valamint az exportõr részére. Az eseti engedély egy példánya a szállítmányt az indulástól a célállomásig végigkíséri.

(3) Az eseti import engedély egyes példányai — a (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel — az alábbiak szerint kerülnek felhasználásra:

a) az eseti import engedély egy példányát az ESZCSM EKH KI az engedély kiadásakor az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi és a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megõrzi,

b) az eseti import engedély egy példányát az importõr kapja meg és megküldi a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt,

c) ESZCSM EKH KI az eseti import engedély két példányát megküldi az engedélyen megjelölt határállomáson mûködõ, beléptetést végzõ vámhivatalnak, amely a külföldi export engedéllyel érkezõ szállítmány belépésekor a példányokat hitelesíti, feltünteti a beléptetett mennyiséget és a szállítmánnyal továbbküldi a vámkezelést végzõ vámhivatalnak. A vámkezelést végzõ vámhivatal a példányokat hitelesíti, feltünteti rajta a vámkezelt mennyiséget, ezt követõen az egyik példányt az ESZCSM EKH KI részére visszaküldi.

A záradékolt másik példányt az importõr megõrzi.

(4) Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló behozatal (transzfer) esetén a vámkezelésre vonatkozó eljárásokat nem kell alkalmazni. Az ESZCSM EKH KI az eseti import engedély egy példányát az importõr részére, két példányát a kijelölt vámhivatalnak megküldi. A kijelölt vámhivatal a példányokon feltünteti a kábítószer vagy pszichotrop anyag behozatali ellenõrzésének idõpontját és helyét, a behozott mennyiséget, valamint az engedélyeket lebélyegzi. A vámhivatal a behozatalt igazoló, érvényesített eseti import engedély egyik példányát visszaküldi az ESZCSM EKH KI részére, a másik példány, amelyet az engedélyes importõr õriz meg a szállítmányt a határállomástól a célállomásig kíséri.

17. §

(1) A kábítószer vagy pszichotrop anyagok kémiai profil meghatározáshoz szükséges mintájának, és a visszaélés szempontjából veszélyes új szer mintájának szállítása az ORFK KKR által kiadott kiviteli vagy behozatali engedéllyel történik. Az engedély tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosítására alkalmas nevét, pontos mennyiségét, a kivitel vagy behozatal idõpontját és az erre felhatalmazott személy(ek) nevét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott minták szállítását a külön jogszabályban meghatározott összekötõ tisztek végezhetik, továbbá — az ORFK KKR nyilvántartásba vétele mellett — a rendõrség, valamint a vám- és pénzügyõrség olyan hivatásos állományú tagja végezheti, akinek az illetékes országos hatáskörû szerv vezetõje erre engedélyt adott.

A tranzitengedély

18. §

(1) A 4. § (4) bekezdése szerinti engedélykérelmet két példányban közvetlenül az ORFK KKR-nek címezve kell benyújtani, amely a tranzitengedély megadásáról határozatban dönt.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell

a) az országon átszállítani kívánt kábítószer vagy pszichotrop anyag nemzetközi jegyzék szerinti megnevezését,

b) a kábítószer és pszichotrop anyag nettó és bruttó mennyiségét,

c) gyógyszerkészítmény esetén a gyógyszer pontos nevét, hatóanyagát és kiszerelési egységenkénti hatóanyagtartalmát,

d) kiszerelések összmennyiségét,

e) az exportáló és az importáló ország illetékes nemzeti hatósága által kiállított export, import engedély másolatát,

f) a szállítmányozó és a fuvareszköz adatait,

g) a belépés és kilépés szerinti határátkelõ megnevezését,

h) a szállítás várható idõpontját; az ügyletet bonyolító gazdálkodó szervezet, intézmény megnevezését, címét és ügyintézõje elérhetõségét.

(3) Az eljáró vámhatóság a be- és kiléptetést is igazoló tranzitengedély eredeti példányát az ORFK KKR-nek megküldi.

(4) A kábítószer és pszichotrop anyag tranzit szállításának ellenõrzése a vámhatóság, illetve a rendõrség feladata.

A kábítószer, pszichotrop anyag nyilvántartásával, tárolásával, megrendelésével, átadásával, szállításával, átvételével kapcsolatos szabályok

19. §

(1) Az engedélyesnek a kábítószerekrõl és pszichotrop anyagokról olyan napra kész nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a teljes anyagmozgás (különösen a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás, forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés) pontosan követhetõ mind a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes valamennyi ellenõrzött anyagról év végi zárókészletet köteles felvenni.

(2) Az ESZCSM EKH KI által kiadott engedély jogosultja köteles az engedélyt kibocsátó hatóság részére az alábbi statisztikai adatokat szolgáltatni:

a) a 2. és 3. mellékletek szerinti, a K1 és K2 jegyzékben feltüntetett kábítószerekre és a P1, P2, P3, P4 jegyzékben feltüntetett pszichotrop anyagokra vonatkozó éves jelentést a gyártásról, készletekrõl és a forgalmazásról a tárgyévet követõ év február 28. napjáig,

b) a 4. és 5. mellékletek szerinti, a K1 és K2 jegyzékben feltüntetett kábítószerekre és a P1, P2, P3, P4 jegyzékben feltüntetett pszichotrop anyagokra vonatkozó negyedéves export- és importjelentést az adott negyedévet követõ hónap 10. napjáig,

c) a speciális raktárkészletek (katasztrófavédelmi és honvédségi tartalékok) esetén csak az éves készlet változásait a tárgyévet követõ év február 28. napjáig.

(3) Az átadó az 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplõ kábítószerekre és P1 és P2 jegyzékén szereplõ pszichotrop anyagokra, illetve a P3 és P4 jegyzéken szereplõ alapanyagokra vonatkozó, a 6. melléklet szerinti megrendelõlapokat az adott negyedévet követõ hónap 10. napjáig a hatóanyag szerinti összesítõ kíséretében megküldi az ESZCSM EKH KI-nak. A beküldött megrendelõlapok összesített adattartalmát számítógépes adathordozón is meg kell küldeni az ESZCSM EKH KI-nak.

(4) Az ESZCSM EKH KI által kiadott tevékenységi engedély jogosultja a 9. és 10. mellékletek szerinti adatlapokon a kábítószerek és pszichotrop anyagok gyártására, forgalmazására, és a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozóan évente egy alkalommal, a tárgyévet megelõzõ év február 28. napjáig köteles becslési adatokat továbbítani az ESZCSM EKH KI részére.

