IURIS.HU - Joga van hozzá

2005. évi XXX. törvény

2005. évi XXX. törvény

az egyes nemzetközi szerződések kihirdetéséről rendelkező jogszabályok, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról*

1. § Az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményt kihirdető 1965. évi 4. törvényerejű rendeletnek az Egyezmény hivatalos magyar fordítását megállapító 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. §-ban említett Egyezménynek a Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített angol szövege és hivatalos magyar fordítása a következő:

Az Egyesült Nemzetek 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezménye

Preambulum

Az Egyezményben részes Felek

gondoskodni kívánva az emberiség egészségéről és jólétéről,

felismerve, hogy a kábítószerek gyógyászati használata a fájdalom és szenvedés enyhítéséhez továbbra is nélkülözhetetlen, és hogy megfelelő intézkedésekkel biztosítani kell az ez irányú kábítószer-szükségletek kielégítését,

felismerve, hogy a kábítószer-élvezet súlyos csapás az egyén számára, az emberiség számára pedig társadalmi és gazdasági veszélyt jelent,

annak tudatában, hogy e csapás megelőzésében és leküzdésében kötelességek hárulnak rájuk,

figyelembe véve, hogy a kábítószerekkel történő visszaélés elleni rendszabályok hatékonysága összehangolt és egyetemes fellépést igényel,

úgy vélve, hogy az ilyen egyetemes fellépés azonos elveken alapuló és közös célok elérésére irányuló nemzetközi együttműködést követel,

elismerve az Egyesült Nemzetek illetékességét a kábítószerek ellenőrzése területén, és azzal az óhajjal, hogy az érdekelt nemzetközi szervek e Szervezet keretében gyakorolják tevékenységüket,

azzal az óhajjal, hogy olyan általánosan elfogadható nemzetközi egyezmény jöjjön létre, amelyik a kábítószerekre vonatkozó meglévő szerződések helyébe lép, a kábítószerek használatát a gyógyászati és tudományos célokra korlátozza és állandó nemzetközi együttműködést és ellenőrzést hoz létre ezen elvek megvalósítása és célok elérése érdekében, megállapodnak a következőkben:

1. cikk

Meghatározások

(1) Ellentétes értelmű külön utalás hiányában, vagy ahol a szövegkörnyezetből más nem következik, az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni az Egyezmény valamennyi rendelkezésére:

a) a "Szerv" kifejezés a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervet jelöli;

b) a "kannabisz" a kannabisz növény bármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termő ágvégződéseit jelenti (kivéve a magokat és az ágvégződés nélküli leveleket), amelyekből a gyantát még nem vonták ki;

c) a "kannabisz növény" az összes Cannabis nemzetséghez tartozó növényt jelenti;

d) a "kannabisz-gyanta" a kannabisz növényből nyert, elválasztott gyantát jelenti nyers vagy tisztított állapotban;

e) a "kokacserje" a Erythroxilon nemzetség bármely fajtájához tartozó növényt jelenti;

f) a "kokalevél" a kokacserje levelét jelenti, kivéve azokat a leveleket, amelyekből minden ekgonint, kokaint és bármilyen más ekgonin-alkaloidát kivontak;

g) a "Bizottság" kifejezés a Tanács Kábítószer Bizottságátjelenti;

h) a "Tanács" kifejezés az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsát jelenti;

i) a "termesztés" az ópiummák, a kokacserje vagy a kannabisz növény termesztését jelenti;

j) a "kábítószer" jelentése az I. és II. Jegyzéken szereplő valamennyi anyagot magába foglalja, tekintet nélkül arra, hogy az természetes eredetű, vagy szintetikus úton állították elő;

k) a "Közgyűlés" az Egyesült Nemzetek Közgyűlését jelenti;

l) a " jogellenes kereskedelem" a kábítószereknek a jelen Egyezmény rendelkezéseivel ellentétben álló termesztését vagy kereskedelmét jelenti;

m) a "behozatal" és "kivitel" értelemszerűen a kábítószereknek egyik államból a másikba, vagy ugyanazon állam egyik területéről a másikra történő fizikai elszállítását jelenti;

n) a "gyártás" fogalma az előállításon kívül minden olyan eljárást magába foglal, amellyel kábítószer nyerhető, továbbá magában foglalja azok tisztítását, valamint kábítószereknek más kábítószerekké való átalakítását is;

o) az "opium medicinale" a gyógyászati felhasználásra alkalmassá tett ópiumot jelenti;

p) az "ópium" az ópiummák besűrűsödött tejnedvétje-lenti;

q) az "ópiummák" a Papaver somniferum L. fajtához tartozó növényt jelenti;

r) a "mákszalma" a magok kivételével értelmileg az ópiummák minden részét magában foglalja a vágást követően;

s) a "készítmény" kábítószert tartalmazó szilárd vagy folyékony keveréket jelent;

t) az "előállítás" az ópium, a kokalevél, a kannabisz és a kannabisz-gyanta elválasztását jelenti az azokat szolgáltató növényektől;

u) az "I. Jegyzék", a "II. Jegyzék", a "III. Jegyzék" és a "IV. Jegyzék" az ezen Egyezményhez mellékletként a kábítószerek vagy készítmények ilyen számon csatolt és a 3. cikkel összhangban időről időre módosított jegyzékeit jelenti;

v) a "Főtitkár" az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát jelenti;

w) a "különleges készletek" kifejezés egy ország vagy terület kormánya által az irányítása alá tartozó országban vagy területen tartalékolt azon kábítószer-mennyiséget jelenti, amely a különleges kormányzati szükségletek kielégítésére és rendkívüli körülmények között történő felhasználás céljára szolgál; a "különleges szükségletek" kifejezés ennek megfelelően értelmezendő;

x) a "készletek" kifejezés azokat a kábítószer-mennyiségeket jelenti, amelyeket valamely országban vagy területen a következő célból tartanak:

(i) az adott országban vagy területen történő gyógyászati és tudományos célú felhasználásra,

(ii) az adott országban vagy területen kábítószerek és egyéb anyagok előállításában történő felhasználásra, vagy

(iii) kivitelre,

ugyanakkor nem foglalja magában a kábítószerek azon mennyiségeit, amelyeket ebben az országban, illetve ezen a területen:

(iv) a gyógyszerészek vagy megfelelő jogosítvány birtokában kiskereskedelmi forgalmazást végző más személyek, valamint olyan intézmények vagy személyek tartanak a birtokukban, amelyek/akik gyógyászati vagy tudományos tevékenység gyakorlására kellő felhatalmazással rendelkeznek, vagy amelyeket

(v) "különleges készletként" tárolnak;

y) a "terület" kifejezés valamely államnak azt a részét jelenti, amelyik a 31. cikkben meghatározott behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének alkalmazása szempontjából különálló egységnek tekintendő. Ez a meghatározás nem alkalmazandó a "területnek" a 42. és 46. cikkben használt fogalmára.

(2) A jelen Egyezmény alkalmazásában egy kábítószer akkor tekintendő "elfogyasztottnak", ha azt valamely személynek vagy vállalkozásnak kiskereskedelmi forgalmazásra, gyógyászati alkalmazásra vagy tudományos kutatásra kiszolgáltatták; a "fogyasztás" kifejezés ennek megfelelően értelmezendő.

2. cikk

Ellenőrzés alá vont anyagok

(1) A külön megjelölt kábítószerekre korlátozódó ellenőrzési rendszabályok kivételével az I. Jegyzékben felsorolt kábítószerekre minden olyan ellenőrzési rendszabály vonatkozik, amelyik a jelen Egyezmény alapján kábítószerek esetében alkalmazandó, és különösen vonatkoznak rájuk a 4. cikk c) pontjában, valamint a 19., 20., 21., 29., 30., 31., 32., 34. és 37. cikkekben előírt rendszabályok.

(2) A II. Jegyzékben felsorolt kábítószerek a 30. cikk (2) és (5) bekezdésében a kiskereskedelem tekintetében előírt rendszabályok kivételével ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint az I. Jegyzékben felsoroltak.

(3) A III. Jegyzékben fel nem sorolt készítmények ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint az előállításukhoz felhasznált kábítószerek; ugyanakkor az ilyen készítmények esetében sem becslésen alapuló előrejelzésekre (19. cikk), sem statisztikai kimutatásokra (20. cikk) nincs szükség - a kifejezetten ezekkel a kábítószerekkel foglalkozó kimutatások kivételével - és a 29. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, valamint a 30.cikk (1) bekezdése b) pontjának (ii) alpontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(4) A III. Jegyzékben felsorolt készítmények ugyanolyan ellenőrzési rendszabályok alá esnek, mint a II. Jegyzékben felsorolt kábítószereket tartalmazó készítmények, attól eltekintve, hogy a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a (3) —(15) bekezdésekben foglaltakat, továbbá - azok beszerzése és kiskereskedelmi forgalmazása tekintetében - a 34. cikk b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, továbbá, hogy a becslésen alapuló előrejelzések (19. cikk) és a statisztikai kimutatások (20. cikk) céljából kért tájékoztatás a nevezett készítmények gyártásához felhasznált kábítószer mennyiségére korlátozódik.

(5) A IV. Jegyzékben felsorolt kábítószereket az I. Jegyzékbe is fel kell venni, és az I. Jegyzékben felsorolt kábítószerekre vonatkozó valamennyi ilyen rendszabály a IV. Jegyzéken szereplő kábítószerekre ugyancsak érvényes. Mindezek mellett:

a) a Felek olyan különleges ellenőrzési rendszabályokat foganatosítanak, amelyeket a jelzett kábítószerek különösen veszélyes tulajdonságaira tekintettel szükségesnek látnak; és

b) amennyiben megítélésük szerint az országukban uralkodó körülmények között a közegészség és a közjólét megóvása céljából ez a legalkalmasabb eszköz, úgy a Felek megtiltják az ilyen kábítószerek előállítását, gyártását, kivitelét és behozatalát, kereskedelmét, birtoklását vagy felhasználását azoknak a mennyiségeknek a kivételével, amelyek a közvetlen felügyeletük és ellenőrzésük mellett vagy annak alárendelve végzett kizárólag orvosi kísérletekhez és tudományos kutatásokhoz szükségesek lehetnek, a velük folytatott klinikai vizsgálatokat is beleértve.

(6) Az I. Jegyzékben felsorolt összes kábítószerre vonatkozó ellenőrzési rendszabályok mellett az ópium esetében a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a 21/a., 23. és 24. cikkben, a kokalevél esetében a 26. és 27. cikkben, a kannabisz esetében pedig a 28. cikkben foglalt rendelkezések is alkalmazandók.

(7) Az ópiummák, a kokacserje, a kannabisz növény, a mákszalma és a kannabisz-levél esetében rendre a 19. cikk (1) bekezdésének e) pontjában, a 20. cikk (1) bekezdésének g) pontjában, a 21/a. cikkben, a 22-24. cikkben, a 22., 26. és 27. cikkben, valamint a 22. és 28. cikkben, továbbá a 25. és 28. cikkben előírt megfelelő ellenőrzési rendszabályokat kell alkalmazni.

(8) A Felek mindent elkövetnek azért, hogy megfelelő felügyeleti rendszabályokat alkalmaznak azokra az anyagokra is, amelyekre a jelen Egyezmény nem vonatkozik ugyan, de kábítószerek jogellenes gyártására felhasználhatók.

(9) A Felek nem kötelesek a jelen Egyezmény rendelkezéseit alkalmazni az olyan kábítószerek esetében, amelyeket az iparban nem-gyógyászati vagy nem-tudományos célokra általánosan felhasználnak, amennyiben

a) a denaturálás megfelelő módszereinek alkalmazásával vagy más eszközök igénybevételével megakadályozzák az így felhasznált kábítószerekkel való visszaélést, illetőleg azt, hogy ezek a kábítószerek káros hatást fejthessenek ki [3. cikk (3) bekezdése], továbbá biztosítják, hogy az ártalmas anyagok a gyakorlatban ne legyenek vissza-nyerhetők; valamint

b) az általuk adott statisztikai kimutatásokban (20. cikk) feltüntetik minden egyes így felhasznált kábítószer mennyiségét.

3. cikk

Változások az ellenőrzés körében

(1) Ha valamelyik Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet olyan adatok birtokába jut, amelyek megítélése szerint szükségessé tehetik valamelyik jegyzék módosítását, akkor erről értesíti a Főtitkárt, és ezzel egyidejűleg közli vele azokat az információkat, amelyek ezt a lépést alátámasztják.

(2) A Főtitkár ezt az értesítést és az általa fontosnak tartott adatokat a Felek, a Bizottság és - ha az értesítést valamelyik Fél küldte, akkor - az Egészségügyi Világszervezetnek is tudomására hozza.

(3) Amennyiben az értesítés az I. vagy II. Jegyzéken még nem szereplő anyagra vonatkozik, úgy

(i) a Felek a rendelkezésükre álló adatok ismeretében megvizsgálják, hogy az anyagra nézve átmenetileg az I. Jegyzéken szereplő kábítószerekre vonatkozó valamennyi ellenőrzési rendszabály alkalmazható-e;

(ii) a Bizottság a jelen bekezdés (iii) alpontjában előírt határozat meghozataláig dönthet úgy, hogy a Felek a nevezett anyagra nézve átmenetileg az I. Jegyzékbe felvett kábítószerekre vonatkozó valamennyi ellenőrzési rendszabályt alkalmazzák. Ezeket a rendszabályokat a Felek a kérdéses anyagra ideiglenes jelleggel alkalmazzák;

(iii) ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint az anyag az I. vagy II. Jegyzékben szereplő kábítószerekhez hasonló visszaélésekre adhat alkalmat és azokéhoz hasonló káros hatása lehet, vagy kábítószerré átalakítható, akkor ezt a megállapítását közli a Bizottsággal, amely az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján dönthet úgy, hogy az anyagot az I. vagy II. Jegyzékbe felveszi.

(4) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint valamely készítmény az általa tartalmazott anyagok miatt semmiféle visszaélésre nem ad alkalmat és ártalmas hatást sem fejthet ki [(3) bekezdés], továbbá a kábítószer sem könnyen nyerhető vissza belőle, akkor a Bizottság az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban a készítményt a III. Jegyzékbe felveheti.

(5) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítása szerint valamely, az I. Jegyzékben szereplő kábítószer különösen alkalmas visszaélések elkövetésére és káros hatásai lehetnek [(3) bekezdés], továbbá ezeket a veszélyeket

nem ellensúlyozzák olyan jelentős gyógyászati előnyök, amelyekkel a IV. Jegyzékben felsorolt nem-kábítószer jellegű anyagok nem rendelkeznek, akkor a Bizottság az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban a készítményt a IV. Jegyzékbe felveheti.

(6) Amennyiben az értesítés valamely, az I. vagy a II. Jegyzékbe már felvett kábítószerre, illetőleg a III. Jegyzékbe már felvett készítményre vonatkozik, úgy a Bizottság - az (5) bekezdésben előírt intézkedéstől eltekintve -az Egészségügyi Világszervezet ajánlásával összhangban bármelyik jegyzéket módosíthatja:

a) valamely kábítószernek az I. Jegyzékből a II. Jegyzékbe, illetőleg a II. Jegyzékből az I. Jegyzékbe történő átsorolásával;

vagy

b) valamely kábítószernek vagy adott esetben készítménynek a jegyzékből való törlésével.

(7) A Főtitkár a Bizottság által a jelen cikk értelmében hozott valamennyi határozatot közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamával, a jelen Egyezményben részes Felekkel, amelyek nem tagállamok, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. Az ilyen határozat egy-egy Félre nézve kézhezvételével egyidejűleg lép hatályba, és ezt követően a Felek meghozzák a jelen Egyezményben előírt megfelelő intézkedéseiket.

(8) a) A Tanács akkor vizsgálja felül a Bizottság által a jegyzékek valamelyikének módosításáról szóló határozatát, ha azt valamelyik Fél a határozat közlésének kézhezvételétől számított kilencven napon belül kéri. A felülvizsgálat iránti kérelmet a Fél a kérelem alapjául szolgáló valamennyi lényeges adattal együtt nyújtja be a Főtitkárhoz.

b) A Főtitkár a felülvizsgálat iránti kérelmet és a vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó iratok egy-egy példányát azzal a felhívással juttatja el a Bizottsághoz, az Egészségügyi Világszervezethez és valamennyi Félhez, hogy észrevételeiket kilencven napon belül tegyék meg. A Főtitkár az összes beérkező észrevételt megfontolásra a Tanács elé terjeszti.

c) A Tanács megerősítheti, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti a Bizottság határozatát. A Tanács határozata végleges. A Tanács határozatáról az Egyesült Nemzetek valamennyi tagállama, a jelen Egyezményben részes valamennyi, tagsággal nem rendelkező Fél, a Bizottság, az Egészségügyi Világszervezet és a Szerv kap értesítést.

d) A felülvizsgálat befejezéséig a Bizottság eredeti határozata hatályban marad.

(9) A Bizottság által a jelen cikkben foglaltakkal összhangban hozott határozatok nem esnek a 7. cikkben előírt felülvizsgálati eljárás hatálya alá.

4. cikk

Általános kötelezettségek

A Felek meghozzák azokat a jogalkotási és államigazgatási intézkedéseket, amelyek szükségesek lehetnek ahhoz, hogy

a) az Egyezmény rendelkezéseit saját területükön hatályba léptessék és végrehajtsák;

b) az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtása érdekében a többi Állammal együttműködjenek; és

c) az Egyezmény rendelkezései alapján a kábítószerek előállítását, gyártását, kivitelét, behozatalát, forgalmazását, kereskedelmét, használatát és birtoklását kizárólag gyógyászati és tudományos célokra korlátozzák.

5. cikk

Nemzetközi ellenőrző szervek

A Felek elismerik az Egyesült Nemzetek Szervezetének illetékességét a kábítószerek nemzetközi ellenőrzésében, ezért megegyeznek abban, hogy a Gazdasági és Szociális Tanács Kábítószer Bizottságára és a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervre bízzák mindazokat a feladatokat, amelyeket a jelen Egyezmény az említett szervekre ruház.

6. cikk

A nemzetközi ellenőrző szervek költségei

A Bizottság és a Szerv kiadásait az Egyesült Nemzetek Szervezete a Közgyűlés határozatának megfelelő módon viseli. Azok a Felek, amelyek az Egyesült Nemzetek Szervezetének nem tagjai, a Közgyűlés által megfelelőnek tartott és az érdekelt Felek kormányaival folytatott konzultációk nyomán időről időre megállapított összeggel vállalnak részt a nemzetközi ellenőrző szervek kiadásaiból.

7. cikk

A Bizottság határozatainak és ajánlásainak felülvizsgálata

A 3. cikk alapján hozott határozatok kivételével a Bizottságnak a jelen Egyezmény rendelkezései értelmében elfogadott határozatait vagy ajánlásait a Tanács vagy a Közgyűlés hagyja jóvá vagy módosítja, akárcsak a Bizottság többi határozatát vagy ajánlását.

8. cikk

A Bizottság feladatköre

A Bizottság az Egyezmény célkitűzéseivel kapcsolatos valamennyi kérdéssel foglalkozhat, ezen belül különösen:

a) a 3. cikkel összhangban módosíthatja a jegyzékeket;

b) a Szerv figyelmét felhívhatja minden olyan kérdésre, ami annak feladataival összefügghet;

c) ajánlásokat tehet az Egyezmény célkitűzéseinek és rendelkezéseinek megvalósítására, ezen belül tudományos kutatási programokra, valamint tudományos, illetve műszaki jellegű információcserére; továbbá

d) felhívhatja az Egyezményben nem részes államok figyelmét azokra a határozatokra és ajánlásokra, amelyeket a Bizottság az Egyezmény alapján hoz, hogy ezek az államok is vizsgálják meg, milyen intézkedéseket hozhatnak az Egyezményben foglaltakkal összhangban.

9. cikk

A Szerv összetétele és feladatköre

(1) A Szerv 13 tagból áll, akiket a Tanács a következőképpen választ meg:

a) három, orvosi, farmakológiai vagy gyógyszervegyészeti tapasztalattal rendelkező tagot az Egészségügyi Világszervezet által összeállított és legalább öt jelölt nevét tartalmazó névsor alapján;

b) tíz tagot pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagjai, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetében tagsággal nem rendelkező Felek által jelölt személyek listájáról.

(2) A Szerv tagjai olyan személyek, akik szakértelmüknél, elfogulatlanságuknál és pártatlanságuknál fogva általános bizalmat élveznek. Megbízatásuk időtartama alatt nem tölthetnek be olyan állást és nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely befolyásolhatja feladataik elfogulatlan ellátását. A Tanács a Szervvel konzultálva minden szükséges intézkedést megtesz a Szerv feladatainak ellátásához szükséges teljes szakmai függetlenség biztosítása érdekében.

(3) A Tanács a méltányos földrajzi képviselet elvének szem előtt tartásával megvizsgálja, hogy a termelő, a gyártó és a fogyasztó országokban uralkodó kábítószerhelyzetet jól ismerő és ezekkel az országokkal kapcsolatot fenntartó személyek a megfelelő számarányban tagjai legyenek-e a Szervnek.

(4) A Szerv a kormányokkal együttműködve és az Egyezményben foglalt feltételeknek megfelelően törekszik arra, hogy a kábítószerek termesztését, előállítását, gyártását és használatát a gyógyászati és tudományos célok által feltétlenül megkívánt mennyiségre korlátozza úgy, hogy azok kizárólag az itt megjelölt célból legyenek hozzáférhetőek, ugyanakkor megakadályozza a kábítószerek jogellenes termesztését, előállítását, gyártását, valamint azok jogellenes kereskedelmét és használatát.

(5) Az Egyezmény alapján a Szerv által hozott minden intézkedés a legnagyobb mértékben egybeesik a kormányok és a Szerv közötti együttműködés előmozdításának és olyan mechanizmus kialakításának szándékával, amelyik lehetővé teszi, hogy folyamatos párbeszéd jöjjön létre a Szerv és a kormányok között, ily módon segítve és megkönnyítve a hatékony nemzeti fellépést az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

10.cikk

A Szerv tagjai megbízatásának időtartama és javadalmazásuk

(1) A Szerv tagjainak megbízatása 5 évre szól, és a tagok újraválaszthatók.

(2) A Szerv egy-egy tagjának megbízatása a Szerv első olyan ülését megelőző napon jár le, amelyen utóda jogosult részt venni.

(3) A Szerv valamely tagjának távolmaradása három egymást követő ülésről a megbízatásról történő lemondásnak tekintendő.

(4) A Tanács a Szerv ajánlása alapján visszahívhatja a Szervnek azt a tagját, aki nem tesz eleget a tagsággal szemben a 9. cikk (2) bekezdésében előírt feltételeknek. Ilyen ajánlás megtételéhez a Szerv kilenc tagjának igenlő szavazata szükséges.

(5) Ha a Szervben valamelyik tag helye megbízatásának időtartama alatt megüresedik, akkor erre a helyre a Tanács a 9. cikk vonatkozó rendelkezéseivel összhangban mielőbb új tagot választ a megbízatás hátralevő időtartamára.

(6) A Szerv tagjai megfelelő javadalmazásban részesülnek, amelynek összegét a Közgyűlés állapítja meg.

11.cikk

A Szerv ügyrendje

(1) A Szerv Elnököt választ, továbbá megválasztja a munkájához szükségesnek tartott tisztségviselőket és elfogadja ügyrendjét.

(2) A Szerv egy-egy naptári évben legalább két ülést tart, ezen felül annyit, amennyit megítélése szerint teendőinek megfelelő ellátása megkövetel.

(3) A Szerv üléseinek határozatképességéhez nyolc tag jelenléte szükséges.

12.cikk

A becslésen alapuló előrejelzések rendszerének működése

(1) A Szerv meghatározza a 19. cikkben előírt becslésen alapuló előrejelzések beküldésének határidejét, a kimutatások beküldésének módját, továbbá előírja, hogy ehhez milyen űrlapot kell igénybe venni.

(2) A Szerv felhívja azokat a kormányokat, amelyek az Egyezmény hatálya alá nem tartozó országok és területek élén állnak, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően szolgáltassanak becslésen alapuló előrejelzéseket.

(3) Amennyiben az államok valamelyike nem küldi meg a megadott határidőre a valamely területére vonatkozó becslésen alapuló előrejelzéseket, a Szerv - ha módjában áll - maga állítja azokat össze. A Szerv az ilyen kimutatások összeállításakor a lehetőséghez mérten együttműködik az érintett kormánnyal.

(4) A Szerv a pótlólagosan beküldött előrejelzésekkel együtt megvizsgálja a becslésen alapuló előrejelzéseket és - a különleges rendeltetésű kábítószer-igényektől eltekintve - általa szükségesnek vélt további olyan információkat kérhet az adott ország vagy terület vonatkozásában, amelyek kiegészítik a kimutatásokat, vagy a bennük foglalt valamely megállapítás magyarázatául szolgálnak.

(5) A kábítószerek használatának és forgalmazásának a gyógyászati és tudományos célból megkívánt mennyiségre történő korlátozása, ugyanakkor az ilyen célú felhasználás ellátási biztonságának megteremtése érdekében a Szerv a pótlólagosan benyújtott kimutatásokkal együtt a lehető leggyorsabban jóváhagyja a becslésen alapuló előrejelzéseket, vagy az érintett kormány hozzájárulásával akár módosíthatja is azokat. Ha a kormány és a Szerv véleménye eltérő, akkor ez utóbbinak jogában áll a pótlólagos kimutatásokkal együtt saját becsült előrejelzéseit összeállítani, közzétenni, kihirdetni.

(6) A 15. cikkben említett jelentések mellett a Szerv az általa meghatározott időpontokban, de évente legalább egyszer olyan tájékoztatót állít össze és ad ki a becslésen alapuló előrejelzésekről, amelyik megítélése szerint előmozdíthatja az Egyezmény céljainak megvalósulását.

13.cikk

A statisztikai adatszolgáltatás rendszerének működése

(1) A Szerv megállapítja, hogy a 20. cikkben előírt statisztikai adatszolgáltatást milyen módon és formában kell teljesíteni, továbbá e célra rendszeresített űrlapok használatát írja elő.

(2) A Szerv megvizsgálja a statisztikai kimutatásokat annak megállapítása céljából, hogy valamely Fél vagy más állam eleget tett-e az Egyezmény rendelkezéseinek.

(3) A Szerv további adatokat kérhet, ha azt megítélése szerint az ilyen statisztikai kimutatások kiegészítése, vagy a bennük foglalt adatok értelmezése megkívánja.

(4) Nem tartozik a Szerv hatáskörébe a különleges rendeltetésű kábítószerigény tekintetében kérdéseket feltenni, illetőleg az erre vonatkozó statisztikai tájékoztató anyagokat véleményezni.

14.cikk

A Szerv intézkedései az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására

(1) a) Ha az Egyezmény rendelkezései alapján a kormányok által a Szerv elé terjesztett adatok, illetőleg az Egyesült Nemzetek Szervezetének szervei vagy szakosított hivatalai, továbbá a Szerv ajánlása alapján a Bizottság által elfogadott feltételek mellett akár más kormányközi szervezetek, vagy olyan, e tárgykörben közvetlen hatáskörrel rendelkező, az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 71. cikke értelmében a Gazdasági és Szociális Tanács mellett konzultatív jogkörrel felruházott, vagy a Tanáccsal kötött külön megállapodás alapján hasonló jogokat élvező nem-kormányzati nemzetközi szervezetek által közölt információk vizsgálata alapján a Szervnek alapos oka van feltételezni, hogy az Egyezmény célkitűzéseinek megvalósulását valamelyik Fél, ország vagy terület azzal sodorja veszélybe, hogy az Egyezmény rendelkezéseit nem hajtja végre, jogosult konzultációt kezdeményezni az érintett kormánnyal, vagy e magatartására magyarázatot kérni. Ha valamelyik Fél, ország vagy terület úgy vált a kábítószerek jogellenes termesztésének, előállításának, gyártásának, kereskedelmének vagy fogyasztásának jelentős központjává, vagy úgy áll fenn az ilyen központtá válásának nyilvánvalóan komoly kockázata, hogy az adott Fél, ország vagy terület semmiféle mulasztást nem követett el az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban, akkor a Szerv jogosult konzultációt kezdeményezni az érintett kormánnyal. Annak a jogának fenntartásával, hogy felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét az alábbi d) pontban említett ügyre, a Szerv bizalmasan kezeli a jelen pont alapján a kormányokhoz intézett információkéréseket és a tőlük kapott magyarázatokat, illetőleg a konzultációkra tett javaslatokat és a kormányokkal ténylegesen megtartott konzultációkat.

b) A fenti a) pont alapján történő fellépés nyomán a Szerv - amennyiben meggyőződött ennek szükségességéről - felhívhatja az érintett kormányt az adott körülmények között az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében szükségesnek látszó orvosló intézkedések meghozatalára.

c) Ha a Szerv a jelen bekezdés a) pontjában említett valamelyik kérdés tisztázásához szükségesnek tartja, akkor javasolhatja az érintett kormánynak, hogy a területén az általa megfelelőnek vélt eszközök igénybevételével vizsgálja meg a kérdést. Amennyiben az érintett kormány úgy dönt, hogy a vizsgálatot elvégzi, kérheti a Szervtől, hogy egy vagy több megfelelő szakképzettségű személy szakértelmével és munkájával segítse a kormánytisztviselőket a javasolt vizsgálat lefolytatásában. A Szerv részéről a kormány rendelkezésére bocsátani kívánt szakértő vagy szakértők személyét a kormánynak jogában áll elfogadni vagy elutasítani. A vizsgálat módját és azt az időkeretet, amelyen belül a vizsgálatnak le kell zárulnia, a kormány és a Szerv konzultáció útján határozza meg. A kormány közli a Szervvel a vizsgálat eredményeit és jelzi, hogy milyen orvosló intézkedéseket tart szükségesnek.

d) Ha a Szerv véleménye szerint az érintett kormány nem adott kielégítő magyarázatot a fenti a) pont alapján hozzá intézett felhívást követően, vagy nem hozta meg a fenti b) pont alapján megtenni javasolt orvosló intézkedéseket, vagy olyan súlyos helyzet állt elő, amelynek megszüntetése nemzetközi szinten összehangolt fellépést igényel, akkor felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét erre az ügyre. A Szerv akkor jár el így, ha az Egyezmény célkitűzései komoly veszélybe kerülnek, és nincs más mód a kérdés megnyugtató rendezésére. A Szerv ugyancsak fellép, ha meglátása szerint olyan súlyos helyzet állt elő, amelynek felszámolása nemzetközi szinten összehangolt cselekvést igényel, és ha úgy véli, hogy a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmének a felhívása erre a helyzetre a legmegfelelőbb eszköz az ilyen összehangolt cselekvés előmozdítására. A Szervtől és - ha készített ilyet az ügyben - a Bizottságtól kapott jelentés vizsgálatát követően a Tanács felhívhatja a kérdésre a Közgyűlés figyelmét.

(2) Amikor a Szerv a fenti (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal összhangban felhívja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét valamely kérdésre, akkor - ha az ilyen eljárást szükségesnek látja -javasolhatja a Feleknek, hogy állítsák le a kábítószerek behozatalát az érintett országból vagy területről, illetőleg az érintett országba vagy területre irányuló kábítószer-kivitelt, vagy mindkettőt egy meghatározott időre, vagy addig, amíg a Szerv megítélése szerint a helyzet az országban vagy a területen nem normalizálódik. Az érintett állam a Tanács elé terjesztheti az ügyet.

(3) A Szervnek jogában áll az ebben a cikkben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezelt bármelyik kérdésről jelentést kiadni, és azt a Tanáccsal közölni, amely a jelentést valamennyi Félnek megküldi. Ha jelentésében a Szerv a jelen cikk alapján hozott határozatot vagy a határozathoz kapcsolódó adatokat szerepelteti, akkor az érintett kormány kérésére annak véleményét is közzéteszi.

(4) Amennyiben a Szervnek a jelen cikk alapján közzétett valamelyik határozatát a tagok nem egyhangúlag fogadták el, úgy a kisebbségi vélemény is kifejtésre kerül.

(5) A Szerv felhívja az államokat, hogy képviseltessék magukat a Szerv azon ülésein, ahol a jelen cikk értelmében őket közvetlenül érintő kérdéseket tárgyalnak.

(6) A jelen cikk alapján a Szerv a teljes tagság kétharmados szavazattöbbségével hozza határozatait.

14/a. cikk

Technikai és pénzügyi segítségnyújtás

Azokban az esetekben, amikor a Szerv indokoltnak látja, az érdekelt kormánnyal egyetértésben javasolhatja az Egyesült Nemzetek illetékes szerveinek és a szakosított hivataloknak, hogy akár a 14. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott intézkedésekkel párhuzamosan, vagy azok helyett nyújtsanak az érintett kormánynak technikai vagy pénzügyi segítséget, vagy mindkettőt, az Egyezményből fakadó, de különösképpen a 2., 35., 38. és 38/a. cikkben ajánlott vagy említett kötelezettségeik teljesítésére irányuló erőfeszítéseik támogatására.

15. cikk

A Szerv jelentései

(1) A Szerv munkájáról éves jelentést és szükség szerint kiegészítő jelentéseket készít, amelyek a rendelkezésére álló becslésen alapuló előrejelzések és statisztikai adatok elemzését is tartalmazzák, és szükség esetén a Szerv által tenni kívánt megjegyzésekkel és ajánlásokkal együtt az egyes kormányok által adott vagy tőlük kért magyarázatokról is beszámolnak. A jelentéseket a Szerv a Bizottságon keresztül nyújtja be a Tanácshoz. Ha indokoltnak tartja, a Bizottság is fűzhet a jelentésekhez megjegyzést.

(2) A jelentéseket megkapják a Felek és ezt követően a Főtitkár közzéteszi azokat. A Felek engedélyezik a jelentések korlátozásoktól mentes terjesztését.

16.cikk

A titkárság

A Bizottság és a Szerv titkársági szolgálatát a Főtitkár látja el. A Szerv Titkárát is a Főtitkár nevezi ki a Szervvel való konzultáció alapján.

17.cikk

Elkülönült ügyintéző szervezet

A Felek az Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazására külön ügyintéző szervezetet tartanak fenn.

18.cikk

A Felek részéről a Főtitkárnak nyújtandó tájékoztatás

(1) A Felek mindazt a tájékoztatást megadják a Főtitkárnak, amit a Bizottság - mint feladatainak ellátásához szükséges információt - kér, különösen:

a) éves jelentést arról, hogy az Egyezményben foglaltak hogyan valósulnak meg a területükön;

b) az Egyezményben foglaltak végrehajtása érdekében kihirdetett törvényeik és rendelkezéseik szövegét rendszeres időközönként;

c) a jogellenes kereskedelem eseteivel - ezen belül a jogellenes kereskedelem minden olyan feltárt esetével -kapcsolatos adatot, ami azért lehet fontos, mert így fény derül a jogellenes kereskedelemben szereplő kábítószerek beszerzési forrásaira, vagy azért, mert ismertté válnak az egyes esetekben forgalmazott mennyiségek, illetve a jogellenes kereskedelemmel foglalkozó személyek által alkalmazott módszerek; továbbá

d) a kiviteli és behozatali engedélyek kiadására jogosult államigazgatási szervek elnevezését és címét.

(2) A Felek az (1) bekezdésben említett tájékoztatást a Bizottság által meghatározott módon és határidőre, valamint az e célra rendszeresített űrlapokon küldik el.

19.cikk

A kábítószer-szükséglet becsült adatai

(1) A Felek minden évben megküldik a Szervnek - az általa előírt módon és formában, illetőleg az általa rendelkezésre bocsátott űrlapokon - az alábbi kérdések tekintetében a területükre vonatkozó becsült adataikat:

a) gyógyászati és tudományos célra előirányzott kábítószer-mennyiségek;

b) más kábítószerek, a III. Jegyzékben foglalt készítmények és az Egyezmény hatálya alá nem eső anyagok gyártására felhasználandó kábítószer-mennyiségek;

c) a becslésen alapuló előrejelzés tárgyévének december 31. napján várható kábítószer-készletek;

d) a különleges készletek kiegészítéséhez szükséges kábítószer-mennyiségek;

e) az ópiummák termesztésébe bevont földterületek nagysága (hektárban) és azok földrajzi elhelyezkedése;

f) az előállításra kerülő ópium hozzávetőleges mennyisége;

g) azoknak az ipari üzemeknek a száma, amelyek szintetikus kábítószereket fognak gyártani;

h) az előző pontban említett üzemekben előállítandó szintetikus kábítószerek üzemenként bontott mennyisége.

(2) a) Az egyes területekre és az egyes kábítószerekre vonatkozó becslések összesített eredményét - mely nem foglalja magában az ópium és a szintetikus kábítószerek adatait - a 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiséget.

b) Az egyes területeken előállítandó ópiummennyiségre vonatkozó becslések összesített eredményét a behozatal tekintetében a 21. cikk (3) bekezdésében, valamint a 21/a. cikk (2) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiséget, vagy a jelen cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott mennyiséget, ha ez utóbbi nagyobb.

c) Az egyes területekre és az egyes szintetikus kábítószerekre vonatkozó becslések összesített eredményét a 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal a jelen cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontjában felsorolt mennyiségek összege adja, amihez hozzá kell még adni az előző év december 31-i tényleges készletmennyiségeknek az (1) bekezdés c) pontjában előirányzott szintre emeléséhez szükséges mennyiséget, illetőleg a jelen cikk (1) bekezdésének h) pontjában meghatározott mennyiségek összegét, ha ez utóbbi nagyobb.

d) A jelen bekezdés előző pontjai alapján megküldendő becsült előrejelzéseket a lefoglalt, majd jogszerűen forgalomba hozott mennyiség, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére felszabadított kábítószer-mennyiség figyelembevételével kell módosítani.

(3) Az államok év közben is küldhetnek kiegészítő becsült előrejelzést, amelynek okát magyarázatban jelölik meg.

(4) A Felek tájékoztatják a Szervet arról, hogy a becsült előirányzatban feltüntetett mennyiségek meghatározásánál milyen módszert alkalmaztak, és közlik, hogy az említett módszerek hogyan változtak.

(5) A 21. cikk (3) bekezdésében említett levonásokkal és indokolt esetben a 21/a. cikk rendelkezéseinek figyelembevételével a becsült előrejelzésekben foglalt mennyiségeket nem szabad túllépni.

20.cikk

A Szervhez beküldendő statisztikai kimutatások

(1) A Felek a Szerv által előírt módon és formában, illetőleg az általa rendelkezésre bocsátott űrlapokon küldik meg a Szervnek az alábbi kérdések tekintetében a területükre vonatkozó statisztikai kimutatásaikat:

a) a termesztett vagy gyártott kábítószerek mennyisége;

b) más kábítószerek, a III. Jegyzékben foglalt készítmények és az Egyezmény hatálya alá nem tartozó egyéb anyagok gyártására felhasznált kábítószerek, valamint a kábítószerek gyártásához felhasznált mákszalma mennyisége;

c) a kábítószer-fogyasztás adatai;

d) az országba behozott és az onnan kivitt kábítószer és a mákszalma mennyisége;

e) a lefoglalt kábítószer mennyisége és az arról való rendelkezés;

f) a kimutatások tárgyévének december 31. napján meglevő kábítószer-készletek; valamint

g) az ópiummák megállapítható termőterületei.

(2) a) A d) pont kivételével az (1) bekezdésben említett kérdésekre vonatkozó statisztikai kimutatásokat a Felek évenként állítják össze és küldik meg a Szervnek, legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig.

b) Az (1) bekezdés d) pontjában említett kérdésekre vonatkozó statisztikai kimutatásokat a Felek negyedévenként készítik el, és a kimutatás tárgyát képező negyedév végétől számított egy hónapon belül küldik meg a Szervnek.

(3) A különleges készletekről a Felek nem kötelesek statisztikai adatokat szolgáltatni, ugyanakkor külön kimutatást küldenek a különleges szükségletek céljaira az adott országba vagy területre behozott, illetőleg az ilyen célra ott beszerzett kábítószerekről, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére kivont kábítószer-mennyiségről.