(5) Az ESZCSM EKH KI a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés szerint megállapított összesített becslést megküldi a Kábítószer Egyezmény, illetve a Pszichotrop Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenõrzõ Szerv (INCB) részére.

20. §

(1) E rendelet 1. melléklete szerinti kábítószereket és a pszichotrop anyagokat — kivéve a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszer-készítményeket —, minden más anyagtól elkülönítve, minden oldalról erõs fallal körülzárt, megfelelõ megvilágítású és biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi berendezésekkel ellátott raktárhelyiségben, illetve mennyiségtõl függõen, elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben elhelyezett, biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez vagy páncélszekrényben kell raktározni.

(2) E rendelet 1. melléklete K3 jegyzékén szereplõ kábítószer tartalmú gyógyszerkészítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén szereplõ pszichotrop hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények megrendelésére, tárolására, kezelésére, kiadására és szállítására a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) E rendelet 1. melléklet P3 és P4 jegyzékén szereplõ pszichotrop alapanyagokra is az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.

21. §

(1) Az engedélyes a kábítószert vagy pszichotrop anyagot — a (2) bekezdésben foglaltak és az egészségügyi szolgáltatóknak, valamint az e rendelet szerinti magán-állatorvosnak történõ értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történõ átadás kivételével — kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.

(2) Az engedélyes gazdálkodó szervezet kábítószert vagy pszichotrop anyagot csak olyan állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazónak, illetve állatgyógyászati intézménynek értékesíthet vagyadhat át, amelyrendelkezik az ORFK KKR által kiállított nyilvántartásba vételi igazolással.

(3) Az 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplõ kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzékén szereplõ pszichotrop anyagok és a P3, P4 jegyzékén szereplõ pszichotrop alapanyagok — a nem gyógyászati célú tevékenységhez tartozó anyagok kivételével — megrendelése, átadása, átvétele, illetve szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány felhasználásával történhet.

(4) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelõ technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy külföldrõl történõ szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export, illetve eseti import engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az engedélyben rögzített feltételekrõl (együtt szállítás csak gyógyszerekkel, részszállítás tilos), az országba való belépéskor, illetve az országból való kilépéskor fennálló kötelezettségrõl, valamint a 15. § (4) szerinti megfelelõ jelölés feltüntetésérõl.

(5) Az 1. melléklet K1 és K2 jegyzékén szereplõ kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzékén szereplõ pszichotrop anyagokat és azok készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplõ alapanyagokat csak más gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve lehet szállítani.

(6) E rendelet 1. melléklete K3 jegyzékén szereplõ kábítószer tartalmú készítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén szereplõ pszichotrop anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények megrendelése, átadása, átvétele, illetve bármely belföldi szállítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

Kábítószerek és pszichotrop anyagok selejtezésének és megsemmisítésének szabályai

22. §

(1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazó és az állatgyógyászati intézmény, valamint az e rendelet szerinti magán-állatorvos a tevékenysége során használt kábítószerek és pszichotrop anyagok selejtezését szükség szerint, folyamatosan végzi.

(2) A selejtezett kábítószerekrõl és pszichotrop anyagokról a szer e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás okának feltüntetésével tételes jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult személynek és a kijelölt kábítószer-felelõsnek (helyettesének), vagy a kábítószerért és pszichotrop anyagért felelõs személynek és a magán-állatorvosnak is alá kell írnia. A selejtezett kábítószert megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó elõírások szerint kell tárolni.

(3) A selejtezett, e rendelet 1. mellékletének K1, K2 és P2 jegyzékén szereplõ gyógyszereket és gyógyszeralapanyagokat, továbbá a P1 jegyzék szerinti anyagokat, valamint a P3 és P4 jegyzék szerinti gyógyszeralapanyagokat negyedévenként, az ESZCSM EKH KI elõzetes engedélyével lehet megsemmisíteni. Az erre vonatkozó kérelmet legkésõbb a negyedév elsõ hónapjának utolsó napjáig kell benyújtani. Indokolt esetben az ESZCSM EKH KI soron kívüli megsemmisítésre is adhat engedélyt.

(4) E rendelet 1. mellékletének K3 jegyzékén szereplõ gyógyszerkészítmények, valamint a P3 és P4 jegyzékén szereplõ pszichotrop hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények selejtezése és megsemmisítése esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek, illetve pszichotrop anyagok forgalmazására jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelõktõl éves rendszerességgel begyûjteni a tõle korábban beszerzett, leselejtezett K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplõ gyógyszer-, illetve K1, K2, P2, P3, P4 gyógyszeralapanyag készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetésérõl.

23. §

(1) A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a selejtezési jegyzõkönyvek alapján összeállított tételes összesítõ jegyzéket négy példányban kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés helyét, idõpontját és módját. A megsemmisítés helyérõl és idõpontjáról — legalább tizenöt nappal elõbb — az ORFK KKR-t, valamint az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézetét, illetve a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomást elõzetesen értesíteni kell.

(2) A selejtezett kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítésénél jelen kell lennie a kijelölt kábítószerfelelõsnek (helyettesének), illetve a kábítószerért vagy pszichotrop anyagért felelõs személynek, valamint az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézet, illetve a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomás képviselõjének.

(3) A megsemmisítést az ORFK KKR képviselõje ellenõrizheti és a helyszíni ellenõrzés során a selejtezett anyagokból mintát vehet.

(4) A kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítésének tényét tételes jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A jegyzõkönyv egy-egy példányát az ESZCSM EKH KI-nak, az ORFK KKR-nek, valamint a területileg illetékes megyei intézetnek az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézetnek, illetve a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomásnak kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzõkönyvekkel és az összesítõ jegyzék egy példányával együtt a gazdálkodó szervezet bizonylatként köteles megõrizni.

24. §

(1) A nem gyógyászati célú tevékenység esetén használt kábítószer és pszichotrop anyagok megsemmisítését az ORFK KKR engedélyezi és felügyeli. A megsemmisítésre irányuló kérelmet az ORFK KKR-hez kell benyújtani. A kérelemben fel kell sorolni a megsemmisíteni kívánt kábítószer, pszichotrop anyag nevét és nettó tömegét. A kérelemnek tartalmazni kell a megsemmisítés helyét, idõpontját és módját.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerek megsemmisítésénél jelen kell lennie az engedélyes képviselõjének (megbízottjának), a kijelölt kábítószer-felelõsnek (helyettesének) vagy felelõs személynek és az ORFK KKR képviselõnek.