21.cikk

A gyártás és a behozatal korlátozása

(1) Egy-egy ország vagy terület által gyártott és oda behozott, elkülönítve számított kábítószerek teljes mennyisége egyetlen évben sem haladhatja meg a következő mennyiségek összegét:

a) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül gyógyászati és tudományos célokra felhasznált mennyiség;

b) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül más kábítószerek, a III. Jegyzékben szereplő készítmények, és az Egyezmény hatálya alá nem tartozó anyagok gyártására felhasznált mennyiség;

c) az exportált mennyiség;

d) a raktárkészletnek a vonatkozó becslésben meghatározott szintre emeléséhez szükséges mennyiség; továbbá

e) a vonatkozó becsült előrejelzés keretein belül a különleges célokra beszerzett mennyiség.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek összegéből levonandó a lefoglalt és jogszerű felhasználásra engedélyezett mennyiség, valamint a különleges készletekből a polgári lakosság szükségleteinek kielégítésére kivont mennyiség.

(3) Amennyiben a Szerv azt állapítja meg, hogy a jelen cikk (2) bekezdésében előírt levonás után a gyártott és behozott mennyiség bármely adott évben meghaladja az (1) bekezdésben felsorolt mennyiségek összegét, úgy a megállapított és az év végén fennálló többletmennyiséget a következő évben le kell vonni a gyártandó vagy behozandó mennyiségből, valamint a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott becslésen alapuló előrejelzések összegéből.

(4) a) Ha a behozatali vagy kiviteli adatokat tartalmazó statisztikai kimutatásokból (20. cikk) kitűnik, hogy egy országba vagy területre exportált mennyiség a kivitt mennyiségként bejelentett tételek hozzáadása és a jelen cikk (3) bekezdésében megállapított többlet levonása után az adott ország vagy terület vonatkozásában meghaladja a 19. cikk (2) bekezdésében előírt becslésen alapuló előrejelzések összegét, akkor e tényről a Szerv értesítheti azokat az államokat, amelyeket véleménye szerint erről tájékoztatnia kell.

b) A Felek az értesítés kézhezvételét követően a kérdéses évben ebbe az országba vagy területre semmiféle további kivitelt nem engedélyeznek az érintett kábítószerből, kivéve:

(i) azt az esetet, ha az adott országról vagy területről mind a többletként behozott mennyiségeket, mind pedig a szükséges kiegészítő mennyiséget feltüntető kiegészítő becsült előrejelzéseket küldenek be, vagy

(ii) azokat a kivételes eseteket, amikor a kivitel az exportáló ország kormányának megítélése szerint nélkülözhetetlen a betegek gyógykezeléséhez.

21/a. cikk

Az ópium előállításának korlátozása

(1) Az ópium előállítását minden ország, illetve terület úgy szervezi meg és úgy ellenőrzi, hogy lehetőség szerint az ópium előállított mennyisége egyetlen évben se haladja meg a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján meghatározott termelési előirányzatot.

(2) Ha a Szerv az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban a rendelkezésére bocsátott adatok alapján azt állapítja meg, hogy a 19. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti becslést benyújtó valamelyik Fél nem korlátozta a határain belül megtermelt ópium mennyiségét a vonatkozó becslésekkel összhangban álló törvényes célokra, továbbá azt is megállapítja, hogy ennek a Félnek a határain belül a jogszerűen, illetve jogellenesen megtermelt ópium jelentős mennyisége került jogellenesen kereskedelmi forgalomba, akkor a Szerv az érintett Fél által adott magyarázat - amelyet ez utóbbi a vonatkozó megállapításról kapott értesítést követő egy hónapon belül nyújt be - tanulmányozását követően úgy határozhat, hogy az ilyen mennyiség teljes egészét vagy bizonyos részét levonja az előállítandó, valamint a 19. cikk (2) bekezdésének b) pontjában a következő olyan évre meghatározott becsült előrejelzések összegéből, amikor ez a levonás az év időszakának, valamint az ópium kivitelére vállalt szerződéses kötelezettségeknek a figyelembevételével technikailag megvalósítható. Ez a határozat az érintett Fél értesítését követő 90. napon lép hatályba.

(3) Az érintett Félnek a levonás tekintetében a fenti (2) bekezdés alapján hozott határozatról történő értesítését követően a Szerv a helyzet kielégítő megoldása érdekében konzultációt folytat a Féllel.

(4) Amennyiben a helyzet kielégítő rendezése nem történik meg, úgy a Szerv indokolt esetben alkalmazhatja a 14. cikk rendelkezéseit.

(5) A fenti (2) bekezdés alapján történő levonásra vonatkozó határozat meghozatalánál a Szerv az összes lényeges körülményt mérlegeli, így többek között azokat, amelyek a fenti (2) bekezdésben említett jogellenes kereskedelem létrejöttének problémájában közrejátszanak, emellett az ellenőrzés érdekében a Fél által bevezetett új rendszabályokat is figyelembe veszi.

22.cikk

A termesztésre vonatkozó különleges rendelkezés

(1) Ha valamelyik Fél országában vagy területén olyan helyzet áll elő, amikor megítélése szerint az ópiummák, a kokacserje vagy a kannabisz növény termesztésének betiltása a legmegfelelőbb intézkedés a közegészség és a népjólét megóvására és kábítószerek jogellenes kereskedelme megakadályozására, akkor az érintett Fél betiltja ezek termesztését.

(2) Az ópiummák vagy a kannabisz növény termesztését betiltó Fél megfelelő intézkedéseket hoz a jogellenesen termesztett növények lefoglalására és - a tudományos kísérletekhez a Fél számára szükséges kisebb mennyiség kivételével - azok megsemmisítésére.

23.cikk

Nemzeti ópiumhivatalok

(1) Minden Fél, amelyik az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztését engedélyezi, egy vagy több állami szervet (a jelen cikk további részében: Hivatal) hoz létre - ha ezt még nem tette volna meg - és tart fenn az ebben a cikkben meghatározott feladatok végrehajtására.

(2) Az e körbe tartozó valamennyi Fél a következő rendelkezéseket lépteti életbe az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztése és az ópium előállítása tekintetében:

a) A Hivatal kijelöli azokat a körzeteket és földterületeket, ahol engedélyezi az ópium előállítására szolgáló ópiummák termesztését.

b) Csak a Hivatal által kiadott engedéllyel rendelkező termesztők jogosultak ilyen tevékenységgel foglalkozni.

c) Minden engedélyen fel kell tüntetni annak a földterületnek a nagyságát, amelyen az engedélyezett termesztés folyik.

d) Az ópiummák minden termesztője köteles ópiumtermésének teljes mennyiségét leadni a Hivatalnak. A Hivatal amint lehet, de legkésőbb a betakarítás végének időpontjától számított négy hónapon belül megvásárolja és fizikailag is birtokba veszi a termést.

e) Az ópium behozatala, kivitele, nagykereskedelme és a készletezése a Hivatal kizárólagos hatáskörébe tartozik. Ezen felül az ópiumalkaloidák, a gyógyászati célú ópium és az ópiumtartalmú készítmények gyártói tárolhatnak ilyen készleteket. A Felek nem kötelesek kiterjeszteni e rendelkezést a gyógyászati célú ópiumra és az ópiumtartalmú készítményekre.

(3) A (2) bekezdésben említett kormányzati feladatokat egyetlen állami szerv gyakorolja, amennyiben erre az érintett Fél alkotmánya lehetőséget ad.

24. cikk

Nemzetközi kereskedelemre szánt ópium előállításának korlátozása

(1) a) Ha valamelyik Fél ópiumot kíván előállítani, vagy fokozni kívánja addigi termelését, akkor figyelembe veszi a Szerv által közzétett becslésekben előre jelzett világpiaci keresletet, annak érdekében, hogy az adott Fél ópiumtermelése ne idézzen elő világviszonylatban túltermelést.

b) Egyik Fél sem engedélyezi ópium előállítását vagy az addigi termelés fokozását, ha megítélése szerint a területén folyó termelés vagy annak fokozása jogellenes ópiumkereskedelemhez vezethet.

(2) a) Amennyiben - az (1) bekezdésben foglaltakat fenntartva az a Fél, amelyik 1961. január 1-jén kivitelre nem termelt ópiumot, évi 5 tonnát meg nem haladó mennyiségben kíván saját előállítású ópiumot exportálni, úgy e szándékáról értesíti a Szervet és ehhez csatolja az alábbiakat:

(i) az előállításra és kivitelre kerülő ópium tekintetében a jelen Egyezményben előírt ellenőrzések általa alkalmazott rendszere, továbbá

(ii) a kivitel feltételezhető célországának vagy célországainak neve,

és a Szerv jóváhagyja ezt az értesítést, vagy azt ajánlja a Félnek, hogy ne termeljen kivitelre ópiumot.

b) Ha a (3) bekezdésben említetteken kívül álló Fél kíván évente 5 tonnát meghaladó mennyiségben kivitelre szánt ópiumot termelni, akkor e szándékáról értesíti a Tanácsot, és az értesítéshez csatolja a megfelelő tájékoztatást, beleértve az alábbiakat:

(i) a kivitelre előállítandó ópium becsült mennyisége, (ii) az előállításra kerülő ópium ellenőrzésének általa alkalmazott vagy javasolt rendszere,

(iii) a kivitel feltételezhető célországának vagy célországainak neve,

és a Tanács jóváhagyja ezt az értesítést, vagy azt ajánlja a Félnek, hogy ne termeljen kivitelre ópiumot.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt rendelkezések ellenére az a Fél, amelyik az 1961. január 1-jét közvetlenül megelőző 10 éven keresztül saját előállítású ópiumot exportált, folytathatja az általa előállított ópium kivitelét.

(4) a) A Felek csakis olyan ópiumot hozhatnak be, amelynek előállítása:

(i) a (3) bekezdésben említett valamelyik Fél területén történt,

(ii) olyan Fél területén történt, amelyik a (2) bekezdés

a) pontjában előírt rendelkezés értelmében erről értesítette a Szervet, vagy

(iii) olyan Fél területén történt, amelyik a (2) bekezdés

b) pontjában előírt rendelkezés értelmében erre jóváhagyást kapott a Tanácstól.

b) A jelen bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés ellenére a Felek bármelyik olyan ország által előállított ópiumot hozhatják be, amelyik az 1961. január 1-jét közvetlenül megelőző 10 éven keresztül ópiumot termelt és exportált, amennyiben ez az ország a 23. cikkben meghatározott célból nemzeti ellenőrző szervet vagy Hivatalt létesített és tart fenn, és hatékony eszközökkel rendelkezik annak biztosítására, hogy az általa termelt ópium ne kerüljön jogellenesen forgalomba.

(5) A jelen cikkben foglalt rendelkezések egyik Felet sem gátolják abban, hogy

a) a saját szükségleteinek megfelelő mennyiségű ópiumot előállítsa; vagy

b) jogellenes kereskedelem miatt lefoglalt ópiumot a jelen Egyezmény követelményeivel összhangban egy másik Fél országába exportálja.

25. cikk

A mákszalma ellenőrzése

(1) Az a Fél, amelyik az ópiummák termesztését nem ópium előállítása céljából, hanem valamilyen más célra engedélyezi, minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy

a) ebből az ópiummákból ne állítsanak elő ópiumot; és

b) a kábítószerek előállítása a mákszalmából megfelelő ellenőrzés alatt álljon.

(2) A Felek a 31. cikk (4) (15) bekezdésében előírt behozatali és kiviteli engedélyek rendszerét alkalmazzák a mákszalma vonatkozásában.

(3) A Felek a 20. cikk (1) bekezdésének d), valamint (2) bekezdésének b) pontja alapján a kábítószerekre vonatkozóan előírt követelményeknek megfelelően a mákszalma behozataláról és kiviteléről statisztikai adatokat szolgáltatnak.

26.cikk

A kokacserje és a kokalevél

(1) Ha valamelyik Fél kokacserje termesztését engedélyezi, akkor mind a kokacserjére, mind pedig a kokalevélre vonatkozóan a 23. cikkben az ópiummák ellenőrzése tekintetében előírt ellenőrzési rendszert alkalmazza. Az említett cikk (2) bekezdésének d) pontját illetően azonban az ott említett Hivatallal szemben támasztott kötelezettség csupán a termés fizikai birtokba vételére terjed ki, aminek a betakarítás befejezése után a lehető legrövidebb időn belül meg kell történnie.

(2) Lehetőség szerint a Felek rászorítják a termelőket arra, hogy gyökerestől távolítsanak el minden vadon termő kokacserjét. Ugyanígy megsemmisítik a jogellenesen termesztett kokacserjét.

27.cikk

A kokalevélre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

(1) A Felek engedélyezhetik a kokalevél felhasználását olyan aromatermékek előállítása céljából, amelyek semmiféle alkaloidát nem tartalmaznak, és az ilyen felhasználásához szükséges mértékben engedélyezhetik az említett levelek termesztését, behozatalát, kivitelét, kereskedelmét és tartását.

(2) A Felek külön-külön küldik meg az ilyen aromatermékek előállítására szánt kokalevélre vonatkozó becslésen alapuló előrejelzéseiket (19. cikk) és statisztikai kimutatásaikat (20. cikk), kivéve azt az esetet, ha ugyanazt a ko-kalevél-mennyiséget alkaloidák kivonására és egyúttal aromatermék előállítására is felhasználják, e kettős célú felhasználást a Fél a becslésen alapuló előrejelzésekben és a statisztikai kimutatásokban részletesen kifejti.

28.cikk

A kannabisz ellenőrzése

(1) Ha valamelyik Fél a kannabisz növény termesztését kannabisz vagy kannabisz-gyanta előállítása céljából engedélyezi, akkor a kannabisz növényre vonatkozóan a 23. cikkben az ópiummák ellenőrzése tekintetében előírt ellenőrzési rendszert alkalmazza.

(2) Az Egyezmény nem vonatkozik a kizárólag ipari (rostok és magvak) vagy dísznövény-kertészeti célra szolgáló kannabisz termesztésére.

(3) A Felek meghozzák a kannabisz növény leveleivel való visszaélések és a levelek jogellenes forgalmazásának megakadályozása szempontjából szükségesnek vélt intézkedéseket.

29. cikk

Gyártás

(1) A Felek engedélyhez kötik a kábítószerek gyártását, kivéve, ha azt egy vagy több állami vállalat végzi.

(2) A Felek

a) felügyeletet gyakorolnak a kábítószerek gyártásával foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett;

b) engedélyhez kötik, hogy mely vállalatoknál és milyen helyiségekben gyárható kábítószer; és

c) olyan meghatározott időre szóló engedélyek beszerzésére kötelezik az engedéllyel rendelkező kábítószergyártókat, amelyek feltüntetik, hogy milyen kábítószert és milyen mennyiségben jogosultak gyártani. Ugyanakkor a készítmények előállításához a gyártóknak nem kell meghatározott időre szóló engedélyt beszerezniük.

(3) A Felek megakadályozzák, hogy a kábítószergyártók a szokásos üzletmenethez a piacon uralkodó viszonyokra tekintettel szükséges mennyiségen felül halmozzanak fel kábítószer- vagy mákszalmakészleteket.

30. cikk

Kereskedelem és forgalmazás

(1) a) A Felek engedélyhez kötik a kábítószerek kereskedelmét és forgalmazását, kivéve, ha azt egy vagy több, állami vállalat végzi.

b) A Felek

(i) felügyeletet gyakorolnak a kábítószer-kereskedelemmel és -forgalmazással foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett;

(ii) engedélyhez kötik, hogy mely vállalatoknál és milyen helyiségekben végezhető ez a kereskedelmi és forgalmazási tevékenység. Az engedélykötelezettség a készítményekre nem vonatkozik.

c) Az a) és b) pont engedélyezésre vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni a gyógyászati vagy tudományos tevékenység ellátására megfelelő engedéllyel rendelkező és az ilyen minőségükben eljáró személyek esetében.

(2) Ezenkívül a Felek:

a) megakadályozzák, hogy a fent említett kereskedők, forgalmazók, állami vállalatok és megfelelő engedéllyel rendelkező személyek a szokásos üzletmenethez a piacon uralkodó viszonyokra tekintettel szükséges mennyiségen felül halmozzanak fel kábítószer- vagy mákszalmakészleteket; továbbá

b) (i) kötelezővé teszik, hogy magánszemélyek részére kábítószert csupán orvosi vényre bocsássanak rendelkezésre és szolgáltassanak ki. Ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra a kábítószerekre, amelyeket magánszemélyek jogszerűen szerezhetnek be, használhatnak fel, szolgáltathatnak ki vagy használhatnak megfelelően engedélyezett terápiás tevékenységük gyakorlása körében, és

(ii) amennyiben a Felek ezeket az intézkedéseket szükségesnek vagy kívánatosnak tartják, úgy kötelezővé teszik, hogy az I. Jegyzékben szereplő kábítószereket előíró vények kiállításához az illetékes közigazgatási hatóságok vagy az erre megfelelő engedéllyel rendelkező szakmai egyesületek által szelvénytömbben kiadott hivatalos űrlapokat használják.

(3) Kívánatos, hogy a Felek kötelezővé tegyék az Egészségügyi Világszervezet által közölt, védjegyoltalom alatt nem álló nemzetközi elnevezés feltüntetését a kábítószereket kínáló valamennyi írott vagy nyomtatott ajánlaton, minden ilyen hirdetésen, a kereskedelmi célokra használt kábítószer-ismertetőkben, a kábítószert tartalmazó szerek kiszerelési egységeinek belső csomagolásán, valamint az értékesítésre kínált kábítószerek címkéin.

(4) Ha valamelyik Fél az ilyen intézkedést szükségesnek vagy kívánatosnak tartja, akkor előírhatja, hogy minden kábítószert tartalmazó szer kiszerelési egységének belső csomagolásán jól látható kettős vörös sáv legyen feltüntetve. Ez a kettős vörös sáv a fenti kiszerelési egységet tartalmazó külső csomagoláson nincs rajta.

(5) A Felek előírják, hogy az értékesítésre kínált kábítószer címkéjén legyen feltüntetve annak súly szerinti vagy százalékos értékben kifejezett pontos hatóanyag-tartalma. Nem kell feltüntetni ezeket az adatokat az olyan kábítószerek címkéjén, amelyeket orvosi rendelvényre magánszemélynek adnak ki.

(6) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni a II. Jegyzékbe felvett kábítószerek kiskereskedelmében vagy kiskereskedelmi forgalmazásában.

31. cikk

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó külön rendelkezések

(1) A Felek csak akkor engedélyezik kábítószerek kivitelét valamely országba vagy területre, ha az

a) nem ellentétes az adott ország vagy terület törvényeivel és rendeleteivel; és

b) az újrakivitelre szánt mennyiséggel együtt az adott országra vagy területre vonatkozóan a 19. cikk (2) bekezdésében meghatározott becslésen alapuló előrejelzésekben feltüntetett teljes mennyiséget nem haladja meg.

(2) A Felek a szabadkikötőkben és vámszabad területeken ugyanolyan, vagy szigorúbb felügyeletet és ellenőrzést gyakorolnak, mint területük más részein.

(3) A Felek:

a) engedélyhez kötik a kábítószerek behozatalát és kivitelét, kivéve, ha a behozatalt vagy kivitelt egy vagy több állami vállalat végzi;

b) felügyeletet gyakorolnak a behozatallal vagy kivitellel foglalkozó, vagy abban részt vevő minden személy és vállalat felett.

(4) a) A kábítószerek behozatalát vagy kivitelét engedélyező valamennyi Fél külön behozatali, illetve kiviteli engedély beszerzését írja elő minden egyes - akár egy, akár több kábítószerből álló - export- vagy importszállítmány esetében.

b) Az engedélyen fel kell tüntetni a kábítószer nevét, a védjegyoltalom alatt nem álló nemzetközi elnevezését - amennyiben rendelkezik ilyen elnevezéssel -, a behozatalra vagy kivitelre kerülő mennyiséget, valamint az importőr és az exportőr nevét és címét, továbbá meg kell jelölni azt az időtartamot, amelyen belül a behozatalnak vagy a kivitelnek meg kell valósulnia.

c) A kiviteli engedélyen ugyancsak fel kell tüntetni a behozatali engedély számát és keltét [(5) bekezdés], valamint az azt kiállító hatóságot.

d) A behozatali engedély lehetővé teheti a több szállítmányban való behozatalt is.