(3) A büntetõeljárás során lefoglalt, elkobzott kábítószer és pszichotrop anyagokat az ORFK KKR nyilvántartja, kezelését ellenõrzi. A lefoglalt kábítószereket a megsemmisítésig az ORFK KKR által engedélyezett helyen kell õrizni. A kábítószert és pszichotrop anyagot tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelõs személyt megbízni. A szerek megsemmisítésénél jelen kell lennie az ORFK KKR képviselõjének és a megsemmisítés helye szerint illetékes ügyésznek.

(4) A 30. § (1) bekezdésben meghatározott anyagok megsemmisítésérõl az ORFK KKR intézkedik.

(5) Az INCB-nek nyújtandó kötelezõ adatszolgáltatás teljesítése érdekében, a megsemmisítés tényérõl és a megsemmisített anyagmennyiségekrõl az ESZCSM EKH KI-t félévente írásban tájékoztatni kell.

(6) A nyomozó hatóság birtokába került, illetve a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került kábítószer és pszichotrop anyag megsemmisítésérõl az ORFK KKR az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ ügyész hozzájárulásával rendelkezik.

A visszairányítási eljárás

25. §

(1) Az elkobzott, kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak minõsülõ gyógyszer alapanyagok és gyógyszerkészítmények engedélyezett, kizárólag belföldi kereskedelmi forgalomba történõ visszairányításáról az ESZCSM EKH KI, az OGYI, illetve állatgyógyászati készítmény esetén az FVM állásfoglalása figyelembevételével az ORFK KKR határoz.

(2) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és meg kell jelölni a felhasználó intézményt (térítésmentes átadás esetén) vagy az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet (visszterhes átadás esetén). A felhasználás módjára vonatkozó döntést indokolni kell.

Ellenõrzés és felügyelet

26. §

(1) Az ORFK KKR

a) rendészeti szempontok alapján ellenõrzi a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott valamennyi engedélyes tevékenységet, valamint

b) rendészeti szempontok alapján ellenõrzi a nyilvántartásba vett állatgyógyászati kiskereskedelmi forgalmazóknál, állatgyógyászati intézményeknél, a magán-állatorvosoknál a kábítószerek és pszichotrop anyagok felhasználását, tárolását, nyilvántartását,

c) az egészségügyi szolgáltatóknál évente ellenõrzi a kábítószerek (K1, K2 jegyzékek) és a pszichotrop anyagok (P2 jegyzék készítményei és a P3, P4 jegyzékek alapanyagai) biztonságos tárolását, és a személyes adatok, illetve az üzleti titok védelmére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a nyilvántartások meglétét,

d) véleményezi a kérelmezõ gazdálkodó szervezet tevékenységi engedély iránti kérelmét,

e) kiadja a nem gyógyászati célú tevékenységi-, eseti kutatási és tranzitengedélyeket,

f) jelen lehet a gyógyászati célú tevékenység esetén használt kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítésénél,

g) engedélyezi és felügyeli a nem-gyógyászati célú tevékenység esetén használt kábítószerek és pszichotrop anyagok megsemmisítését.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ellenõrzéseket a megyei rendõr-fõkapitányságok kábítószer-rendészeti feladatokat ellátó szervének szakelõadói végzik.

(3) Az ORFK KKR látja el a selejtezett, a lefoglalt és elkobzott kábítószerek és pszichotrop anyagok õrzésének, tárolásának és megsemmisítésének hatósági felügyeletét.

(4) Az ESZCSM EKH KI az általa kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezetek felett az engedélyezett tevékenységek tekintetében szakmai ellenõrzési feladatokat gyakorol, szükség esetén az ÁNTSZ területileg illetékes megyei (fõvárosi) intézete, illetve a megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszerellenõrzõ állomás és az OGYI bevonásával.

(5) A vámhatóság jogszabályban meghatározott alapvetõ szakmai ellenõrzési feladatai ellátása körében ellenõrzi nemzetközi export-, import- (transzfer) és tranzit szállítás esetén a szállítási dokumentációra, a küldeménydarabok címkézésére, bárcázására, egyéb szállítási feltételekre vonatkozó elõírások betartását.

(6) Az ÁNTSZ látja el az egészségügyi szolgáltatóknál a kábítószerekkel és pszichotrop anyagokkal folytatott valamennyi tevékenység ellenõrzését, az (1) c) pontban megadottak kivételével.

A kábítószerek és pszichotrop anyagok jegyzékeinek módosítása

27. §

(1) Visszaélés szempontjából veszélyes új szer megjelenése esetén a belügyminiszter, illetve az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter a Magyar Közlönyben tájékoztatót ad ki.

(2) A visszaélés szempontjából veszélyes új szert a megfelelõ kábítószer vagy pszichotrop anyag jegyzékre fel kell venni, ha annak kóros élvezetre alkalmassága egyértelmûen megállapítható.

Konzultációs eljárás

28. §

(1) E rendelet szerinti hatóságok konzultációs eljárást folytatnak, ha az engedélyezési vagy más hatósági eljárás során a szer azonosítása, kategóriába sorolása, veszélyességének megítélése, a hatáskör megállapítása vagy az engedélyezés kérdésében kétség merül fel.

(2) A konzultációs eljárást követõen a hatáskörrel rendelkezõ hatóság az eljárásban részt vevõ hatóságok álláspontjának figyelembevételével jár el.

(3) A konzultációs eljárás során a kérdésben illetékes nemzetközi szervezet, hatóság megkereshetõ, véleménye kikérhetõ.

Nemzetközi tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség

29. §

Amennyiben hatóság, hivatalos szerv, személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi szolgáltató, kutatást végzõ intézmény vagy szolgálat, valamint büntetés-végrehajtási intézet visszaélés szempontjából veszélyes új szer, illetõleg ismert szer új visszaélési módjának, formájának — ide értve azok elõállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását — megjelenését észleli, köteles arról az ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ szervezeti egységeként mûködõ Europol Nemzeti Irodát és az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központjában mûködõ Országos Kábítószer Adatgyûjtõ és Adatszolgáltató Központját (Reitox Focal Point) e rendelet 11. mellékletét képezõ ûrlap kitöltésével értesíteni.

Vegyes rendelkezések

30. §

(1) A hatóság vagy hivatalos személy birtokába került, talált, beszolgáltatott, engedélyes forgalomból eltérített, vagy lefoglalt kábítószergyanús anyag, szer teljes mennyiségét hivatali idõben haladéktalanul, egyébként a legközelebbi munkanapon a kábítószer-vizsgáló laboratóriumnak kell átadni, és egyidejûleg az ORFK KKR-t értesíteni kell. Amennyiben a lefoglalt anyag mennyisége nem teszi lehetõvé a teljes mennyiség kábítószer-vizsgáló laboratóriumba szállítását, akkor a szer tárolásáról és õrzésérõl az ORFK KKR rendelkezik.

31. §

(1) E rendeletben elõírt nyilvántartás vezetése papír alapú és számítógépes adatkezeléssel történik A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószer és pszichotrop anyagok forgalma megfelelõ módon ellenõrizhetõ legyen.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre — ideértve a selejtezést is — vonatkozó valamennyi iratot (iratmásolatot) az irat kiállítási, illetve érkeztetési idõpontjától számított legalább öt évig kell megõrizni.

32. §

(1) A gyógyászati célú tevékenységi, az eseti kutatási, az eseti export, az eseti import, eseti termesztetési, valamint a díszítõ mák export engedély kiadásáért a kérelmezõ a külön jogszabály szerint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet a rendelet hatálybalépésekor engedéllyel, vagy más felhatalmazás alapján jogszerûen folytató gazdálkodó szervezeteknek, szerveknek, intézményeknek, intézeteknek az új tevékenységi engedélyt egyszeri alkalommal igazgatási szolgáltatási díj és illetékmentesen kell kiadni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott engedélyt a rendelet hatálybalépését követõ tizenkettedik hónap utolsó napjáig kell kiadni azzal, hogy az új engedély kiadása iránti kérelmet legkésõbb e rendelet hatálybalépését követõ hatodik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Megújítási kérelem hiányában a korábbi kábítószer, illetve pszichotrop üzemi engedélyek eddig a határnapig érvényesek.

33. §

A kábítószerrel visszaélés (Btk. 282—283. §) szempontjából veszélyes pszichotrop anyagon az 1. melléklet P1 és P2 jegyzékére felvett pszichotrop anyagot kell érteni.

Záró rendelkezések

34. §

(1) E rendelet —a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozását kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A (3) bekezdés a rendelet kihirdetését követõ harmadik napon, a 19. § (3) bekezdése, a 20. § (3) bekezdése, a 21. § (3) bekezdése és a 22. § (5) bekezdése 2005. január 1. napján lép hatályba.

(3) Az OGYI az általa e rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott, valamint a folyamatban lévõ kábítószer üzemi engedélyek dokumentációját a rendelet kihirdetését követõ tizenöt napon belül az ESZCSM EKH KI részére átadja.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:

a) a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt és a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1965. évi 4. törvényerejû rendeletével kihirdetett Egységes Kábítószer Egyezmény végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 8/1968. (II. 9) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 117/2000. (VII. 6.) Korm. rendelet;

b) a kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásának, forgalomba hozatalának, raktározásának és használatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM—EüM együttes rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 2/1969. (VII. 27.) BM—EüM együttes rendelet, 19/2000. (VII. 24.) BM—EüM együttes rendelet, 15/1981. (XII. 8.) EüM rendelet, a 13/1982. (IX. 26.) EüM rendelet, 11/1984. (XI. 16.) EüM rendelet, 10/1985. (XII. 10.) EüM rendelet, 12/1988. (X. 14.) SZEM rendelet, 11/1991. (V. 14.) NM rendelet, a 21/1991. (XI. 5.) NM rendelet, továbbá a 18/2003. (IV. 29.) BM—EüM együttes rendelet;

c) a pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kivitelérõl, raktározásáról és használatáról szóló a 4/1980 (VI. 24.)

EüM—BM együttes rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkezõ 16/1981. (XII. 18.) EüM rendelet, 12/1984. (XI. 16.) EüM rendelet, 10/1985. (XII. 10.) EüM rendelet, 11/1986. (X. 2.) EüM rendelet, 15/1987. (X. 15.) EüM rendelet, 13/1988. (X. 14.) SZEM rendelet, 25/1989. (VIII. 5.) SZEM rendelet, 3/1991. (V. 14.) NM rendelet, 7/1992. (IV. 14.) NM—BM együttes rendelet, 27/1997. (IX. 19.) NM—BM együttes rendelet, 20/2002. (IV. 25.) EüM—BM együttes rendelet a 20/2003. (IV. 29.) ESZCSM—BM együttes rendelet.

(5) A kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 11. §-ának (1) és (4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg e § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

"11. § (1) Az e rendeletben és a külön jogszabályokban elõírtaknak megfelelõ mákmagot, illetve alacsony THC tartalmú kendermagot szabad forgalomba hozni."

"(4) A mák, illetve a kender növény bármely részének exportja, illetve importja (transzfere) esetén az eseti export, illetve eseti import engedélyt külön jogszabály szerint Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adja ki.

(5) A mák, illetve a kender növény bármely részének tranzitja esetén a tranzitengedélyt külön jogszabály szerint az Országos Rendõr-fõkaptányság Központi Kábítószer Rendészete adja ki."

(6) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a gyógykezelt személy által a határátlépés során a gyógykezeléshez szükséges, kábítószernek vagy pszichotrop anyagnak minõsülõ gyógyszerekrõl kiállítandó kezelõorvosi igazolás nemzetközi elõírásoknak megfelelõ tartalmi és formai követelményeit rendeletben állapítsa meg.

(7) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdetõ 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a Tanácsnak az Európai Unióról szóló szerzõdés K.3 cikke alapján, az új szintetikus kábítószerekre vonatkozó információcserérõl, kockázatértékelésrõl és ellenõrzésrõl szóló együttes fellépésével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 142/2004 (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az ellenõrzött szerek alábbi jegyzékeiben

hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a Kábítószerek (K1 és K2) és Kábítószertartalmú kivételek (K3) jegyzékein az 1961 es Egységes Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. kiadás, 2003. dec.) megadott név, illetve a Pszichotrop anyagok (P1, P2, P3, P4) jegyzékein az 1971-es Pszichotrop Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név, és/vagy dõlt betûvel a leírás szerepel. A P jegyzékek elsõ oszlopában dõlt betûvel van feltüntetve az esetleges más név vagy rövidítés illetve a külföldön gyakran használt más írásmód.