(5) A Felek előírják, hogy a kiviteli engedély kiadása előtt be kell mutatni az importáló ország vagy terület illetékes hatóságai által kiadott behozatali engedélyt, amely tanúsítja, hogy a rajtuk feltüntetett kábítószer vagy kábítószerek behozatala hivatalos jóváhagyással történt; ezt az engedélyt annak a személynek vagy vállalatnak kell bemutatnia, aki/amely a kiviteli engedélyt kéri. A Felek lehetőség szerint a Bizottság által jóváhagyott behozatali engedélymintát alkalmazzák.

(6) Minden szállítmányt elkísér a kiviteli engedély egy másolati példánya, és a kiviteli engedélyt kiállító kormány megküldi az irat egy másolatát az importáló ország vagy terület kormányának.

(7) a) Miután a behozatal megtörtént, vagy a behozatalra megállapított határidő lejárt, az importáló ország vagy terület kormánya ilyen értelmű megjegyzéssel visszaküldi a kiviteli engedélyt az exportáló ország vagy terület kormányának.

b) A megjegyzésben feltüntetik a ténylegesen behozott mennyiséget.

c) Ha a ténylegesen kivitt mennyiség kisebb, mint a kiviteli engedélyben jelzett mennyiség, akkor az illetékes hatóságok a ténylegesen kivitt mennyiséget a kiviteli engedélyen és annak minden hivatalos másolati példányán feltüntetik.

(8) Tilos a kivitelnek az a formája, amikor a küldeményt valamely postafiók címre juttatják el, vagy valamely bankhoz küldik, de egy olyan Fél számlájára, amelyik nem azonos a kiviteli engedélyen megnevezett Féllel.

(9) A küldemények vámszabad raktárba történő kivitele csak akkor nem tilos, ha az importáló ország kormánya a kiviteli engedélyt kérő személy vagy vállalat által bemutatott behozatali engedélyen tanúsítja, hogy hozzájárul a küldemény vámszabad raktári elhelyezés céljából történő behozatalához. Ilyen esetben a kiviteli engedélyen fel kell tüntetni, hogy a küldeményt ebből a célból exportálják. A vámszabad raktárból történő elszállításhoz a raktár feletti felügyeletet gyakorló hatóságok engedélye szükséges, és amennyiben külföldi rendeltetésű küldeményről van szó, úgy ez a jelen Egyezmény értelmében új kivitelnek tekintendő.

(10) A Felek területére kiviteli engedély nélkül be-, illetve onnan kilépő kábítószer-szállítmányokat az illetékes hatóságok visszatartják.

(11) A Felek csak akkor engedélyezik, hogy egy másik országba feladott bármely kábítószer-szállítmány a területükön áthaladjon - függetlenül attól, hogy a küldeményt kirakják-e a szállítóeszközökből vagy sem -, ha a küldeményhez mellékelt kiviteli engedély másolati példányát illetékes hatóságainak bemutatják.

(12) A kábítószer-szállítmány áthaladását engedélyező ország vagy terület illetékes hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek annak megakadályozására, hogy a küldeményt a mellékelt kiviteli engedély másolati példányán megnevezett rendeltetési helytől eltérő célállomásra irányítsák át, hacsak annak az országnak vagy területnek a kormánya, amelyen a szállítmány áthalad, nem ad engedélyt az ilyen átirányításra. A tranzitország vagy -terület kormánya úgy kezeli az átirányítási kérelmet, mintha az átirányítás a tranziországból vagy -területről kiinduló és új célországba vagy -területre irányuló kivitel lenne. Ha az átirányítást engedélyezték, akkor a (7) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezések a tranzitország vagy -terület és a szállítmányt eredetileg exportáló ország vagy terület között is alkalmazandók.

(13) Szállítás vagy vámszabad raktárban történő tárolás során a kábítószer-szállítmányok nem vethetők alá olyan eljárásnak, amely a kérdéses kábítószerek jellegét megváltoztatja. Az illetékes hatóságok engedélye nélkül tilos a csomagolást megváltoztatni.

(14) A fenti (11) (13) bekezdésben foglalt, a kábítószereknek valamely Fél területén történő átszállítására vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szóban forgó szállítmányt olyan repülőgépen szállítják, amelyik a tranzitországban vagy -területen nem száll le. Ha a repülőgép leszáll egy ilyen országban vagy területen, akkor ezeket a rendelkezéseket úgy kell alkalmazni, ahogy azt a körülmények megkívánják.

(15) A jelen cikk rendelkezései nem érintik azon nemzetközi megállapodások rendelkezéseit, amelyek bármely Fél által az átmenő kábítószerek tekintetében gyakorolható ellenőrzést korlátozzák.

(16) Az (1) bekezdés a) pontjának és a (2) bekezdésnek a kivételével a jelen cikk egyéb rendelkezéseit a III. Jegyzékben szereplő készítmények esetében nem kell alkalmazni.

32. cikk

A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók, légi járművek elsősegély ládáiban szállított kábítószerekre vonatkozó külön rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény értelmében nem tekintendő behozatalnak, kivitelnek, vagy átszállításnak olyan korlátozott mennyiségű kábítószernek nemzetközi forgalomban közlekedő hajón vagy repülőgépen történő szállítása, amelyre útközben elsősegélynyújtás céljából, vagy veszélyhelyzetben szükség lehet.

(2) A lajstromozó ország megfelelő óvintézkedéseket tesz annak megakadályozására, hogy az (1) bekezdésben említett kábítószereket nem megfelelő módon használják fel, vagy valamilyen jogellenes célra fordítsák. A Bizottság az illetékes nemzetközi szervezetek véleményének ismeretében tesz javaslatot az ilyen óvintézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hajón vagy repülőgépen szállított kábítószerek tekintetében a lajstromozó ország törvényei, rendelkezései, engedélyei és jogosítványai érvényesek anélkül, hogy ez érintené az illetékes helyi hatóságoknak azt a jogát, hogy a hajók vagy repülőgépek fedélzetét átvizsgálják, átkutassák vagy ott egyéb ellenőrzést végezzenek. Az ilyen kábítószerek vészhelyzetben való kiszolgáltatása nem sérti a 30. cikk (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket.

33.cikk

A kábítószerek tartása

A Felek csak jogszerű engedély alapján járulnak hozzá kábítószer tartásához.

34.cikk

Felügyeleti intézkedések és vizsgálat

A Felek előírják, hogy

a) minden olyan személy, aki a jelen Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően erre engedélyt kap, vagy aki ugyancsak a jelen Egyezmény értelmében létesített állami vállalatnál ügyvezető vagy felügyeleti tisztséget tölt be, megfelelő szakértelemmel rendelkezzék az Egyezmény alapján hozott törvények és rendelkezések hatékony és lelkiismeretes végrehajtásához; és

b) a hatóságok, a gyártók, a kereskedők, a tudósok, a tudományos intézmények és a kórházak olyan nyilvántartást vezessenek, amelyben tételesen feltüntetik a kábítószerek minden legyártott, továbbá minden beszerzett és kiszolgáltatott mennyiségét. Ezeket a nyilvántartásokat legalább két évig meg kell őrizni. Ahol a hivatalos orvosi rendelvényekhez szelvényes vénytömböt használnak [30. cikk (2) bekezdés b) pont], ott ezeket a vénytömböket, a szelvényeket is beleértve, szintén legalább két évig meg kell őrizni.

35.cikk

A jogellenes kereskedelem elleni fellépés

A Felek alkotmányos, jogi és államigazgatási rendszerük megfelelő tiszteletben tartásával:

a) országos szintű intézkedésekkel biztosítják a jogellenes kereskedelem elleni megelőző és megtorló jellegű fellépés összehangolását; e koordináció megvalósításának felelőséül arra alkalmas hivatalt jelölhetnek ki;

b) széles körben, kölcsönösen támogatják egymást a kábítószerek jogellenes kereskedelme elleni küzdelemben;

c) szorosan együttműködnek egymással és azokkal az illetékes nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek ők is tagjai, annak érdekében, hogy összehangolt küzdelmet folytathassanak a jogellenes kereskedelem ellen;

d) biztosítják, hogy a megfelelő hivatalok közötti nemzetközi együttműködés gyors cselekvést tegyen lehetővé;

e) biztosítják, hogy a büntetőeljárások lefolytatásához szükséges hivatalos iratok országok közötti továbbítása esetén a Felek által kijelölt testületek részére történő továbbítás gyorsan menjen végbe. Ez a rendelkezés nem csorbítja a Felek azon jogát, hogy a hivatalos iratok diplomáciai úton való továbbítását kérjék;

f) a 18. cikkben előírt tájékoztatás mellett - ha szükségesnek tartják - a Főtitkár útján a Szervnek és a Bizottságnak megküldik a határukon belül tapasztalt jogellenes tevékenységre, ezen belül a kábítószerek jogellenes termesztésére, előállítására, gyártására, használatára, valamint jogellenes kereskedelmére vonatkozó adataikat; és

g) az előző bekezdésben említett tájékoztatást lehetőség szerint a Szerv által meghatározott módon és határidőre biztosítják. A Szerv valamely Fél kérésére tanácsot adhat az adatszolgáltatásához és a határokon belül a Félnek a kábítószerekkel kapcsolatos jogellenes tevékenység visszaszorítására irányuló erőfeszítéseihez.

36. cikk

Büntető rendelkezések

(1) a) Alkotmányos rendelkezéseinek figyelembevételével minden Fél meghozza azokat a rendelkezéseket, amelyek szándékos elkövetés esetén büntetendő cselekménynek nyilvánítják a kábítószereknek az Egyezmény rendelkezéseivel ellentétes módon, bármilyen címen történő termesztését, előállítását, gyártását, kivonását, készítését, tartását, felajánlását, értékesítésre történő felkínálását, forgalmazását, megvásárlását, eladását, szállítását - bármilyen szállítási feltételekkel kerüljön is rá sor -, a vele végzett közvetítői tevékenységet, feladását, tranzitszállítását, fuvarozását, behozatalát és kivitelét és minden egyéb olyan tevékenységet, ami a Fél megítélése szerint ellentétben állhat az Egyezmény rendelkezéseivel, valamint azokat, amelyek e súlyos bűncselekményeknek megfelelő szankciókat, nevezetesen szabadságvesztést vagy más szabadságelvonással járó joghátrányt vonnak maguk után.

b) Az előző pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül azokban az esetekben, amikor ezeket a bűncselekményeket kábítószer-élvezők követik el, a Felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a 38. cikk (1) bekezdésével összhangban az elítélés vagy büntetés helyett, vagy amellett a bűncselekmény elkövetőjével szemben egyéb intézkedéseket foganatosítanak, például kezelést, nevelést, utógondozást, illetve rehabilitációt rendelnek el, vagy előmozdítják az illetőnek a társadalomba való újbóli beilleszkedését.

(2) A Felek alkotmányos rendelkezései, továbbá jogrendszerük és nemzeti joguk keretei között

a) (i) az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények mindegyike külön cselekménynek tekintendő, ha azokat más-más országban követték el;

(ii) az említett bűncselekmények bármelyikének szándékos elkövetése, az annak elkövetésében való megállapodás, vagy az elkövetés kísérlete, valamint a jelen cikkben említett bűncselekményekkel összefüggő szándékosan megvalósított előkészületi cselekmények és pénzügyi műveletek az (1) bekezdésben előírt módon büntetendő cselekménynek minősülnek;

(iii) az ilyen bűncselekmények esetében külföldön kiszabott büntetéseket a visszaesés megállapításánál figyelembe kell venni; és

(iv) a fent említett súlyos bűncselekményeket - akár a Fél állampolgárai, akár külföldiek követték el - az a Fél üldözi, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, vagy az, amelynek területén az elkövető fellelhető, amennyiben kiadatásnak a megkeresett Fél jogszabályai szerint nincs helye, és ha az elkövető ellen még nem indult eljárás és nem ítélték el.

b) (i) A jelen cikk (1) bekezdésében és (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt valamennyi bűncselekmény minden, a Felek által megkötött, vagy megkötendő kiadatási egyezményben szerepeljen mint olyan bűncselekmény, amelynek elkövetője kiadható. A Felek vállalják, hogy ezeket a bűncselekményeket kiadatást lehetővé tevő bűncselekménynek tekintik minden olyan, közöttük létrejövő egyezményben, amelyek a kiadatásról szólnak;

(ii) ha az a Fél, amelyik a kiadatást nemzetközi szerződés meglététől teszi függővé, olyan Féltől kap kiadatási kérelmet, amellyel nem kötött ilyen szerződést, akkor ezt az Egyezményt belátása szerint a kiadatás jogi alapjának tekintheti a jelen cikk (1) bekezdésében és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt bűncselekmények vonatkozásában. A kiadatás a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételeknek is függvénye;

(iii) azok a Felek, amelyek a kiadatást nemzetközi szerződés meglététől nem teszik függővé, egymás közötti kapcsolataikban a kiadatást megalapozó bűncselekménynek ismerik el az (1) bekezdésben és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt bűncselekményeket, a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételekkel;

(iv) a kiadatást a megkeresett Fél jogának vonatkozó rendelkezéseivel összhangban engedélyezi, és az érintett Félnek - a jelen bekezdés b) pontjának (i), (ii) és (iii) alpontjaiban foglalt rendelkezések ellenére - joga van megtagadni a kiadatás engedélyezését, ha az illetékes hatóságok megítélése szerint a bűncselekmény súlya ezt nem indokolja.

(3) A jelen cikk rendelkezései nem érintik az érintett Fél joghatósággal összefüggő büntetőjogi rendelkezéseit.

(4) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti azt az elvet, hogy az Egyezményben említett bűncselekmények tényállását az egyes Felek nemzeti jogával összhangban kell leírni, és ezek a bűncselekmények e jog rendelkezéseivel összhangban üldözendők és büntetendők.

37.cikk

Lefoglalás és elkobzás

A 36. cikkben említett bűncselekmények bármelyikének elkövetésénél felhasznált vagy felhasználni kívánt kábítószerek, anyagok és eszközök lefoglalhatók és elkobozhatók.

38.cikk

A kábítószerrel való visszaélés elleni intézkedések

(1) A Felek különleges figyelemmel kísérik a kábítószerekkel elkövetett visszaéléseket, és minden lehetséges intézkedést megtesznek azok megelőzése, valamint az ilyen visszaélésekben részes személyek személyazonosságának gyors megállapítása, azok kezelése, nevelése, utógondozása, rehabilitációja, továbbá társadalmi reintegrációjuk előmozdítása érdekében, és ebből a célból összehangolják erőfeszítéseiket.

(2) A Felek lehetőség szerint segítik a kábítószer-élvező személyek kezelésére, utógondozására, rehabilitációjára és társadalmi reintegrációjának előmozdítására szolgáló szakszemélyzet kiképzését.

(3) A Felek minden lehetséges intézkedést megtesznek azok támogatására, akiknek erre hivatásuk gyakorlásához szükségük van a kábítószerekkel elkövetett visszaélések problémáinak jobb megismerésében és azok megelőzésében, továbbá elősegítik, hogy ezek az ismeretek a lakossághoz is eljussanak, ha fennáll annak veszélye, hogy az ilyen visszaélések széles körben elterjednek.

38/a. cikk

Területi központok létesítését célzó megállapodások

Ha valamelyik Fél a kábítószerek jogellenes kereskedelme elleni fellépés részeként és saját alkotmányos, jogi és közigazgatási rendszerének tiszteletben tartásával kívánatosnak tartja, akkor a Szervtől vagy a szakosított hivataloktól kért szakmai vélemény figyelembevételével és az adott régióban érdekelt többi Féllel konzultálva olyan megállapodások létrejöttét segíti elő, amelyek tudományos kutatási és nevelési területi központok létesítését irányozzák elő a kábítószerek használatából és jogellenes kereskedelméből származó problémák leküzdése érdekében.

39.cikk

Az Egyezményben megköveteltnél szigorúbb nemzeti ellenőrzési rendszabályok alkalmazása

A jelen Egyezményben foglaltaktól függetlenül a Felek nem gátolhatók meg abban, hogy az Egyezmény rendelkezéseinél szigorúbb ellenőrzési rendszabályokat léptessenek életbe, különösen abban nem, hogy megköveteljék a III. Jegyzékre felvett készítmények, illetőleg a II. Jegyzékre felvett kábítószerek tekintetében az I. Jegyzékre felvett kábítószerekre vonatkozó összes, vagy közülük néhány olyan ellenőrzési rendszabály alkalmazását, amelyek megítélésük szerint a közegészség és jólét megóvása érdekében szükségesek vagy kívánatosak.

40.cikk

Az Egyezmény nyelve, valamint az aláírással, a megerősítéssel és a csatlakozással kapcsolatos eljárás

(1) A jelen Egyezmény, amelynek angol, kínai, spanyol, francia és orosz nyelvű szövege egyaránt hiteles, 1961. augusztus 1-jéig nyitva áll aláírásra az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama, valamint minden olyan nem-tagállam előtt, amelyik részese a Nemzetközi Bíróság Alapszabályzatának, vagy tagja az Egyesült Nemzetek valamelyik szakosított intézményének, továbbá minden olyan egyéb állam előtt, amelyet a Tanács felkér arra, hogy az Egyezmény részesévé váljék.

(2) A jelen Egyezményt meg kell erősíteni. A megerősítő okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

(3) A jelen Egyezmény az (1) bekezdésben említett államok előtt 1961. augusztus 1-je után csatlakozásra nyitva áll. A csatlakozási okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

41.cikk

Hatálybalépés

(1) A jelen Egyezmény a negyvenedik megerősítő vagy csatlakozási okiratnak a 40. cikk szerint történő letétbe helyezésétől számított harmincadik nap elteltével lép hatályba.

(2) A saját megerősítő vagy csatlakozási okiratát a fent említett negyvenedik okirat letétbe helyezése után letétbe helyező többi állam tekintetében a jelen Egyezmény azon naptól számított harminc nap elteltével lép hatályba, amelyen ez az állam a maga megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

42.cikk Területi alkalmazás

A jelen Egyezményt minden olyan nem anyaországi területre alkalmazni kell, amelynek nemzetközi kapcsolataiért valamely Fél felel, kivéve, ha ehhez a szóban forgó

terület előzetes hozzájárulása akár a Fél vagy az érdekelt terület alkotmánya, akár a szokásjog alapján szükséges. Ebben az esetben a Fél arra törekszik, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezze a terület részéről szükséges beleegyezést, és miután azt megkapta, értesíti a Főtitkárt. A jelen Egyezményt az értesítésben megjelölt területre vagy területekre az értesítésnek a Főtitkár által történő kézhezvételét követően kell alkalmazni. Olyan esetekben, amidőn a nem anyaországi terület előzetes hozzájárulására nincs szükség, az érdekelt Fél az aláíráskor, a megerősítéskor vagy a csatlakozáskor nyilatkozik arról, hogy a jelen Egyezmény milyen nem anyaországi területre vagy területekre nyer alkalmazást.

43.cikk

Területek a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából

(1) Bármelyik Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából valamelyik területét két vagy több területre bontja, illetve azt, hogy két vagy több területét egyesíti.

(2) Két vagy több Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a közöttük létrejött vámunió következtében a 19., 20., 21. és 31. cikkek alkalmazása szempontjából egy területet képeznek.

(3) Az (1), illetőleg a (2) bekezdés értelmében tett minden bejelentés az annak megtételét követő év január 1-jén lép hatályba.