A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE

Kábítószerek 1. jegyzéke

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetorphine *

(acetorfin)

3-0-acetyltetrahydro-7 -alpha-( 1-hydroxy-1-methylbutyl)-6, 14-endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl *

(acetil-alfa-metilfentanil)

N-[1 -(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol

(acetilmetadol)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4 ,4-diphenylheptane

Alfentanil

(alfentanil)

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxy-methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

Allylprodine

(allilprodin)

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphacetylmethadol

(alfacetilmetadol)

alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4 ,4-diphenylheptane

Alphameprodine

(alfameprodin)

alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol

(alfametadol)

alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alpha-methylfentanyl *

(alfa-metilfentanil)

N-[1 (alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Alpha-methylthiofentanyl *

(alfa-metiltiofentanil)

N-[1-[1 -methyl-2-(2-thienyl)ethyl] -4-piperidyl]propionanilide

Alphaprodine

(alfaprodin)

alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Anileridine

(anileridin)

1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine

(benzetidin)

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine

(benzilmorfin)

3-0-benzylmorphine

Betacetylmethadol

(betacetilmetadol)

beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4 ,4-diphenylheptane

Beta-hydroxyfentanyl *

(béta-hidroxifentanil)

N-[ 1 -(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*

(béta-hidroxi-3-metilfentanil)

N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl ]propionanilide

Betameprodine

(betameprodin)

beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol

(betametadol)

beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine

(betaprodin)

beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramide

(bezitramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)- piperidine

Cannabis*, cannabis resin* and extracts and tinctures of cannabis

(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*, -extraktum és -tinktúra)

 

Clonitazene

(klonitazén)

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

Coca leaf1

(Koka levél)

 

Cocaine

(kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

Codoxime

(kodoxim)

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrate of poppy straw (CPS) (mákszalma koncentrátum)

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

Desomorphine *

(dezomorfin)

dihydrodeoxymorphine

Dextromoramide

(dextromoramid)

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine

Diampromide

(diampromid)

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide

Diethylthiambutene

(dietiltiambutén)

3-diethylamino-1,1-di-(2´-thienyl)-1-butene

Difenoxin

(difenoxin)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

Dihydroetorphine

(dihidroetorfin)

7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydro-oripavine

Dihydromorphine

(dihidromorfin)

 

Dimenoxadol

(dimenoxadol)

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1 ,1-diphenylacetate

Dimepheptanol

(dimepheptanol)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene

(dimetiltiambutén)

3-dimethylamino-1,1-di-(2'-thienyl)-1-butene

Dioxaphetyl butyrate

(dioxafetil-butirát)

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Diphenoxylate

(difenoxilát)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester

Dipipanone

(dipipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

Drotebanol

(drotebanol)

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol

Ecgonine

(ekgonin)

észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak

Ethylmethylthiambutene

(etilmetiltiambutén)

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2´-thienyl)-1-butene

Etonitazene

(etonitazén)

1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

Etorphine *

(etorfin)

tetrahydro-7- alpha-(1 -hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Etoxeridine

(etoxeridin)

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester

Fentanyl

(fentanil)

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

Furethidine

(furetidin)

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Heroin* (heroin)

diacetylmorphine

Hydrocodone

(hidrokodon)

dihydrocodeinone

Hydromorphinol

(hidromorfinol)

14-hydroxydihydromorphine

Hydromorphone

(hidromorfon)

dihydromorphinone

Hydroxypethidine

(hidroxipetidin)

4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone

(izometadon)

6-dimethylamino-5-methyl-4 ,4-diphenyl-3-hexanone

Ketobemidone *

(ketobemidon)

4-meta-hydroxyphenyl-1 -methyl-4-propionylpiperidine

Levomethorphan

(levometorfán)

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide

(levomoramid)

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine

Levophenacylmorphan

(levofenacilmorfán)

(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levorphanol2

(levorfanol)

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Metazocine

(metazocin)

2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

Methadone

(metadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Methadone intermediate

(metadon intermedier)

4-cyano-2-dimethylamino-4 ,4-diphenylbutane

Methyldesorphine

(metildezorfin)

6-methyl-delta-6-deoxymorphine

Methyldihydromorphine

(metildihidromorfin)

6-methyldihydromorphine

3-methylfentanyl*

(3-metilfentanil)

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl )propionanilide

3-methylthiofentanyl*

(3-metiltiofentanil)

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl )ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Metopon

(metopon)

5-methyldihydromorphinone

Moramide intermediate

(moramid intermedier)

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine

(morferidin)

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Morphine

(morfin)

 

 

——————

2A dextromethorphan (dextrometorfán) {(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan} és a dextrorphan (dextrorfán)

{(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan} nem tartoznak nemzetközi ellenõrzés alá.

Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives including in particular the morphine-N-oxide derivatives, one of which is codeine-N-oxide

(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékû nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)

Morphine-N-oxide

(morfin-N-oxid)

 

MPPP*

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

Myrophine

(mirofin)

myristylbenzylmorphine

Nicomorphine

(nikomorfin)

3,6-dinicotinylmorphine

Noracymethadol

(noracimetadol)

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4 ,4-diphenylheptane

Norlevorphanol

(norlevorfanol)

(-)-3-hydroxymorphinan

Normethadone

(normetadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

Normorphine

(normorfin)

demethylmorphine or N-demethylated morphine

Norpipanone

(norpipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

Opium3 (ópium)

 

Oxycodone

(oxikodon)

14-hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone

(oximorfon)

14-hydroxydihydromorphinone

Para-fluorofentanyl *

(para-fluorofentanil)

4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl )propionanilide

PEPAP*

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Pethidine

(petidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate A

(petidin A intermedier)

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

Pethidine intermediate B

(petidin B intermedier)

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate C

(petidin C intermedier)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

Phenadoxone

(fenadoxon)

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Phenampromide

(fenampromid)

N-( 1-methyl-2-piperidinoethyl )-propionanilide

Phenazocine

(fenazocin)

2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

Phenomorphan

(fenomorfán)

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

Phenoperidine

(fenoperidin)

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

 

———————

3Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény meghatározásával összhangban azokat az ópium készítményeket, amelyeket közvetlenül ópiumból állítanak elõ, ópiumként (ópium készítményként) kell számításba venni az éves becslés megállapításához és statisztikai célra. Amennyiben a készítményeket nem közvetlenül ópiumból állítják elõ, hanem opioid alkaloidok keverékébõl (mint például a pantopon, omnopon és papaveretum esetében), azokat morfinként (morfin készítményként) kell számításba venni.

 

Piminodine

(piminodin)

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Piritramide

(piritramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

Poppy straw ** (mákszalma)

A máknövény minden része a magok kivételével.

Proheptazine

(proheptazin)

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

Properidine

(properidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

Racemethorphan

(racemetorfán)

(+)-3-methoxy-Af-methylmorphinan

Racemoramide

(racemoramid)

(+-)-4-[2-methyl-4-oxo-3 ,3-diphenyl-4-(l-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine

Racemorphan

(racemorfán)

(+-)-3-hydroxy-Af-methylmorphinan

Remifentanil

(remifentanil)

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

Sufentanil

(szufentanil)

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Thebacon

(tebakon)

acetyldihydrocodeinone

Thebaine (tebain)

 

Thiofentanyl * (tiofentanil)

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Tilidine

(tilidin)

(+-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

Trimeperidine

(trimeperidin)

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

 

-      és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;

-     valamint  az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek elõfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;

-      és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A K1 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával, kiegészítve

**-gal jelzett  anyagokkal,  amelyek  nemzeti  ellenõrzése  szigorúbb  (hazai  és  nemzetközi  rendészeti  hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény elõírása.

Az *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenõrzés alá esnek, és a fenti Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

 

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

 

Codeine

(kodein)

3-O-methylmorphine

Dextropropoxyphene

(dextropropoxifén)

alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanolpropionate

Dihydrocodeine

(dihidrokodein)

 

 

Ethylmorphine

(etilmorfin)

3-O-ethylmorphine

 

Nicocodine

(nikokodin)

6-nicotinylcodeine

 

Nicodicodine

(nikodikodin)

6-nicotinyldihydrocodeine

 

Norcodeine

(norkodein)

N-demethylcodeine

 

Pholcodine

(folkodin)

morpholinylethylmorphine

 

Propiram

(propiram)

N-( 1-methyl-2-piperidinoethyl )-N-2-pyridylpropionamide

 

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

Megjegyzés:

A K2 jegyzék tartalmilag azonos az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával.Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)

1.Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények:

• acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)

• codeine (kodein)

dihydrocodeine (dihidrokodein)

• ethylmorphine (etilmorfin)

nicocodine (nikokodin)

nicodicodine (nikodikodin)

norcodeine (norkodein)

pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, - kivéve az injekciós készítményeket.

2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségû metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5 %-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak az 1971. évi pszichotrop anyagokról szóló egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

4.Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1 % kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium)- vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2 % morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhetõ módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlõ mennyiségû atropin-szulfátot tartalmaznak.

6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1 %-ával egyenlõ mennyiségû atropin-szulfátot tartalmaznak.

7.Pulvis opii et ipecacuanhae Ph Hg VII szerinti elõírata, illetve az ezzel megegyezõ összetételû Pulvis Doveri FoNo VI. szerinti elõírata:

10 g Pulvis opii

10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivõanyag).

8.A jelen jegyzékben szereplõ bármelyik elõirattal megegyezõ gyógyszerkészítmények és ezen készítmények keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

B) PSZICHOTROP ANYAGOK JEGYZÉKE

Pszichotrop anyagok 1. jegyzéke (P1)

Hivatalos elnevezés

/illetve más név vagy rövidítés illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

AL***

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °

BDB***

l-(l,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° l-(l,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°

Brolamfetamine

(brolamfetamin)                /DOB/

(+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

Cathinone

(katinon)

(-)-(S)-2-amino-propiophenone

2C-I EU

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU 4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°

2C-T-2EU

2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU 4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°

2C-T-7 EU

2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-aminEU 2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°

DET

3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole

DMA

(+)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

DMHP

3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[ b,d]pyran-1-ol

DMT

3-[2-(dimehyilamino)ethyl]indole

DOC***

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin ° l-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy- a-methylphenethylamine

Eticyclidine

(eticiklidin)                       /PCE/

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etryptamine

(etriptamin)

3-(2-aminobutyl)indole

FLEA***

N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin                 vagy N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin0 N-[ 1-(1,3-benzodioxol-5 -yl)propan-2-yl] -N-methylhydroxylamin° °

N-hydroxy MDA (N-hidroxi-MDA)

(+)-N[a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine

(+)-Lysergide

(+)-lizergid          /LSD, LSD-25 /

9,10-didehydro-N ,N-diethyl-6-methylergoline-8ß-carboxamide

MAL***

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin ° 3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°

MBDB***

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután               vagy N-metil-l-(l,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° [1-(1,3 -Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl] (methyl)azan°°

MDE, N-ethyl MDA (N-etil-MDA)

(+)N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

MDMA

(+)N,a-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Mescaline (meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methcathinone (metkatinon)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

4-methylaminorex (4-metilaminorex)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

MMDA

5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

4-MTA

α methyl-4-methylthiophenethylamine

N-Me-1-PEA***

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin °

Parahexyl (parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[ b,d]pyran-1-ol

1-PEA***

1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin °

PMA

p-methoxy-α methylphenethylamine

PMAAEU

p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamineEU

Psilocine (pszilocin)                     IPsilotsinl

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

Psilocybine

(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine

(roliciklidin)               /PHP, PCPY/

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

STP                                     /DOM/

2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine

Tenamfetamine

(tenamfetamin)                   / MDA /

α-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine

Tenocyclidine

(tenociklidin)                      /TCP/

1- [1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

Tetrahydrocannabinol , the following

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol

isomers and their stereochemical variants

(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

(a következõ tetrahidro-kannabinol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

izomerek és szterokémiai variánsaik)

(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo-[b,d]pyran-1-ol

/THC/

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

TMA

(trimetoxiamfetamin)

(+)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine

TMA-2 EU

(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamine EU

l-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

 

-    és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

-    az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

 

 

Megjegyzés:

 

 

A P1 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált I. listája alapján készült, kiegészítve a

EU-val jelölt, az EU által a tagállamok számára elõírt5 ellenõrzött hatóanyagokkal, valamint a

***-gal jelzett anyagokkal,  amelyek nemzeti  ellenõrzése  szigorúbb  (hazai  és  nemzetközi  rendészeti  hatósági tapasztalatok alapján): nem szerpelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

 

—————

5 Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003.