44.cikk

Korábbi nemzetközi szerződések megszűnése

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésével annak rendelkezései a Felek között korábban létrejött alábbi szerződések rendelkezéseit helyezik hatályon kívül és váltják fel:

a) a Hágában 1912. január 23-án aláírt nemzetközi ópiumegyezmény;

b) a Genfben 1925. február 11-én aláírt, a kikészített ópium gyártására, belső kereskedelmi forgalmára és felhasználására vonatkozó megállapodás;

c) a Genfben 1925. február 19-én aláírt nemzetközi ópiumegyezmény;

d) a Genfben 1931. július 13-án aláírt, a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és forgalomba hozataluk szabályozásáról szóló egyezmény;

e) a Bangkokban 1931. november 27-én aláírt, az ópiumszívásnak a Távol-Keleten való ellenőrzéséről szóló megállapodás;

f) a Lake Succesben 1946. december 11-én aláírt jegyzőkönyv a Hágában 1912. január 23-án, Genfben 1925. február 11-én, 1925. február 19-én és 1931. július 13-án, a Bangkokban 1931. november 27-én és a Genfben 1936. január 26-án kötött kábítószer megállapodások, egyezmények és jegyzőkönyvek módosításáról, a fentiekben legutolsóként említett egyezményre gyakorolt hatásától eltekintve;

g) az a) -e) pontokban megjelölt, az f) pontban említett 1946. évi jegyzőkönyvvel módosított egyezmények és megállapodások;

h) a Párizsban 1948. november 19-én aláírt jegyzőkönyv olyan kábítószerek nemzetközi ellenőrzése alá helyezéséről, amelyek nem esnek a kábítószerek gyártásának korlátozásáról és forgalomba hozataluk szabályozásáról szóló 1931. július 13-án kelt és a Lake Succesben 1946. december 11-én kelt jegyzőkönyvvel módosított egyezmény hatálya alá;

i) a New Yorkban, 1953. június 23-án aláírt, a mák termesztésének és az ópium előállításának, nemzetközi kereskedelmi forgalmának, nagykereskedelmi forgalmának és felhasználásának korlátozásáról és szabályozásáról szóló jegyzőkönyv, amennyiben hatályba lép.

(2) A jelen Egyezmény hatálybalépésével az ártalmas szerek jogellenes kereskedelmének felszámolására vonatkozó, Genfben, 1936. június 26-án aláírt egyezmény 9. cikke - az egyezményben részes azon Felek között, amelyek a jelen Egyezménynek is részesei - hatályát veszti és e cikket a jelen Egyezmény 36. cikke (2) bekezdésének b) pontja váltja fel. Mindamellett a Fél - miután e körülményről a Főtitkárt értesítette - érvényben hagyhatja az említett 9. cikket.

45.cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésének időpontjától kezdve [41. cikk (1) bekezdés] a Szervnek a 9. cikk értelmében megállapított feladatait, azok jellege szerint, átmenetileg a 44. cikk c) pontjában említett módosított egyezmény VI. fejezetében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Állandó Központi Szerv, valamint a 44. cikk d) pontjában említett módosított egyezmény II. fejezetében foglalt rendelkezések alapján létrehozott Ellenőrző Szerv gyakorolja.

(2) A Tanács meghatározza azt az időpontot, amikor a 9. cikkben említett új Szerv megkezdi működését. Ettől az időponttól kezdve az említett Szerv gyakorolja az (1) bekezdésben említett Állandó Központi Szerv és az Ellenőrző Szerv feladatkörét olyan államok vonatkozásában, amelyek részesei a 44. cikkben felsorolt szerződéseknek és nem részesei a jelen Egyezménynek.

46.cikk

Az Egyezmény felmondása

(1) A jelen Egyezmény hatálybalépésétől [41. cikk (1) bekezdés] számított két év elteltével bármelyik Fél jogosult saját vagy az általa nemzetközi síkon képviselt valamelyik olyan terület nevében felmondani a jelen Egyezményt, amelyik a 42. cikk értelmében adott beleegyezését visszavonja. A felmondás az erre vonatkozó okirat Főtitkárnál történő letétbe helyezésével történik meg.

(2) Ha a Főtitkár a felmondást július 1-je előtt, vagy ezen a napon kapja meg, úgy a felmondás a következő év január 1-jével lép hatályba, ha a felmondást július 1-je után veszi kézhez, akkor annak hatálya olyan lesz, mintha azt a következő év július 1-jét megelőzően, vagy azon a napon adták volna át.

(3) A jelen Egyezmény akkor szűnik meg, ha az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően benyújtott felmondások következtében az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozóan a 41. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak többé fenn.

47.cikk

Módosítások

(1) A Felek bármelyike javaslatot nyújthat be a jelen Egyezmény módosítására. A módosítási javaslat szövegét, valamint annak indokolását a Főtitkárhoz kell eljuttatni, aki azokat továbbítja a Felekhez és a Tanácshoz. A Tanács dönt arról, hogy

a) az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 62. cikke 4. pontjának megfelelően konferenciát hív össze a módosítási javaslat megtárgyalására; vagy

b) megkérdezi a Feleket, hogy elfogadják-e a módosítási javaslatot és felkéri őket, hogy a javaslattal kapcsolatos észrevételeiket nyújtsák be a Tanácsnak.

(2) Ha a jelen cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint eljuttatott módosítási javaslatot a közlést követő tizennyolc hónapon belül egyik Fél sem utasítja el, akkor az hatályba lép. Ha viszont a Felek valamelyike elutasítja azt, akkor a Tanács a Felek észrevételeinek figyelembevételével dönt arról, szükséges-e összehívni konferenciát az említett módosítási javaslat tanulmányozására.

48.cikk

Viták

(1) Ha két vagy több Fél között a jelen Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek konzultálnak egymással, hogy nézeteltérésüket tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, regionális szervek igénybevétele, bírósági eljárás útján, vagy választásuk szerint egyéb békés eszköz igénybevételével rendezzék.

(2) A Felek minden olyan vitát a Nemzetközi Bíróság elé visznek, amelyet az (1) bekezdésben említett módon rendezni nem tudnak.

49.cikk

Átmeneti fenntartások

(1) Az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás időpontjában bármelyik Fél fenntarthatja magának azt a jogot, hogy időleges hatállyal engedélyezze valamely területén:

a) az ópium használatát kvázi gyógyászati célra;

b) az ópiumszívást;

c) a kokalevélrágást;

d) a kannabisz, kannabisz-gyanta, kannabisz-kivona-tok és - tinktúrák használatát nem-gyógyászati célra;

e) az a) -d) pontban megnevezett kábítószerek előállítását, gyártását és kereskedelmét, az e pontokban meghatározott célokra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntartásokra a következő korlátozások vonatkoznak:

a) az (1) bekezdésben említett tevékenységeket csupán abban a mértékben lehet engedélyezni, amilyen mértékben ezek hagyományosak voltak azokon a területeken, amelyektekintetében fenntartással éltek, és amennyiben 1961. január 1-jén ott engedélyezettek voltak;

b) az (1) bekezdésben említett kábítószerekből a jelzett bekezdésben említett célokra semmiféle kivitel nem engedélyezhető olyan államba, amelyik nem részese az Egyezménynek, vagy olyan területre, amelyre a jelen Egyezmény a 42. cikk értelmében nem vonatkozik;

c) az ópiumszívás csupán olyan személyeknek engedélyezhető, akiket e célból az illetékes hatóságok 1964. január 1. előtt nyilvántartásba vettek;

d) az ópium kvázi gyógyászati célú használatát az Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított 15 éven belül meg kell szüntetni;

e) a kokalevél rágását az Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított huszonöt éven belül fel kell számolni;

f) a kannabisz nem gyógyászati és nem tudományos célokra történő felhasználását mielőbb, de a jelen Egyezménynek a 41. cikk (1) bekezdésében előírt hatálybalépésétől számított huszonöt éven belül mindenképpen meg kell szüntetni;

g) az (1) bekezdésben említett kábítószereknek az említett bekezdésben meghatározott célokra való előállítását, gyártását és kereskedelmi forgalomba hozatalát csökkenteni kell és végül a felhasználás megszüntetésével egyidő-ben meg kell szüntetni.

(3) Minden olyan Fél, amelyik az (1) bekezdés értelmében fenntartással él, köteles:

a) a 18. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében a Főtitkárhoz küldendő jelentésben beszámolni az (1) bekezdésben említett kábítószerek használatának, előállításának, gyártásának vagy kereskedelmi kereskedelmének felszámolása terén az előző év folyamán elért eredményekről; és

b) a Szerv által előírt módon és formában külön becslésen alapuló előrejelzéseket (19. cikk) és statisztikai kimutatásokat (20. cikk) bocsátani a Szerv rendelkezésére azon tevékenységekre vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatban fenntartással éltek.

(4) a) Amennyiben az a Fél, amelyik az (1) bekezdésben foglaltak alapján fenntartással élt:

(i) nem nyújtja be a (3) bekezdés a) pontjában említett jelentést, annak az évnek a végétől számított hat hónapon belül, amelyikre az adatszolgáltatás vonatkozik;

(ii) nem nyújtja be a (3) bekezdés b) pontjában említett becslésen alapuló előrejelzéseket, a Szerv által a 12. cikk (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban kitűzött határnaptól számított három hónapon belül;

(iii) nem nyújtja be a (3) bekezdés b) pontjában említett statisztikai kimutatásokat attól a határnaptól számított három hónapon belül, amikor a 20. cikk (2) bekezdése értelmében az adatokat be kell nyújtani, úgy a Szerv vagy a Főtitkár, az esettől függően, a szóban forgó Félhez jegyzéket intéz, amelyben felhívja figyelmét késedelmére és felkéri arra, hogy az információt a jegyzék kézhezvételétől számított három hónapon belül adja meg.

b) Ha valamelyik Fél a fent megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Szerv vagy a Főtitkár felkérésének, úgy az (1) bekezdés értelmében tett fenntartása hatályát veszti.

(5) Az az állam, amelyik fenntartással élt, fenntartását teljesen vagy részben írásbeli értesítésben bármikor visszavonhatja.

50.cikk

Egyéb fenntartások

(1) A 49. cikkel vagy az alábbi bekezdésekkel összhangban tehető fenntartásokon kívül semmiféle fenntartásnak nincs helye.

(2) Minden állam jogosult az Egyezmény aláírásakor, megerősítéskor vagy az ahhoz való csatlakozáskor fenntartással élni az Egyezmény következő rendelkezései tekintetében: a 12. cikk (2) és (3) bekezdése; a 13. cikk (2) bekezdése; a 14. cikk (1) és (2) bekezdése; a 31. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 48. cikk.

(3) Minden olyan állam, amelyik a jelen Egyezmény részesévé kíván lenni, de amelyik a jelen cikk (2) bekezdésétől vagy a 49. cikktől eltérő fenntartásokkal kíván élni, ezt a szándékát közölheti a Főtitkárral. Ha a szóban forgó fenntartással szemben a Főtitkár értesítésétől számított tizenkét hónap elteltével azon államok egyharmada, amelyek az említett időszak letelte előtt az Egyezményt megerősítették, vagy ahhoz csatlakoztak, nem emelt kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni, azzal a feltétellel azonban, hogy a szóban forgó fenntartást kifogásoló államok a fenntartással élő állam tekintetében nem kötelesek a jelen Egyezményből következő olyan jogi kötelezettséget vállalni, amelyre nézve a fenntartás vonatkozik.

(4) Az az állam, amelyik fenntartással élt, fenntartását teljesen vagy részben írásbeli értesítésben bármikor visszavonhatja.

51.cikk

Értesítések

A Főtitkár a 40. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi államot értesíti

a) a 40. cikkben foglaltaknak megfelelő aláírásokról, megerősítésekről vagy csatlakozásokról;

b) arról az időpontról, amikor a jelen Egyezmény a 41. cikknek megfelelően hatályba lép;

c) a 46. cikkben foglaltaknak megfelelő felmondásokról;

d) a 42., 43., 47., 49. és 50. cikkben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatokról és értesítésekről.«"

2. § Az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezményt kihirdető 1965. évi 4. törvényerejű rendelet a következő melléklettel egészül ki:

"Melléklet az Egységes Kábítószer Egyezményhez

Az Egyezmény I-IV. Jegyzékében foglalt kábítószerek vagy készítmények listája

Megjegyzés:

Az ellenőrzött szerek alábbi jegyzékeiben az anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden: INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; nemzetközi név hiányában az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (46. kiadás, 2004. dec.) megadott egyéb elnevezés (vastagítás nélkül), alatta dőlt betűvel a korábbi magyar jegyzéknév, ha eltér az előbbiektől.

Minden esetben, ahol nem szerepel külön dátum a táblázat Hivatalos elnevezés oszlopában, a kérdéses anyag Magyarországon 1968. május 12-től minősül kábítószernek.

Az Egyezmény I. Jegyzékébe sorolt kábítószerek

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetorphine

(acetorfin)

3-O-acetyltetrahydro-7-a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Ac etyl -alpha -methylfentanyl (acetil-alfa-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N- [1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Acetylmethadol

(acetilmetadol)

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alfentanil

(alfentanil) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül kábítószernek)

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxy-methyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

Allylprodine

(allilprodin)

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphacetylmethadol

(alfacetilmetadol)

a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alphameprodine

(alfameprodin)

a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol

(alfametadol)

a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alpha-methylfentanyl (alfa-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N- [1(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Alpha-methylthiofentanyl (alfa-metiltiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Alphaprodine

(alfaprodin)

a-1,3 -dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Anileridine

(anileridin)

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine

(benzetidin)

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine

(benzilmorfin)

3 -benzylmorphine

Betacetylmethadol

(betacetilmetadol)

ß-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Beta-hydroxyfentanyl (béta-hidroxifentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [1-(ß-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-3 -methylfentanyl (béta-hidroxi-3-metilfentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [1-(ß-hydroxyphenethyl)-3 -methyl-4-piperidyl]propionanilide

Betameprodine

(betameprodin)

ß-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol

(betametadol)

ß-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine

(betaprodin)

ß-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramide

(bezitramid) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)- piperidine

Cannabis, cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis (Kannabisz, kannabisz-gyanta, -extraktum és -tinktúra)

Szinonim név: Indian hemp and resin of indian hemp (indiai kender és gyantája)

Clonitazene

(klonitazén)

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

Coca leaf*    (Koka levél)

 

Cocaine    (kokain)

methyl ester of benzoylecgonine

Codoxime

(kodoxim)

dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrate of poppy straw (CPS) (mákszalma koncentrátum)

A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.

Desomorphine

(dezomorfin)

dihydrodeoxymorphine

Dextromoramide

(dextromoramid)

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine

Diampromide

(diampromid)

N-[2-(methylphenethylamino)propyl]propionanilide

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Diethylthiambutene

(dietiltiambutén)

3-diethylamino-1,1-di-(2"-thienyl)-1-butene

Difenoxin

(difenoxin) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

Dihydroetorphine (dihidroetorfin) (Magyarországon 2004. május 1-től minősül kábítószernek)

7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6, 14-endo-ethanotetrahydrooripavine

Dihydromorphine (dihidromorfin)

 

Dimenoxadol

(dimenoxadol)

2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

Dimepheptanol

(dimepheptanol)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene

(dimetiltiambutén)

3-dimethylamino-1,1-di(2"-thienyl)-1-butene

Dioxaphetyl butyrate

(dioxafetil-butirát)

ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Diphenoxylate

(difenoxilát)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone

(dipipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

Drotebanol

(drotebanol) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ß, 14-diol

Ecgonine    (ekgonin)

(észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak)

Ethylmethylthiambutene

(etilmetiltiambutén)

3-ethylmethylamino-1,1-di(2"-thienyl)-1-butene

Etonitazene

(etonitazén)

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

Etorphine

(etorfin)

tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

Etoxeridine

(etoxeridin)

1-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Fentanyl

(fentanil)

1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

Furethidine

(furetidin)

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Heroin    (heroin)

diacetylmorphine

Hydrocodone

(hidrokodon)

dihydrocodeinone

Hydromorphinol

(hidromorfinol)

14-hydroxydihydromorphine

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Hydromorphone

(hidromorfon)

dihydromorphinone

Hydroxypethidine

(hidroxipetidin)

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone

(izometadon)

6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

Ketobemidone

(ketobemidon)

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

Levomethorphan**

(levometorfán)

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide

(levomoramid)

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Levophenacylmorphan

(levofenacilmorfán)

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levorphanol**

(levorfanol)

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Metazocine

(metazocin)

2"-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

Methadone

(metadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Methadone intermediate

(metadon intermedier)

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

Methyldesorphine

(metildezorfin)

6-methyl-Δ6-deoxymorphine

Methyldihydromorphine

(metildihidromorfin)

6-methyldihydromorphine

3-methylfentanyl (3-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N-(3 -methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

3-methylthiofentanyl (3-metiltiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Metopon

(metopon)

5-methyldihydromorphinone

Moramide intermediate (moramid intermedier)

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine

(morferidin)

1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Morphine    (morfin)

 

Morphine methobromide (morfin-metilbromid)

(és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is)

Morphine-N-oxide (morfin-N-oxid)

 

MPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Myrophine

(mirofin)

myristylbenzylmorphine

Nicomorphine

(nikomorfin)

3,6-dinicotinylmorphine

Noracymethadol

(noracimetadol)

(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

Norlevorphanol

(norlevorfanol)

(-)-3-hydroxymorphinan

Normethadone

(normetadon)

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

Normorphine

(normorfin)

demethylmorphine or N-demethylated morphine

Norpipanone

(norpipanon)

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

Opium***    (ópium)

 

Oxycodone

(oxikodon)

14-hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone

(oximorfon)

14-hydroxydihydromorphinone

Para-fluorofentanyl (para-fluorofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

4"-fluoro-N-( 1 -phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

PEPAP (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Pethidine

(petidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate A (petidin A intermedier)

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

Pethidine intermediate B (petidin B intermedier)

4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediate C (petidin C intermedier)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

Phenadoxone

(fenadoxon)

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Phenampromide

(fenampromid)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

Phenazocine

(fenazocin)

2"-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

Phenomorphan

(fenomorfán)

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

Phenoperidine

(fenoperidin)

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Piminodine

(piminodin)

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Piritramide

(piritramid)

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide

Proheptazine

(proheptazin)

1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

Properidine

(properidin)

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

Racemethorphan

(racemetorfán)

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Racemoramide

(racemoramid)

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine

Racemorphan

(racemorfán)

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Remifentanil

(remifentanil) (Magyarországon 2004. május 1-től minősül kábítószernek)

1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester

Sufentanil

(szufentanil) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Thebacon

(tebakon)

acetyldihydrocodeinone

Thebaine    (tebain)

 

Thiofentanyl    (tiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [ 1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Tilidine

(tilidin) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3 -cyclohexene-1-carboxylate

Trimeperidine

(trimeperidin)

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

-  és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;

-   valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;

-   és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

* Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény meghatározásával összhangban azokat a koka levél készítményeket, amelyek 0,1%-nál kevesebb kokaint tartalmaznak, és azokat közvetlenül koka levélből állítják elő, koka levélként (készítmények) kell számításba venni az éves becslés megállapításához és statisztikai célra.

** A dextromethorphan (dextrometorfán) {(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan} és a dextrorphan (dextrorfán) {(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan} nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

*** Az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény meghatározásával összhangban azokat az ópium készítményeket, amelyeket közvetlenül ópiumból állítanak elő, ópiumként (ópium készítményként) kell számításba venni az éves becslés megállapításához és statisztikai célra. Amennyiben a készítményeket nem közvetlenül ópiumból állítják elő, hanem opioid alkaloidok keverékéből (mint például a pantopon, omnopon és papaveretum esetében), azokat morfinként (morfin készítményként) kell számításba venni.

 

 

Az Egyezmény II. Jegyzékébe sorolt kábítószerek

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetyldihydrocodeine

(acetildihidrokodein)

 

Codeine

(kodein)

3-methylmorphine

Dextropropoxyphene

(dextropropoxifén) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

Dihydrocodeine

(dihidrokodein)

 

Ethylmorphine

(etilmorfin)

3 -ethylmorphine

Nicocodine

(nikokodin)

6-nicotinylcodeine

Nicodicodine

(nikodikodin)

6-nicotinyldihydrocodeine

Norcodeine

(norkodein)

N-demethylcodeine

Pholcodine

(folkodin)

morpholinylethylmorphine

Propiram

(propiram) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek)

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Az Egyezmény III. Jegyzékébe sorolt kábítószer tartalmú készítmények, amelyek kivételt képeznek az Egyezmény néhány rendelkezése alól

1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó készítmények:

(A felsorolt hatóanyagok Magyarországon 1968. május 12-től minősülnek kábítószernek.)

Acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein),

Codeine (kodein),

Dihydrocodeine (dihidrokodein),

Ethylmorphine (etilmorfin),

Nicocodine (nikokodin),

Nicodicodine (nikodikodin),

Norcodeine (norkodein), Pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál - kivéve az injekciós készítményeket.

2.Propiram (propiram) tartalmú készítmények:

[A Propiram (propiram) Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek.]

Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett készítmények.

3.Dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú készítmények:

[A Dextropropoxyphene (dextropropoxifén) Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek.]

Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak az 1971. évi, pszichotrop anyagokról szóló egyezmény hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

4.Cocaine (kokain) tartalmú készítmények:

[A Cocaine (kokain) Magyarországon 1968. május 12-től minősül kábítószernek.]

Azok az összetett cocaine (kokain) készítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

5.Difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények:

[A Difenoxin (difenoxin) Magyarországon 1981. december 8-tól minősül kábítószernek.]

Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

6.Diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú készítmények:

[A Diphenoxylate (difenoxilát) Magyarországon 1968. május 12-től minősül kábítószernek.]

Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

7.Pulvis ipecacuanhae et opii compositus készítmények:

[Az Opium (ópium) Magyarországon 1968. május 12-től minősül kábítószernek.]

10 százalék Pulvis opii (porított opium),

10 százalék Ipecacuanhae radix et rhizoma (Ipecacuanha gyökér és rhizoma),

80 százalék bármely hatóanyagmentes por vivőanyag.

(Magyarországon a Pulvis opii et ipecacuanhae Ph. Hg. VII., illetve a Pulvis Doveri FoNo VI. szerinti előírata.)

8.A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerkészítmények, és ezen készítmények keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

Az Egyezmény IV. Jegyzékébe sorolt kábítószerek

Hivatalos elnevezés

Kémiai név vagy leírás

Acetorphine

(acetorfin)

3-O-acetyltetrahydro-7-a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl (acetil-alfa-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N-[1-(a-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide

Alpha-methylfentanyl (alfa-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N-[1(a -methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Alpha-methylthiofentanyl (alfa-metiltiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxyfentanyl (béta-hidroxifentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N-[1-(ß-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

Beta-hydroxy-3 -methylfentanyl (béta-hidroxi-3-metilfentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N-[1-(ß-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

Cannabis, cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis (Kannabisz, kannabisz-gyanta, -extraktum és -tinktúra)

Szinonim név: Indian hemp and resin of indian hemp (indiai kender és gyantája)

Desomorphine

(dezomorfin)

dihydrodeoxymorphine

Etorphine

(etorfin)

tetrahydro-7a-(l -hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

Heroin    (heroin)

diacetylmorphine

Ketobemidone

(ketobemidon)

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

3 -methylfentanyl (3-metilfentanil) (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

3-methylthiofentanyl (3-metiltiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N- [3 -methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

MPPP

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

Para-fluorofentanyl (para-fluorofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

4"-fluoro-N-( 1 -phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

PEPAP (Magyarországon 1988. október 15-től minősül kábítószernek)

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Thiofentanyl (tiofentanil) (Magyarországon 1991. május 14-től minősül kábítószernek)

N-[1- [2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

- és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, amennyiben azok léteznek."

3. § A pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezményt kihirdető 1979. évi 25. törvényerejű rendeletnek az Egyezmény hivatalos magyar fordítását megállapító 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az Egyezmény angol szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

1971. évi Egyezmény a pszichotrop anyagokról

Bevezetés

A Felek

gondoskodni kívánva az egész emberiség egészségéről és jólétéről,

aggodalommal eltöltve egyes pszichotrop anyagokkal történő visszaélés következtében adódó közegészségügyi és szociális kérdések miatt,

elhatározták, hogy megelőzik és leküzdik az ezen anyagokkal való visszaélést és azok tiltott kereskedelmét,

figyelembe vették azt, hogy szükség van olyan szigorú rendelkezésekre, amelyekkel ezeknek az anyagoknak a használata törvényes célokra korlátozható,

elismerik, hogy a pszichotrop anyagok gyógyászati és tudományos felhasználása nélkülözhetetlen és hogy ezeknek az anyagoknak erre a célra történő beszerzése nem ütközhet semmiféle jogtalan korlátozásba,

úgy vélik, hogy az ezen anyagokkal történő visszaélés ellen hozott intézkedések hatásossága érdekében azokat össze kell hangolni és egyetemessé kell tenni,

elismerik az Egyesült Nemzetek Szervezete illetékességét a pszichotrop anyagok ellenőrzésében és azt óhajtják, hogy az érdekelt nemzetközi szervek tevékenységüket e szervezet keretében fejtsék ki,

abban a meggyőződésben, hogy ezen célok megvalósítására nemzetközi egyezményre van szükség, megállapodnak a következőkben:

1. cikk

Szójegyzék

Kifejezetten ellenkező értelmű utalás esetét, valamint azt az esetet kivéve, amikor a szövegösszefüggés mást kíván, az Egyezményben a következő kifejezéseknek az alábbiakban meghatározott jelentése van:

a) A "Tanács" az Egyesült Nemzetek Gazdasági és Szociális Tanácsát jelenti.

b) A "Bizottság" a Tanács Kábítószer Bizottságát jelenti.

c) A "Szerv" az 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény alapján létrehozott Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervet jelenti.

d) A "Főtitkár" az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát jelenti.

e) A "pszichotrop anyag" az L, II., III. vagy IV. Jegyzékben felsorolt minden természetes vagy szintetikus eredetű anyag vagy természetes termék.

f) A "készítmény"

(i) olyan oldat vagy keverék, bármilyen is legyen annak fizikai állapota, amely egy vagy több pszichotrop anyagot tartalmaz, vagy

(ii) egy vagy több pszichotrop anyag adagokra elosztva.

g) Az "I. Jegyzék", "II. Jegyzék", "III. Jegyzék", "IV. Jegyzék" a pszichotrop anyagokat tartalmazó, megfelelő számmal ellátott jegyzékek, melyek a jelen Egyezmény mellékletét képezik és amelyek a 2. cikknek megfelelően módosíthatók.

h) A "behozatal" és a "kivitel" értelemszerűen a pszichotrop anyagoknak egyik államból a másikba történő szállítása.

i) A "gyártás" mindennemű művelet, amellyel pszichotrop anyag nyerhető, ideértve azok tisztítását, valamint a pszichotrop anyagoknak más pszichotrop anyagokká történő átalakítását. Ezen meghatározás magában foglalja azon készítmények gyártását is, amelyek nem a gyógyszertárban orvosi vényre készülnek.

j) A "jogellenes kereskedelem" a pszichotrop anyagoknak a jelen Egyezmény rendelkezéseivel ellentétesen megvalósított gyártása vagy kereskedelme.

k) A "terület" egy állam minden olyan része, amely a 28. cikk értelmében a jelen Egyezmény szempontjából önálló egységnek tekintendő.

l) A "helyiségek" az épületek, az épületrészek, valamint ezen épületek, épületrészek céljára igénybe vett területek.

2. cikk

Az ellenőrzött anyagok köre

(1) Ha valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi ellenőrzés alá még nem helyezett pszichotrop anyagra vonatkozó olyan adatok birtokába jut, amelyek megítélése szerint szükségessé tehetik annak felvételét jelen Egyezmény egyik jegyzékébe, erről értesíti a Főtitkárt, és ezzel egyidejűleg közli vele azokat az információkat, amelyek ezt a lépést alátámasztják. Ezt az eljárást kell alkalmazni akkor is, amikor valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet olyan adatok birtokába jut, amelyek indokolják egy anyagnak az átsorolását egyik jegyzékből a másikba, vagy annak törlését a jegyzékek valamelyikéből.

(2) A Főtitkár az értesítést, valamint az általa megfelelőnek ítélt adatokat közli a Felekkel, a Bizottsággal, és ha az értesítést valamely Fél küldte, úgy az Egészségügyi Világszervezettel is.

(3) Ha az értesítést kísérő adatokból az következik, hogy nevezett anyag a 4. bekezdésben foglaltak alapján az I. vagy II. Jegyzékbe tartozhat, a Felek a rendelkezésükre álló valamennyi adat ismeretében megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ezen anyagra ideiglenesen alkalmazzák az I. vagy II. Jegyzékben szereplő anyagokra alkalmazandó valamennyi ellenőrzési rendszabályt.

(4) Ha az Egészségügyi Világszervezet megállapítja,

a) hogy a kérdéses anyag kiválthat (i) 1. függőségi állapotot, és 2. a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszió-ját, melyek hallucinációkat vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogó-képességi vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy (ii) az I., II., III. vagy IV. Jegyzék valamelyik anyagához hasonló visszaélést és káros hatást; és

b) ha okkal feltételezhető, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak nemzetközi ellenőrzés alá vonását, közli a Bizottsággal ezen anyagra vonatkozó értékelését, amelyben többek között jelzi, hogy az milyen mértékben alkalmas vagy lehet alkalmas visszaélésre, a közegészségügyi és szociális probléma súlyosságának a fokát, az anyag terápiás használhatóságának a mértékét, valamint az értékelés alapján a javaslatait azon esetleges ellenőrzési rendszabályokra, melyeket hasznos lenne erre az anyagra alkalmazni.

(5) A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet értesítését, melynek értékelése gyógyászati és tudományos vonatkozásban meghatározó, valamint a gazdasági, szociális, jogi, adminisztratív jellegű tényezőket és minden más általa szükségesnek ítélt tényezőt, felveheti a kérdéses anyagot az I., II., III. vagy IV. Jegyzékbe. A Bizottság kiegészítő adatokat kérhet az Egészségügyi Világszervezettől vagy más megfelelő forrásokból.

(6) Ha az (1) bekezdés alapján készült értesítés a jegyzékek valamelyikébe már felvett anyagra vonatkozik, az Egészségügyi Világszervezet megküldi a Bizottságnak ezen anyagra vonatkozó új megállapításait, valamint legújabb értékelését, melyeket a (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján tehet meg; továbbá az ellenőrzési rendszabályokra vonatkozó mindazon új javaslatait, amelyeket ezen értékelés alapján megfelelőnek tartana. A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezettől az (5) bekezdésben foglaltak alapján kapott értesítést, valamint a hivatkozott bekezdésben felsorolt tényezőket, elhatározhatja a kérdéses anyag átsorolását egy másik jegyzékbe vagy annak törlését a jegyzékekből.

(7) A Bizottságnak jelen cikk alkalmazásával kapcsolatban hozott minden határozatát a Főtitkár közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamaival, azokkal a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Felek, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. A határozat minden Félre nézve az értesítést követő 180. napon lép hatályba, kivéve azt a Felet, mely ezen időn belül és olyan határozat tárgyában, melynek célja egy anyagnak felvétele valamelyik jegyzékbe, írásban értesíti a Főtitkárt, hogy kivételes körülmények következtében nem áll módjában erre az anyagra alkalmazni az Egyezmény mindazon rendelkezéseit, melyek ezen jegyzékbe felvett anyagokra vonatkoznak. Az idevonatkozó értesítésben ki kell emelni ezen kivételes elhatározás indokait. Az értesítéstől függetlenül minden Fél köteles legalább az alábbiakban felsorolt ellenőrzési rendszabályokat alkalmazni.

a) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és az I. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, lehetőség szerint figyelembe veszi a 7. cikkben előírt különleges ellenőrzési rendszabályokat, továbbá ezen anyagot illetően köteles:

(i) megkövetelni, hogy a 8. cikkben a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt rendelkezéseknek megfelelően annak gyártása, kereskedelmi forgalma, elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) megkövetelni, hogy a 9. cikkben a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt rendelkezéseknek megfelelően az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben, a II. Jegyzékbe felvett anyagokra előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a Szervnek a 16. cikk (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően statisztikai adatokat szolgáltatni; és

(vi) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

b) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a II. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a Szervnek a 16. cikk (4) bekezdés a), c) és d) pontjaiban előírt rendelkezéseknek megfelelően a Szervnek statisztikai adatokat szolgáltatni; és

(vi) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

c) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a III. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) a 9. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy az csak orvosi vényre legyen kiadható vagy elosztható;

(iii) alkalmazkodni a 12. cikkben a kivitelre és behozatalra előírt rendelkezésekhez, kivéve egy olyan Fél tekintetében, aki a kérdéses anyaggal kapcsolatban jegyzéket intézett a Főtitkárhoz;

(iv) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(v) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

d) Az a Fél, aki a Főtitkárt egy ilyen elhatározásáról egy ez ideig ellenőrzés alá nem vont és a IV. Jegyzékbe felvett anyag tárgyában értesíti, ezen anyagot illetően köteles:

(i) a 8. cikk rendelkezéseinek megfelelően megkövetelni, hogy annak gyártása, kereskedelmi forgalma és elosztása engedélyhez legyen kötve;

(ii) alkalmazkodni a 13. cikkben előírt, a kivitel és behozatal tilalmára vagy korlátozására vonatkozó rendelkezésekhez;

(iii) a 22. cikk rendelkezéseinek megfelelő intézkedéseket tenni mindazon cselekmények megtorlása érdekében, melyek az idevonatkozó kötelezettségek végrehajtása tárgyában hozott törvényekbe és rendeletekbe ütköznek.

e) Az a Fél, aki a Főtitkárt ilyen elhatározásáról egy olyan jegyzékbe átsorolt anyag tárgyában értesítette, amely szigorúbb ellenőrzési intézkedéseket és kötelezettségeket tartalmaz, köteles legalább az Egyezménynek arra a jegyzékére vonatkozó valamennyi rendelkezését alkalmazni, amelyből a kérdéses anyag áthelyezésre került.

(8) a) Amennyiben valamely Fél a határozat átvételét követő 180 napon belül a határozat felülvizsgálatát kéri, a Tanács a Bizottságnak a jelen cikk alapján hozott határozatait felülvizsgálja. A felülvizsgálatra vonatkozó kérelmet a szükséges adatokkal együtt a Főtitkárnak kell megküldeni.

b) A Főtitkár a felülvizsgálati kérelem másolatát a szükséges adatokkal együtt megküldi a Bizottságnak, az Egészségügyi Világszervezetnek és valamennyi Félnek, egyben felszólítva őket arra, hogy 90 napon belül tegyék meg észrevételeiket. A Tanács az így beérkezett összes észrevételeket vizsgálat tárgyává teszi.

c) A Tanács megerősítheti, módosíthatja vagy semmisnek nyilváníthatja a Bizottság határozatát. A határozatát közli az Egyesült Nemzetek minden tagállamával és a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Szerződő Felek, a Bizottsággal, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel.

d) A Bizottság eredeti határozata - a (7) bekezdés rendelkezéseinek fenntartásával - a felülvizsgálat folyamán érvényben marad.

(9) A Felek, amennyire módjukban áll, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy kiterjesszék a felügyeletet azokra az anyagokra, amelyeket jelen Egyezmény nem érint, de amelyek felhasználhatók pszichotrop anyagok tiltott gyártására.

3. cikk

A készítmények ellenőrzésére vonatkozó részletes rendelkezések

(1) Annak fenntartásával, amit jelen cikk következő bekezdései tartalmaznak, valamely készítményre a benne levő pszichotrop anyagra vonatkozó ellenőrzési rendszabályokat kell alkalmazni. Amennyiben a készítmény több pszichotrop anyagot tartalmaz, úgy arra azok az ellenőrzési rendszabályok alkalmazandók, amelyek a benne levő legszigorúbban ellenőrzött pszichotrop anyagra vonatkoznak.

(2) Ha egy pszichotrop anyagot tartalmazó készítménynek - kivéve az I. Jegyzékbe felvett pszichotrop anyagokat tartalmazó készítményeket - olyan az összetétele, hogy nem vagy csak jelentéktelen mértékben alkalmas visszaélésre, és ha a benne levő anyagot nem lehet könnyen alkalmazható módszerekkel oly mennyiségben visszanyerni, hogy az visszaélésre alkalmas legyen, és ennek következtében ezen készítmény nem okoz sem közegészségügyi, sem társadalmi problémát, úgy az ilyen készítmény a (3) bekezdésnek megfelelően mentesíthető jelen Egyezményben meghatározott egyes ellenőrzési rendszabályok alól.

(3) Ha valamely Fél megállapítja, hogy egy készítményre vonatkoztathatók a megelőző bekezdés rendelkezései, elhatározhatja, hogy azt országában vagy valamely területén mentesíti a jelen Egyezményben előírt valamely vagy valamennyi ellenőrzési rendszabály alól. Ennek ellenére ezen készítményre alkalmazni kell a következő cikkekben előírt rendelkezéseket:

a) 8. cikk (engedélyek), mindaz, ami a gyártásra vonatkozik,

b) 11. cikk (nyilvántartás), mindaz, ami a mentesített készítményekre vonatkozik,

c) 13. cikk (kivitel és behozatal tilalma és korlátozása),

d) 15. cikk (ellenőrzés), mindaz, ami a gyártásra vonatkozik,

e) 16. cikk (a Felek által küldendő adatok), mindaz, ami a mentesített készítményekre vonatkozik,

f) 22. cikk (büntető rendelkezések), a fenti kötelezettségekkel összhangban elfogadott törvényekkel vagy rendeletekkel ellentétes cselekmények megtorlásához szükséges mértékben.

A Fél tájékoztatja a Főtitkárt minden ilyen határozatáról, valamint a mentesített készítmény nevéről és összetételéről, és azokról az ellenőrzési rendszabályokról, amelyek alól a készítmény mentesítve lett. A Főtitkár a tájékoztatást megküldi valamennyi Félnek, az Egészségügyi Világszervezetnek és a Szervnek.

(4) Ha valamely Fél vagy az Egészségügyi Világszervezet a (3) bekezdés alapján mentesített készítményről olyan információkkal rendelkezik, amelyek véleménye szerint indokolttá teszik a mentesítés teljes vagy részleges eltörlését, úgy erről tájékoztatja a Főtitkárt és ezen tájékoztatás alátámasztására megküldi az információkat. A Főtitkár továbbítja a kapott tájékoztatást az általa szükségesnek ítélt valamennyi információval együtt a Feleknek, a Bizottságnak, és abban az esetben, ha a tájékoztatást valamely Fél küldte, az Egészségügyi Világszervezetnek is. Az Egészségügyi Világszervezet közli a Bizottsággal a készítményre vonatkozó értékelését, figyelembe véve a (2) bekezdésben felsorolt tényezőket, valamint azon ellenőrzési intézkedésekre vonatkozó ajánlását, amelyek alól a készítmény esetleg nem mentesíthető. A Bizottság, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet értesítését, amelynek értékelése gyógyászati és tudományos szempontból meghatározó, továbbá, figyelembe véve az általa szükségesnek ítélt gazdasági, szociális, jogi, adminisztratív és más tényezőket, elhatározhatja a készítmény mentesítésének valamely vagy valamennyi ellenőrzési rendszabály alóli megszüntetését. A Főtitkár a Bizottságnak a jelen bekezdés alapján hozott határozatát közli az Egyesült Nemzetek Szervezetének összes tagállamával, azokkal a nem tagállamokkal, amelyek a jelen Egyezményben Szerződő Felek, az Egészségügyi Világszervezettel és a Szervvel. Minden Fél intézkedéseket foganatosít abból a célból, hogy a Főtitkár értesítését követő 180 napon belül megszüntesse a szóban forgó ellenőrzési rendszabály vagy rendszabályok alóli mentesítést.

4. cikk

Az ellenőrzés területére vonatkozó egyéb különleges rendelkezések

A Felek az I. Jegyzékben foglalt pszichotrop anyagok kivételével engedélyezhetik:

a) a nemzetközi utasok személyes használatát szolgáló készítmények kis mennyiségeinek szállítását. Minden Félnek azonban jogában áll meggyőződni arról, hogy ezen készítményeket törvényesen szerezték be;

b) a pszichotrop anyagok ipari felhasználását nem pszichotrop anyagok vagy termékek gyártására olyan feltétellel, hogy mindaddig foganatosítják a jelen Egyezmény által megkívánt ellenőrzési rendszabályokat, míg a pszichotrop anyag állapota olyanná nem válik, hogy az gyakorlatilag visszaélésre már nem ad lehetőséget, vagy nem nyerhető vissza; és

c) ezeknek az anyagoknak a használatát állatok befogására - az illetékes hatóságok által az ilyen anyagok felhasználására külön feljogosított személyek útján - azzal a kikötéssel, hogy ezekre alkalmazzák a jelen Egyezményben előírt ellenőrzési rendszabályokat.

5. cikk

A pszichotrop anyagok használatának korlátozása gyógyászati és tudományos célra

(1) Minden Fél korlátozza az I. Jegyzékben felvett anyagok használatát a 7. cikkben előírtaknak megfelelően.

(2) Minden Fél köteles a 4. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a II., III. és IV. Jegyzék anyagainak a gyártását, kivitelét, behozatalát, elosztását, készletét, kereskedelmi forgalmát, használatát és birtoklását az általa megfelelőnek ítélt rendszabályokkal gyógyászati és tudományos célra korlátozni.

(3) Kívánatos, hogy a Felek csak a törvényhozásukban meghatározott feltételek mellett engedélyezzék a II., III. és IV. Jegyzék anyagainak a birtoklását.

6. cikk

Elkülönült ügyintéző szervezet

Kívánatos, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseinek alkalmazása céljából minden Fél külön hatóságot létesítsen és tartson fenn. E szervezet lehetőség szerint legyen azonos azzal a hatósággal, amelyet a kábítószereket ellenőrzés alá helyező egyezmények rendelkezései alapján hoztak létre, illetőleg e szervezet szorosan működjön együtt ez utóbbival.

7. cikk

Az I. Jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozó különleges rendelkezések

Ami az I. Jegyzékbe felvett anyagokat illeti, a Felek kötelesek:

a) megtiltani ezeknek az anyagoknak bármilyen alkalmazását, kivéve a tudományos vagy igen korlátozott gyógyászati felhasználást, olyan megfelelően felhatalmazott személyek által, akik a kormányuknak közvetlenül alárendelt vagy általuk kifejezetten kijelölt egészségügyi vagy tudományos létesítményekben dolgoznak;

b) megkövetelni, hogy ezeknek az anyagoknak a gyártása, kereskedelmi forgalma, elosztása és birtoklása különleges engedélyhez vagy előzetes engedélyezéshez legyen kötve;

c) biztosítani az a) és b) pontokban említett tevékenységek szigorú felügyeletét;

d) biztosítani, hogy az arra feljogosított személynek csak az engedélyben meghatározott célra szükséges mennyiségben adják ki ezeket az anyagokat;

e) megkövetelni, hogy egészségügyi és tudományos működést kifejtő személyek tételesen tartsák nyilván ezeknek az anyagoknak a beszerzését, valamint felhasználását és hogy ezeket a nyilvántartásokat a legutolsó bejegyzett felhasználástól számítva legalább két évig őrizzék meg; és

f) megtiltani ezeknek az anyagoknak a kivitelét és behozatalát, kivéve amikor mind a kiszállító, mind a behozó az exportáló és importáló országok vagy területek hatósága vagy illetékes ügyintéző szerve, illetőleg olyan személyek vagy vállalatok, amelyeket államuk vagy területük illetékes hatóságai erre kifejezetten felhatalmaztak. A 12. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeket, amelyek a II. Jegyzék anyagainak kivitelére és behozatalára vonatkoznak, az I. Jegyzék anyagaira is alkalmazni kell.

8. cikk

Engedélyek

(1) A Felek engedélyhez vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályokhoz kötik a II., III. és IV. Jegyzékekben felvett anyagok gyártását, kereskedelmi forgalmát (ideértve a kivitelt és behozatalt) és elosztását.

(2) A Felek:

a) felügyeletet gyakorolnak minden olyan személy és vállalat felett, aki vagy amely fel lett hatalmazva az (1) bekezdésben érintett anyagok gyártására, kereskedelmi forgalmazására (ideértve a kivitelt és behozatalt) vagy elosztására;

b) engedélyezési rendszerhez vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályhoz kötik azon létesítmények és helyiségek kijelölését, ahol ezeknek az anyagoknak a gyártása, kereskedelmi forgalma vagy elosztása történhet; és

c) gondoskodnak ezen létesítményeknél és helyiségeknél biztonsági intézkedések alkalmazásáról a lopások vagy a készletek eltulajdonításának megelőzése céljából.

(3) A jelen cikknek az engedélyek rendszerére vagy más hasonló ellenőrzési rendszabályokra vonatkozó (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseit nem szükséges alkalmazni a gyógyászati és tudományos tevékenység gyakorlására szabályszerű engedéllyel rendelkező és ezen tevékenységük keretében működő személyekre.

(4) A Felek megkövetelik, hogy mindazon személyek, akik a jelen Egyezmény végrehajtása kapcsán engedélyt kaptak, vagy akik a jelen cikk (1) bekezdésében vagy a 7. cikk b) pontjában előírt rendelkezéseknek megfelelően hasonló engedélyek birtokában vannak, megfelelő szakképzettséggel rendelkezzenek abból a célból, hogy hatékonyan és hűen alkalmazni tudják a jelen Egyezmény végrehajtására kiadott törvények és rendeletek előírásait.

9. cikk

Orvosi vények

(1) A Felek megkövetelik, hogy magánszemélyek használatára a II., III. és IV. Jegyzékek anyagait csak orvosi vényre adják ki vagy bocsássák rendelkezésre, kivéve azon eseteket, amikor magánszemélyek törvényesen szerezhetik be, használhatják, oszthatják el vagy kezelhetik ezen anyagokat szabályszerűen engedélyezett gyógykezelési és tudományos tevékenységük gyakorlásában.

(2) A Felek intézkednek az iránt, hogy a II., III. és IV. Jegyzékek anyagait előíró orvosi rendelvények kiadása a gyógyászati gyakorlatnak megfelelően történjék és a vények ismételt kiváltásának lehetőségét és azok érvényességi idejét úgy szabályozzák, hogy az biztosítsa az egészségügy és a közérdeknek védelmét.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések ellenére valamely Félnek módjában áll, ha véleménye szerint azt a helyi körülmények megkövetelik, az általa előírt feltételek mellett, ideértve az anyagnyilvántartást is, felhatalmazni a közegészségügyi hatóságok által kijelölt, működési engedéllyel rendelkező gyógyszerészeket vagy kicsinybeni elosztókat arra, hogy állama területén vagy annak egy részén kivételes esetekben, egyéni gyógyászati felhasználás céljából kiadják a III. és IV. Jegyzékekben felvett anyagok kis mennyiségeit, saját belátásuk szerint orvosi vény nélkül a Felek által meghatározott kereteken belül.

10. cikk

A csomagolásokon feltüntetett figyelmeztetések és reklámok

(1) Minden Fél megköveteli, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezet idevonatkozó szabályozásait vagy ajánlásait, hogy a pszichotrop anyagok kicsinybeni elosztására készült csomagolások címkéin, amennyiben arra lehetőség van, de minden esetben a kiszereléshez mellékelt ismertetőben a használati utasítás, valamint azon óvintézkedések és figyelmeztetések feltüntetését, amelyekre véleménye szerint szükség van azok biztonságos felhasználása érdekében.

(2) Minden Fél, figyelembe véve alkotmányának rendelkezéseit, megtiltja a pszichotrop anyagoknak a nagyközönség részére történő reklámhirdetését.

11.cikk

Nyilvántartás

(1) A Felek megkövetelik, hogy az I. Jegyzék anyagaira vonatkozóan a gyártók és a 7. cikk alapján ezen anyagok kereskedelmére és elosztására felhatalmazott személyek a Felek által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden gyártott vagy készletezett, beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(2) A Felek a II. és III. Jegyzékek anyagaira vonatkozóan megkövetelik, hogy a gyártók, nagybani elosztók, importálók és exportálók a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden gyártott, beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(3) A Felek a II. Jegyzék anyagaira vonatkozóan megkövetelik, hogy a kicsinybeni elosztók, a kórházak, a betegellátó intézmények és a tudományos-kutató intézetek a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben pontosan fel van tüntetve minden beszerzett és kiadott anyag mennyisége, a beszerzés és kiadás időpontja, valamint a szállító és vásárló megnevezése.

(4) A Felek, figyelembe véve saját szakmai és kereskedelmi gyakorlatukat, megfelelő módszerekkel ügyelnek arra, hogy a kicsinybeni elosztóknak, a kórházaknak, betegellátó intézményeknek és tudományos-kutató intézeteknek a III. Jegyzék anyagainak beszerzésére és kiadására vonatkozó információs adatai könnyen figyelemmel kísérhetők legyenek.

(5) A Felek megkövetelik a IV. Jegyzék anyagaira vonatkozóan, hogy a gyártók, exportálók és importálók a Szerződő Fél által meghatározott olyan nyilvántartást vezessenek, melyben fel van tüntetve a gyártott, behozott, illetve kivitt anyagok mennyisége.

(6) A Felek kötelezik a 3. cikk (3) bekezdése alapján mentesített készítmények gyártóit arra, hogy tartsák nyilván valamely mentesített készítmény gyártása során felhasznált minden egyes pszichotrop anyag mennyiségét, a gyártott mentesített készítmény fajtáját és ezen anyag felhasználásával előállított teljes mennyiségét, valamint a szóban forgó készítmény első kiadására vonatkozó utalásokat.

(7) A Felek gondoskodnak arról, hogy a jelen cikkben érintett nyilvántartásokat és információkat, amelyek a 16. cikkben előírt jelentések összeállításához szükségesek, legalább két évig megőrizzék.

12. cikk

A nemzetközi kereskedelemre vonatkozó rendelkezések

(1) a) Minden egyes Fél, amely az I. vagy II. Jegyzék anyagainak kivitelét és behozatalát engedélyezi, a Bizottság által elfogadott nyomtatványminta alkalmazásával külön behozatali vagy kiviteli engedélyt követel meg a kivitel vagy a behozatal minden esetében akár egy, akár több pszichotrop anyagot érint az.

b) Az engedélyben fel kell tüntetni az anyag nemzetközi szabad nevét vagy ennek hiányában az anyag jegy-zékbeni megjelölését, a behozandó vagy kiszállítandó mennyiségét, a gyógyszerformát, az exportáló, valamint az importáló megnevezését, címét és azt az időtartamot, amelyen belül a kivitelnek vagy behozatalnak meg kell valósulnia. Ha az anyagot készítmény alakjában exportálják vagy importálják, az engedélyben a készítmény nevét is fel kell tüntetni, amennyiben ilyen létezik. A kiviteli engedélyben a behozatali engedély számát és keltét, valamint az azt kiállító hatóságot is fel kell tüntetni.

c) A Felek a kiviteli engedély kiadása előtt megkövetelik a behozatali ország vagy terület illetékes hatóságai által kiadott behozatali engedélyt, amely tanúsítja, hogy a szóban forgó anyag vagy anyagok behozatalához hozzájárultak; ezt az engedélyt annak a személynek vagy vállalatnak kell felmutatni, aki vagy amely a kiviteli engedélyt kéri.

d) Minden egyes küldeményt a kiviteli engedély egy másolati példánya kísér és a kiviteli engedélyt kiállító kormány megküld egy ilyen másolati példányt a behozatali ország vagy terület kormányának.

e) Ha a behozatal megtörtént, a behozatali ország vagy terület kormánya visszaküldi a kiviteli ország vagy terület kormányának a kiviteli engedélyt, igazolva azon a ténylegesen behozott mennyiséget.

(2) a) A Felek megkövetelik, hogy az exportálók a III. Jegyzék anyagainak minden egyes kiviteléről állítsanak ki a Bizottság által elfogadott nyomtatványminta alkalmazásával nyilatkozatot három példányban, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

(i) az exportáló és importáló neve és címe;

(ii) az anyag nemzetközi, oltalom alatt nem álló neve vagy ennek hiányában az anyagjegyzékben szereplő elnevezése;

(iii) az anyag mennyisége és annak a gyógyszerformának a megjelölése, amelyben az anyag kiszállításra került, ha készítményről van szó és annak neve van, a készítmény megnevezése; és

(iv) a szállítás dátuma.

b) Az exportálók megküldik az országuk vagy területük illetékes hatóságainak ezen nyilatkozat két példányát. A harmadik példányt a szállítmányhoz mellékelik.

c) Az a Fél, amelynek területéről a III. Jegyzék valamely anyagát exportálják, köteles, amilyen gyorsan az lehetséges, de legkésőbb a szállítás időpontját követő kilencven napon belül az importáló ország vagy terület illetékes hatóságának tértivevényes ajánlott levélben az exportálótól kapott nyilatkozat egy példányát megküldeni.

d) A Felek megkövetelhetik, hogy a csomagok átvételéről az importáló küldje meg országa vagy területe illetékes hatóságának a küldeményt kísérő példányt olyan kiegészítéssel, melyben jelzi az átvett mennyiséget, valamint az átvétel időpontját.

(3) Továbbiakban az I. és II. Jegyzékek anyagait az alábbi rendelkezéseknek is alá kell vetni:

a) A Felek a szabadkikötőkben és szabadövezetekben ugyanolyan felügyeletet és ellenőrzést gyakorolnak, mint területük más részein, de szigorúbb rendszabályokat is alkalmazhatnak.

b) Tilos a kivitelnek az a formája, hogy a küldeményt valamely bankhoz a kiviteli engedélyen szereplő személytől különböző személy számlájára vagy valamely postafiók címre irányítják.

c) Tilos az I. Jegyzék anyagainak kivitele vámszabad raktárba. Tilos a II. Jegyzék anyagainak kivitele vámszabad raktárba, kivéve, ha a behozatali ország kormánya a kiviteli engedélyt kérő személy vagy vállalat által bemutatott behozatali engedély tanúsítja, hogy hozzájárul a küldemény behozatalához abból a célból, hogy azt vámszabad raktárban helyezzék el. Ilyen esetben a kiviteli engedély feltünteti, hogy a küldeményt milyen célra vitték ki. A vámszabad raktárból történő mindennemű elszállításhoz a raktár tekintetében illetékes hatóságok engedélye szükséges és amennyiben külföldi rendeltetésű küldeményről van szó, ez az Egyezmény értelmében új kivitelnek tekintendő.

d) Azokat a küldeményeket, amelyek kiviteli engedély kísérete nélkül lépnek be valamely Fél területére, vagy azt ilyen módon hagyják el, az illetékes hatóságoknak vissza kell tartaniuk.

e) A Felek nem engedélyezik más országba irányított ilyen anyagok átvitelét saját területükön - függetlenül attól, hogy a küldeményt kirakják-e vagy sem a szállítóeszközökből -, kivéve, ha a küldeményhez mellékelt kiviteli engedély másolati példányát bemutatják a szóban forgó Fél illetékes hatóságainak.

f) Minden olyan országban vagy területen, ahol ezeknek az anyagoknak a keresztülszállítását engedélyezték, az illetékes hatóságok megteszik a szükséges intézkedéseket annak megakadályozására, hogy a küldemény a mellékelt kiviteli engedély másolati példányában megnevezett rendeltetési helytől eltérő irányítást kapjon, kivéve, ha azon ország vagy terület kormánya, amelyen keresztül a küldemény áthalad, az iránytól történő eltérítést engedélyezi. Az átszállításra igénybe vett ország vagy terület kormánya mindennemű ilyen átirányítási kérelmet úgy kezel, mintha az átirányítás az átszállításra igénybe vett országból vagy területről való kivitel lenne az új rendeltetési országba vagy területre. Ha az átirányítást engedélyezték, az (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések is alkalmazandók az átszállításra igénybe vett ország vagy terület és azon ország vagy terület tekintetében, ahonnan a küldeményt eredetileg kivitték.

g) Ezen anyagoknak semmilyen átmenő vagy vámszabad raktárban elhelyezett küldeményét nem szabad olyan eljárásnak alávetni, amely a kérdéses anyagokat megváltoztatná. Az illetékes hatóságok engedélye nélkül a csomagolást nem szabad megváltoztatni.

h) Ezeknek az anyagoknak valamely Fél területén történő átszállítására vonatkozó e)-g) pontokban foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a szóban forgó küldeményt olyan repülőgépen szállítják, amely az átszállításra igénybe vett országban vagy területen nem száll le. Ha a repülőgép leszállást hajt végre ilyen országban vagy területen, a rendelkezések a körülmények által megkívánt mértékben alkalmazandók.

i) Jelen bekezdés rendelkezései nem érintik azon nemzetközi megegyezések rendelkezéseit, amelyek bármely Fél által ezen anyagok átmenő forgalma tekintetében gyakorolható ellenőrzést korlátozták.

13. cikk

A kivitel és behozatal tilalma és korlátozása

(1) Bármelyik Fél tájékoztathatja a Főtitkáron keresztül a többi Felet arról, hogy megtiltja a II., III. vagy IV. Jegyzék bejelentésében felsorolt egy vagy több anyagának behozatalát országába vagy annak valamely területére. Idevonatkozó bejelentésében az anyagnak a II., III. vagy IV. Jegyzékben szereplő elnevezését kell feltüntetni.

(2) Amennyiben valamely Fél az (1) bekezdésben meghatározott tiltó bejelentésről kap tájékoztatást, intézkedéseket foganatosít abból a célból, hogy a szóban forgó bejelentésben felsorolt anyagok egyike sem kerüljön kivitelre azon Fél országába vagy annak valamely területére, aki a bejelentést megtette.

(3) Az a Fél, aki az (1) bekezdésnek megfelelő bejelentést tette, a megelőző bekezdések rendelkezései ellenére engedélyezheti esetenként kiadott rendkívüli behozatali engedéllyel a szóban forgó anyagok vagy az azokat tartalmazó készítmények meghatározott mennyiségének behozatalát. Az importáló országnak a rendkívüli behozatali engedélyt kiállító hatósága az importáló és exportáló nevét és címét feltüntető engedély két példányát megküldi az exportáló ország vagy terület illetékes hatóságának, amely ezután engedélyezheti a küldemény továbbítását. A küldeményt az exportáló ország vagy terület illetékes hatósága által megfelelően láttamozott rendkívüli behozatali engedély egy példánya kíséri.

14. cikk

A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók, légi járművek vagy a nemzetközi tömegközlekedés egyéb formáinak elsősegély ládáiban szállított pszichotrop anyagokra vonatkozó külön rendelkezések

(1) A jelen Egyezmény értelmében nem tekintendő behozatalnak, kivitelnek vagy átszállításnak a II., III. vagy IV. Jegyzékek olyan korlátozott mennyiségű anyagainak nemzetközi vonalakon közlekedő hajókon, repülőgépen vagy más szállítási eszközökön, úgymint vonatokon és nemzetközi autóbuszjáratokon történő szállítása, amelyekre útközben elsősegélynyújtásra és sürgős esetekben szükség lehet.

(2) A lajstromozó ország megfelelő óvintézkedéseket hoz, hogy megakadályozza az (1) bekezdésben említett anyagoknak helytelen használatát, vagy azoknak tiltott célokra fordítását. A Bizottság az illetékes nemzetközi szervek meghallgatásával tesz javaslatot ezen óvintézkedésekre.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően hajókon, repülőgépen vagy a nemzetközi tömegközlekedés egyéb formáján, úgymint vonatokon és nemzetközi autóbuszjáratokon szállított anyagok tekintetében a lajstromozó ország törvényei, rendeletei, engedélyei és jogosítványai hatályosak anélkül, hogy ez érintené az illetékes helyi hatóságok azon jogát, hogy ezen szállítási eszközökön vizsgálatot, felügyeletet vagy egyéb ellenőrzési tevékenységet végezzenek. Ezen anyagoknak sürgős esetekben való kiszolgáltatása nem tekinthető a 9. cikk (1) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértésének.