 

A °-gal jelölt, dõlt betûvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha van)

a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG6 által alkalmazott IUPAC megnevezés.

 

Pszichotrop anyagok 2. jegyzéke (P2)

Hivatalos elnevezés

/illetve más név vagy rövidítés illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

Amfetamine

(amfetamin)        / amphetamine /

(+)-a-methylphenethylamine

Amineptine

(amineptin)

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

Buprenorphine **

(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-a-[(S)-l-hydroxy-l ,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Dexamfetamine

(dexamfetamin)   / dexamphetamine /

(+)-a-methylphenetylamine

Dronabinol7

(dronabinol) /delta-9-tetrahydrocannabinoland its stereochemical variants/ /delta-9-tetrahidrokannabinol ( delta-9-THC) és sztereokémiai variánsai/

(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

Fenetylline

(fenetillin)

7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

GHB**

(gamma-hidroxi- vajsav)

y-hydroxybutyric acid

Ketamine ***

(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

Levamfetamine

(levamfetamin)   /Levamphetamine /

(-)-(R)-a-methylphenethylamine

Levomethamphetamine (levometamfetamin)

(-)-N, αdimethylphenethylamine

Mecloqualone

(meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

Metamfetamine

(metamfetamin)   / Metamphetamine /

(+)-(S)-N, α-dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate

(metamfetamin racemát) / Metamphetamine racemate /

(+)-N,a-dimethylphenethylamine

Methaqualone

(metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4( 3H)-quinazolinone

Methylphenidate

(metilfenidát)

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

Pentazocine **

(pentazocin)

(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Phencyclidine

(fenciklidin)                      /PCP/

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine

(fenmetrazin)

3-methyl-2-phenylmorpholine

Secobarbital

(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl )barbituric acid

Zipeprol

(zipeprol)

a-(-a-methoxybenzyl)-4-(ß methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

 

 

6Betäubungsmittelgesetz 22.Dezember 2003.

7A dronabinol megjelölés csak egy sztereoizomerre, a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol-ra vonatkozik.

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P2 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált II. listája alapján készült, kiegészítve a

**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenõrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény elõírása.

***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenõrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján): nem szerpelnek az Egyezmények jegyzékeiben.

Pszichotrop anyagok 3. jegyzéke (P3)

Hivatalos elnevezés

ill. más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód

Kémiai név

Amobarbital

(amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

Butalbital

(butalbitál)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cathine

(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine /

(+)-(S)-a-[(S)-l-aminoethyl]benzyl alcohol

Cyclobarbital

(ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Flunitrazepam

(flunitrazepám)

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1 -methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Glutethimide

(glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

Pentobarbital

(pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl )barbituric acid

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P3 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény szerinti aktualizált III. listája alapján készült.

Pszichotrop anyagok 4. jegyzéke (P4)

Hivatalos elnevezés

/ill. más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

Allobarbital

(allobarbitál)

5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam

(alprazolám)

8-chloro-l-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[ 4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Amfepramone

(amfepramon)   / Diethylpropion /

2-(diethylamino)propiophenone

Aminorex

(aminorex)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital

(barbitál)

5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine

(benzfetamin) / Benzphetamine /

N-benzyl-N, α-dimethylphenethylamine

Bromazepam

(Bromazepám)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H- 1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam

(brotizolám)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2f]-s-triazolo[4, 3-α][1.4] diazepine

Butobarbital

(butobarbitál) / 5-butyl-5-ethylbarbituric acid /

5-butyl-5-ethylbarbituric acid

Camazepam

(kamazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide

(klórdiazepoxid)

7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam

(klobazám)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1 ,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam

(klonazepám)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Clorazepate

(klórazepát)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

Clotiazepam

(klotiazepám)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-l,3-dihydro-l-methyl-2H-thieno[2,3-e]-l,4-diazepin-2-one

Cloxazolam

(kloxazolám)

10-chloro-1 1b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,1 1b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][ 1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam

(delorazepám)

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam

(diazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam

(esztazolám)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[ 4,3-a][1,4] benzodiazepine

Ethchlorvynol

(etklórvinol)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

Ethinamate

(etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate

(etil-loflazepát)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

Etilamfetamine

(etilamfetamin)

/N-ethylamphetamine/

N-ethyl-α-methylphenethylamine

Fencamfamin

(fenkamfamin)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

Fenproporex

(fenproporex)

(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile

Fludiazepam

(fludiazepám)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam

(flurazepám)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Halazepam

(halazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Haloxazolam

(haloxazolám)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d] [ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam

(ketazolám)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3] oxazino[3,2-d] [1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

Lefetamine

(lefetamin)                     / SPA /

(-)-N, N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

Loprazolam

(loprazolám)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-α] [1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam

(lorazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Lormetazepam

(lormetazepám)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol

(mazindol)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-37/-imidazo[2,l-a]isoindol-5-ol

Medazepam

(medazepám)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex

(mefenorex)

N-(3 -chloropropyl)- α-methylphenethylamine

Meprobamate

(meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

Mesocarb

(mezokarb)

3-(a-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine

Methylphenobarbital

(metilfenobarbitál)

5-ethyl-1 -methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylon

(metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione

Midazolam

(midazolám)

8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-α] [1,4]benzodiazepine

Nimetazepam

(nimetazepám)

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam

(nitrazepám)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam

(nordazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam

(oxazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam

(oxazolám)

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11 b-phenyloxazolo [3,2-d] [1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Pemoline

(pemolin)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine

(fendimetrazin)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital

(fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine

(fentermin)

α,α-dimethylphenethylamine

Pinazepam

(pinazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol

(pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

Prazepam

(prazepám)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone

(pirovaleron)

4'-methyl-2-(1-pirrolidinyl )valerophenone

Secbutabarbital

(szekbutabarbitál)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam

(temazepám)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Tetrazepam

(tetrazepám)

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-l ,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam

(triazolám)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-] [1,4]benzodiazepine

Vinylbital

(vinilbitál)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituricacid

Zolpidem

(zolpidem)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[l,2-a]pyridine-3-acetamide

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

Megjegyzés:

A P4 jegyzék az 1971-es Pszichotrop Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

2. melléklet a 142/2004 (IV. 29.) Korm. rendelethez

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Kábítószer Igazgatóság

Éves jelentés a kábítószerek gyártásáról, készletérõl, forgalmazásáról 20… év

Adatszolgáltató neve:

Kitöltés dátuma:

címe:

Kábítószer felelõs neve:

Tartalomjegyzék

2/a táblázat: Éves kábítószer anyagmérleg

2/b táblázat: Belföldi kábítószer forgalom részletezése

2/c táblázat: Mákszalma koncentrátum (CPS)

2/d táblázat: Ópiátok gyártása

2/e táblázat: Ipari máktermesztés

2/f táblázat: Lefoglalt kábítószerek

Kitöltési útmutató

1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.

1. A 2/a táblázatban * és ** jelzéssel ellátott oszlopokban szereplõ összesített mennyiségeket a leíró részben

(Megjegyzések) kell részletezni az alábbi betûjelzések szerint:

*

VA - belföldi visszáru

T - termelési többlet

K - elkobzott kábítószer, amely esetleg legális célra felhasználható (kizárólag visszairányítási eljárással)

**

VE - gyártás során keletkezett veszteség

R - rátöltéshez használt mennyiség

E - egyéb veszteség, pontosan meghatározva annak jellegét

3. A 2/a táblázatban a K3 jegyzék gyógyszerkészítményeinek hatóanyagtartalmát kizárólag a 11. oszlopban kell szerepeltetni.

4. Statisztikai szempontból nem minõsül gyártásnak a csomagolás, átcsomagolás.

5. Mákszalma (kábítószer gyártáshoz): teljes éréskor 10 cm-es szárrésszel levágott, kicsépelt máktok (röviden: mákgubó)

Megjegyzések (leíró rész):

Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

2/a táblázat Éves kábítószer anyagmérleg

Megnevezés

Felhasználható mennyiség (g)

Felhasznált mennyiség (g)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nyitó készlet (.....I.1.))

Gyártás

Import

Belföldi beszerzés

Más*

Összesen (1-5)

Értékesítés

Gyártáshoz felhasznált mennyiség

Export

Más**

Záró készlet

(...XII.31.)

Összesen (7-15)

Fogyasztás

Nagy­kereske­delem

Kiskeres­kedelem

Tudomá­nyos kutatás

Más Kábítószer

K3. listás készítmény

Nem ellenõrzött készítmény

Alphaprodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anileridine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezitramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cannabis resin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coca leaf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextromoramide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dextropropoxyphene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difenoxin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diphenoxylate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipipanone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylmorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydromorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketobemidone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levorphanol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicomorphine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normethadone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxymorphone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pethidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phenoperidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholcodine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thebacon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimeperidine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fentanyl (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piritramide (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remifentanil (mg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

 

 

2/b táblázat

Belföldi kábítószer forgalom részletezése

Cég neve:

Megnevezés

Belföldi beszerzés

Belföldi nagykereskedelmi értékesítés

Szállító

(Eladó)

Mennyiség

Vevõ

Mennyiség

Hatóanyag

Készítmény

Kiszerelési

Hatóanyag

Kiszerelési

Hatóanyag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

 

 

2/c táblázat

Mákszalma koncentrátum (CPS) gyógyszergyártás céljára történõ elõállítása

1

2

3

4

5

Elõállított CPS mennyiség

Kábítószer

Fogyasztás

Készlet

... XII. 31-én

Veszteség

(a gyártás során)

kg

g

 

kg

g

kg

g

kg

g

 

 

CPS(M)

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS(T)

 

 

 

 

 

 

 

 

ATA

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

 

 

ACA

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

AOA

 

 

 

 

 

 

 

 

AMA

 

 

 

 

 

 

 

CPS: concentrate of poppy straw, mákszalma koncentrátum (M): morphine elõállítás, (T): thebaine elõállítás, (O): oripavine elõállítás céljára

AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid

ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid

ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid

 

Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

 

2/d táblázat

Ópiátok gyártása

Adatszolgáltató  neve:

                         címe:

 Kábítószer felelõs neve:

1

2

3

4

Felhasznált anyag

Felhasznált mennyiség

Kinyert anyag

Kinyert mennyiség

kg

g

kg

g

Ópium

 

 

Morphine

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

Mákszalma (M)

 

 

CPS( M)

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

 

 

ACA (kg)

 

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

 

 

Morphine

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Mákszalma (T)

 

 

CPS( T)

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

 

 

ACA (kg)

 

 

 

 

 

CPS( O)

 

 

 

 

AOA (kg)

 

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Papaver bracteatum

 

 

Thebaine

 

 

CPS( M)

 

 

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Morphine

 

 

ACA (kg)

 

 

 

Codeine

 

 

ATA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPS( T)

 

 

 

 

 

ATA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Morphine

 

 

ACA (kg)

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

 

 

Oripavine

 

 

CPS( O)

 

 

 

 

 

AOA (kg)

 

 

 

Oripavine

 

 

AMA (kg)

 

 

 

Thebaine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alkaloid tartalmú technológiai víz (eredet részletezésével)

 

 

Morphine

 

 

 

 

Codeine

 

 

 

 

Thebaine

 

 

 

CPS: concentrate of poppy straw, mákszalma koncentrátum (M): morphine elõállítás, (T): thebaine elõállítás, (O): oripavine elõállítás céljára.

AMA: anhydrous morphine alkaloid, vízmentes morphine alkaloid.

ACA: anhydrous codeine alkaloid, vízmentes codeine alkaloid.

ATA: anhydrous thebaine alkaloid, vízmentes thebaine alkaloid Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

Ópiátok gyártása    ( 2/d táblázat folytatása)

1

2

3

4

Felhasznált anyag

Felhasznált mennyiség

Kinyert anyag

Kinyert mennyiség

kg

g

kg

g

Morphine

 

 

Codeine

 

 

 

 

Ethylmorphine

 

 

 

 

Heroin

 

 

 

 

Hydromorphone

 

 

 

 

Pholcodine

 

 

 

 

Apomorphine

 

 

 

 

Nalorphine

 

 

 

 

 

 

 

Thebaine

 

 

Codeine

 

 

 

 

Dihydrocodeine

 

 

 

 

Hydrocodone

 

 

 

 

Oxycodone

 

 

 

 

Thebacon

 

 

 

 

Buprenorphine

 

 

 

 

Nalbuphine

 

 

 

 

Naloxone

 

 

 

 

Naltrexone

 

 

 

 

 

 

 

Codeine