15.cikk

Ellenőrzés

A Felek létrehozzák a pszichotrop anyagok gyártói, exportálói, importálói, nagybani és kicsinybeni elosztói, valamint ezen anyagokat felhasználó gyógyászati és tudományos intézmények ellenőrzésének rendszerét. Tervbe veszik az általuk szükségesnek ítélt gyakorisággal a helyiségek, készletek és nyilvántartások ellenőrzését.

16.cikk

A Felek által adandó tájékoztatás

(1) AFelek a Főtitkárnak megadják mindazt a tájékozta-tást, amit a Bizottság működésének ellátásához szükségesnek tart kérni, nevezetesen éves jelentést az Egyezmény alkalmazásáról területük vonatkozásában, mely adatokat tartalmaz:

a) a pszichotrop anyagokra vonatkozó törvényeik és rendeleteik lényeges módosításáról; és

b) a pszichotrop anyagokkal való visszaélés és tiltott kereskedelem kérdésében területükön végbement különlegesen jellemző eseményekről.

(2) A Felek bejelentik a Főtitkárnak a 7. cikk f) pontjában, a 12. cikk és a 13. cikk (3) bekezdésében említett kormányhatóságok megnevezését és címét. A Főtitkár ezen adatokat megküldi valamennyi Félnek.

(3) A Felek a legrövidebb időn belül jelentést küldenek a Főtitkárnak a pszichotrop anyagok tiltott kereskedelmének eseteiről és a tiltott kereskedelem tárgyát képező lefoglalt anyagokról akkor, amikor ezen eseteket az alábbiak miatt jelentősnek vélik:

a) új irányzatok megjelenése;

b) a szóban forgó mennyiségek;

c) mert fényt vet a jogellenes terjesztés beszerzési forrásaira; vagy

d) a jogellenes kereskedelemmel foglalkozó személyek által alkalmazott módszerek.

A jelentés másolatai a 21. cikk b) pontjának megfelelően kerülnek közzétételre.

(4) A Felek a Szervnek a Szerv által kiadott nyomtatványok felhasználásával éves statisztikai jelentéseket küldenek. Ezen jelentések kiterjednek:

a) az I. és II. Jegyzék minden anyagának vonatkozásában a gyártott mennyiségekre, az egyes országokba vagy területre kivitt vagy onnan behozott mennyiségekre, valamint a gyártók birtokában levő készletekre;

b) a III. és IV. Jegyzékek minden anyagának vonatkozásában a gyártott mennyiségekre, valamint az egész kivitt és importált mennyiségre;

c) a II. és III. Jegyzékek minden anyagának vonatkozásában a mentesített készítmények gyártásánál felhasznált mennyiségekre; és

d) az I. Jegyzéket kivéve, valamennyi jegyzékbe felvett anyag vonatkozásában a 4. cikk b) pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően az ipari célra alkalmazott mennyiségekre.

Jelen bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott gyártott anyagok nem foglalják magukba a gyártott készítmények mennyiségét.

(5) A Fél a Szerv kérésére kiegészítő statisztikai adatokat küld a Szervnek a III. és IV. Jegyzékek valamely anyagának egyes országokba vagy területre meghatározott időszakban történt kiviteléről, illetőleg egyes országokból vagy területről meghatározott időszakban történt behozataláról. A Fél kérheti a Szervet, hogy a jelen bekezdés alapján kapott, mind az adatszolgáltatásra vonatkozó kérését, mind a megküldött adatokat bizalmasan kezelje.

(6) A Felek az (1) és (4) bekezdésekben említett statisztikai adatokat a Bizottság vagy a Szerv által meghatározott módon és időpontra küldik meg.

17.cikk

A Bizottság működése

(1) A Bizottság megvizsgálhatja az Egyezmény célkitűzéseit és a rendelkezéseinek alkalmazását érintő valamennyi kérdést; ennek érdekében javaslatokat tehet.

(2) A 2. és 3. cikkben előírt bizottsági határozatok meghozatalához a Bizottság kétharmados szavazattöbbségére van szükség.

18.cikk

A Szerv jelentései

(1) A Szerv munkájáról éves jelentéseket készít, amelyek tartalmazzák a rendelkezésre álló statisztikai adatok elemzését és adott esetekben beszámolnak az egyes kormányok által adott vagy tőlük kért magyarázatokról, továbbá tartalmazzák a Szerv által tenni kívánt megjegyzéseket és ajánlásokat. A Szerv, amennyiben szükségesnek tartja, kiegészítő jelentéseket is tehet. A jelentéseket a Tanácshoz nyújtja be a Bizottság útján, amely hozzáfűzheti az általa alkalmasnak vélt megjegyzéseket.

(2) A Szerv jelentéseit közlik a Felekkel és ezt követően a Főtitkár közzéteszi azokat. A Felek hozzájárulnak a jelentések szabad terjesztéséhez.

19.cikk

A Szerv intézkedései az Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására

(1) a) Amennyiben a Szerv a kormányok által szolgáltatott adatok vagy az Egyesült Nemzetek Szervezete szervei által közölt adatok megvizsgálása után okkal feltételezi, hogy a jelen Egyezmény rendelkezéseit valamely ország vagy terület nem hajtotta végre és ezáltal komoly mértékben veszélyeztette a jelen Egyezmény célkitűzéseit, jogosult magyarázatot kérni az érdekelt ország vagy terület kormányától. A Szerv a jelen bekezdés alapján valamely kormánytól kért felvilágosítást vagy a kapott tájékoztatást bizalmas jellegűnek tekinti, fenntartva azon jogát, hogy a c) pont alapján felhívhatja a kérdésre a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét.

b) Ha a Szerv - miután a fenti a) pont szerint járt el -szükségesnek tartja, javasolhatja az érdekelt kormánynak, hogy olyan javító célzatú intézkedéseket tegyen, amelyek az adott körülmények között szükségesnek látszanak a jelen Egyezményben foglalt rendelkezések végrehajtásának biztosítására.

c) Amennyiben a Szerv véleménye szerint az érdekelt kormány nem adott kielégítő magyarázatot az a) pont alapján feltett kérdésre, vagy elmulasztotta a b) pont alapján javasolt javító célzatú intézkedések megtételét, felhívhatja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét erre a körülményre.

(2) Amikor a Szerv az (1) bekezdés c) pontjának megfelelően felhívja a Felek, a Tanács és a Bizottság figyelmét valamely kérdésre, ha szükségesnek ítéli, egyidejűleg javasolhatja a Feleknek, hogy szüntessék meg a pszichotrop anyagok kivitelét az érdekelt országba vagy területre, vagy az ezen országból vagy területről a pszichotrop anyagok behozatalát, vagy pedig egyszerre mind a kivitelt, mind a behozatalt, akár meghatározott időszakra, akár mindaddig, amíg a Szerv megítélése szerint a helyzet ezen országban vagy ezen a területen nem válik kielégítővé. Az érdekelt állam jogosult a kérdést a Tanács elé vinni.

(3) A jelen cikk rendelkezései alá eső kérdésekről a Szervnek joga van jelentést kiadni és azt a Tanáccsal közölni, amely azt megküldi az összes Félnek. Ha a Szerv ebben a jelentésében a jelen cikk értelmében hozott határozatot vagy az ilyen határozatra vonatkozó adatokat tesz közzé, az érdekelt kormány ilyen irányú kérése esetén egyúttal közzé kell tennie a jelentésben a kormány véleményét is.

(4) Amennyiben a Szerv jelen cikknek megfelelően közölt valamely határozatát nem egyhangúlag fogadták el, a kisebbség véleményét közölni kell.

(5) Minden államot fel kell hívni, hogy képviseltesse magát a Szerv azon ülésein, amelyeken a jelen cikk értelmében őt közvetlenül érdeklő kérdést vizsgálnak meg.

(6) A Szervnek jelen cikk értelmében hozott határozatai a Szerv összes tagjai kétharmadának hozzájárulásával jönnek létre.

(7) Az előző bekezdések rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a Szerv okkal feltételezi, hogy az Egyezmény célkitűzéseit komolyan veszélyeztetik valamely Félnek a 2. cikk (7) bekezdése alapján hozott határozatai.

20. cikk

A pszichotrop anyagokkal való visszaélés elleni intézkedések

(1) A Felek minden szükséges intézkedést megtesznek abból a célból, hogy megelőzzék a pszichotrop anyagokkal való visszaélést, és biztosítsák az érintett személyek gyors felkutatását, valamint kezelését, felvilágosítását, utógondozását, munkaképességük helyreállítását, valamint a társadalomba való újbóli beilleszkedésüket; e célkitűzés érdekében összehangolják az erőfeszítéseiket.

(2) A Felek, amennyire az lehetséges, támogatják szakszemélyzet kiképzését abból a célból, hogy biztosítsák a pszichotrop anyagokkal visszaélő személyek orvosi kezelését, utógondozását és a munkaképességük helyreállítását, valamint a társadalomba való újbóli beilleszkedésüket célzó intézkedéseket.

(3) A Felek segítik mindazon személyeket, akiknek hivatásuk gyakorlása közben szükségük van arra, hogy megismerjék a pszichotrop anyagokkal való visszaélés és a megelőzés problémáit, és a nagyközönség körében is terjesztik az idevonatkozó ismereteket, ha fennáll annak a veszélye, hogy a pszichotrop anyagokkal való visszaélés széles körben elterjed.

21.cikk

A jogellenes kereskedelem elleni fellépés

A Felek alkotmányos, jogi és államigazgatási rendszerük megfelelő tiszteletben tartásával:

a) nemzeti szinten biztosítják a megelőző és megtorló intézkedések összehangolását a jogellenes kereskedelem ellen, ennek érdekében szükség esetén megfelelő hivatalt jelölhetnek ki;

b) kölcsönösen támogatják egymást a pszichotrop anyagok jogellenes kereskedelme elleni fellépésben, és haladéktalanul átadják a közvetlenül érintett másik Félnek diplomáciai úton vagy a Felek által megbízott illetékes hatóságok közvetítésével mindazon jelentések másolatát, amelyeket valamely tiltott kereskedelmet érintő ügy felderítéséről vagy lefoglalásról a 16. cikk értelmében a Főtitkárnak küldtek;

c) szorosan együttműködnek egymással és azokkal az illetékes nemzetközi szervezetekkel, amelyeknek tagjai, hogy a jogellenes kereskedelem ellen összehangoltan lépjenek fel;

d) biztosítják, hogy a nemzetközi együttműködés a megfelelő hivatalok között gyors úton menjen végbe; és

e) biztosítják, hogy bírósági eljárások lefolytatásához szükséges iratok átadása az országok között a Felek által megjelölt szerveknek gyorsan történjék meg; e rendelkezés nem csorbítja a Felek azon jogát, hogy a hivatalos iratoknak diplomáciai úton való megküldését kérjék.

22.cikk

Büntető rendelkezések

(1) a) Alkotmányos rendelkezéseinek figyelembevételével minden Fél meghozza azokat a rendelkezéseket, amelyek szándékos elkövetés esetén büntetendő cselekménynek nyilvánítanak minden olyan szándékosan elkövetett cselekményt, amely az Egyezményből folyó kötelezettségeinek végrehajtására hozott törvénybe vagy rendeletbe ütközik, és biztosítja, hogy a súlyos bűncselekmények megfelelő büntetést vonjanak maguk után, nevezetesen szabadságvesztést vagy más szabadságelvonással járó joghátrányt.

b) Az előző pontban foglalt rendelkezésektől függetlenül azokban az esetekben, amikor ezeket a bűncselekményeket kábítószer-élvezők követik el, a Felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a 20. cikk (1) bekezdésével összhangban az elítélés vagy büntetés helyett, vagy amellett a bűncselekmény elkövetőjével szemben egyéb intézkedéseket foganatosítanak, például kezelést, nevelést, utógondozást, illetve rehabilitációt rendelnek el, vagy előmozdítják az illetőnek a társadalomba való újbóli beilleszkedését.

(2) A Felek alkotmányos rendelkezései, továbbá jogrendszerük és nemzeti joguknak keretei között:

a) (i) az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmények mindegyike külön cselekménynek tekintendő, ha azokat más-más országban követték el;

(ii) az említett bűncselekmények bármelyikének szándékos elkövetése, az annak elkövetésében való megállapodás vagy az elkövetés kísérlete, valamint a jelen cikkben említett bűncselekményekkel összefüggő szándékosan megvalósított előkészületi cselekmények és pénzügyi műveletek az (1) bekezdésben előírt módon büntetendő cselekménynek minősülnek;

(iii) az ilyen bűncselekmények esetében külföldön kiszabott büntetéseket a visszaesés megállapításánál figyelembe kell venni; és

(iv) a fent említett súlyos bűncselekményeket - akár a Fél állampolgárai, akár külföldiek követték el - az a Fél üldözi, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, vagy az, amelynek területén az elkövető fellelhető, amennyiben kiadatásnak a megkeresett Fél jogszabályai szerint nincs helye, és ha az elkövető ellen még nem indult eljárás, valamint nem ítélték el.

b) Kívánatos, hogy a jelen cikk (1) bekezdésében és a (2) bekezdése a) pontjának (ii) alpontjában felsorolt valamennyi bűncselekmény minden, a Felek által megkötött vagy megkötendő kiadatási egyezményben szerepeljen mint olyan bűncselekmény, amelynek elkövetője kiadható; azok a Felek, amelyek a kiadatást nemzetközi szerződés vagy viszonosság meglététől nem teszik függővé, egymás közötti kapcsolataikban a kiadatást megalapozó bűncselekménynek ismerik el azokat, a megkeresett Fél jogszabályaiban foglalt feltételekkel; ám az érintett Félnek joga van megtagadni a letartóztatást, illetőleg a kiadatás engedélyezését, ha az illetékes hatóságok megítélése szerint a bűncselekmény súlya azt nem indokolja.

(3) Minden olyan pszichotrop anyag, vagy egyéb anyag, vagy eszköz, amelyet az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott bűncselekmények elkövetésére felhasználtak vagy fel szándékoznak használni, lefoglalható és elkobozható.

(4) E cikk nem érinti az érintett Fél nemzeti jogának joghatósággal kapcsolatos rendelkezéseit.

(5) E cikk egyetlen rendelkezése sem érinti azt az alapelvet, hogy a Felek az e cikkben foglalt bűncselekményeket nemzeti joguknak megfelelően határozzák meg, üldözzék és büntessék.

23.cikk

Az Egyezményben megkívántaknál szigorúbb ellenőrzési rendszabályok alkalmazása

A Felek az Egyezményben foglaltaknál szigorúbb vagy súlyosabb ellenőrzési rendszabályokat alkalmazhatnak, ha ez megítélésük szerint az a közegészség és közérdek megóvása érdekében kívánatos vagy szükséges.

24.cikk

A nemzetközi ellenőrző szerveknek az Egyezmény rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő költségei

A Bizottság és a Szerv részére az Egyezményből eredő feladataik végrehajtása során felmerülő költségeket a Közgyűlés által meghatározott módon az Egyesült Nemzetek Szervezete biztosítja. Azok a Felek, amelyek nem tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének, részt vállalnak ezekből a költségekből a Közgyűlés által méltányosnak tartott olyan hozzájárulási összeggel, amelyet a Közgyűlés az érdekelt Felek kormányaival tanácskozva időről időre megállapít.

25.cikk

Az elfogadással, aláírással, megerősítéssel és csatlakozással kapcsolatos eljárás

(1) Az Egyezmény részese lehet az Egyesült Nemzetek Szervezetének minden tagállama, valamint azok az államok, amelyek nem tagjai ugyan az Egyesült Nemzetek Szervezetének, de tagjai az Egyesült Nemzetek valamely szakosított intézményének, vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, vagy a Nemzetközi Bíróság Alapszabályzatának, továbbá minden olyan egyéb állam, amelyet a Tanács felkér arra, hogy az Egyezmény részesévé váljék,

a) annak aláírásával, vagy

b) annak megerősítésével, miután a megerősítés jogának fenntartásával az aláírás megtörtént, vagy

c) az ahhoz történő csatlakozással.

(2) Az Egyezmény 1972. január 1-jéig írható alá. Ezután nyitva áll a csatlakozásra.

(3) A megerősítő vagy a csatlakozásra vonatkozó okiratokat a Főtitkárnál kell letétbe helyezni.

26.cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyezmény 90 nappal azután lép hatályba, hogy a 25. cikk (1) bekezdésében meghatározott államok közül 40 állam azt a megerősítésre vonatkozó fenntartás nélkül aláírta, megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

(2) Az Egyezmény minden más állam tekintetében, amely azt a megerősítés fenntartása nélkül aláírja, vagy amely az előző bekezdésekben meghatározott utolsó aláírás vagy letétbe helyezés időpontja után a megerősítő vagy csatlakozási okiratot letétbe helyezi, az attól a naptól számított 90 nap elteltével lép hatályba, amelyen az az állam megerősítő vagy csatlakozási okiratát letétbe helyezte.

27.cikk

Területi alkalmazás

Az Egyezmény rendelkezéseit alkalmazni kell a Felek mindazon nem anyaországi területeire, amelyeknek nemzetközi kapcsolataiért felelősek, kivéve, ha ehhez az érdekeltek szóban forgó területe előzetes hozzájárulása szükséges akár a Fél vagy az érdekelt terület alkotmánya, akár pedig a szokás értelmében. Ebben az esetben a Felek törekedni fognak arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezzék a terület részéről szükséges hozzájárulást és ha azt megkapják, erről értesítik a Főtitkárt. Az Egyezményt az értesítésben megjelölt területre vagy területekre az értesítésnek a Főtitkár által történő kézhezvételét követően kell alkalmazni. Olyan esetekben, amikor a nem anyaországi terület előzetes hozzájárulására nincs szükség, az érdekelt Felek az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás alkalmával nyilatkoznak arról, hogy az Egyezmény milyen nem anyaországi területre vagy területekre nyer alkalmazást.

28.cikk

Területek az Egyezmény alkalmazása szempontjából

(1) Bármelyik Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy az Egyezmény alkalmazása szempontjából valamely területe két vagy több területre oszlik, illetve, hogy két vagy több területét egynek kell tekinteni.

(2) Két vagy több Fél bejelentheti a Főtitkárnak, hogy a közöttük létrejött vámunió következtében ezek a Felek az Egyezmény alkalmazása szempontjából egy területet alkotnak.

(3) Az (1) vagy (2) bekezdés értelmében tett minden bejelentés annak megtételét követő év január 1-jén lép hatályba.

29.cikk

Az Egyezmény felmondása

(1) Bármely Fél jogosult felmondani a hatálybalépéstől számított két év elteltével az Egyezményt, saját nevében vagy az olyan terület nevében, amelyért nemzetközi felelősséget visel - és amely a 27. cikk értelmében adott beleegyezését visszavonta - az erre vonatkozó okiratnak a Főtitkárnál történő letétbe helyezésével.

(2) Ha a Főtitkár a felmondást július 1. előtt vagy ezen a napon kapja meg, úgy a felmondás a következő év január 1-jével lép hatályba, ha pedig a felmondást július 1. után veszi kézhez, akkor annak olyan hatálya lesz, mintha azt a következő év július 1-jét megelőzően vagy azon a napon adták volna át.

(3) Az Egyezmény hatálya megszűnik, ha az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően foganatosított felmondások következtében az Egyezmény hatálybalépésére vonatkozóan a 26. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek nem állnak többé fenn.

30.cikk

Módosítások

(1) A Felek bármelyike az Egyezmény módosítására javaslatot nyújthat be. A módosítási javaslat szövegét, valamint annak indokolását a Főtitkárhoz kell eljuttatni, aki azt a Felekhez és a Tanácshoz továbbítja. A Tanács dönthet arról, hogy

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának 62. cikke (4) bekezdésének megfelelően konferenciát hívjon-e össze a módosítási javaslat tanulmányozása céljából, vagy

b) megkérdezi a Feleket, elfogadják-e a módosítási javaslatot, és felkéri őket, a javaslatra vonatkozó esetleges észrevételeiket a Tanácshoz nyújtsák be.

(2) Ha a cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően előterjesztett módosítási javaslatot az értesítést követő tizennyolc hónapon belül egyik Fél sem utasította el, az azonnal hatályba lép. Ha azonban a módosítási javaslatot a Felek valamelyike elutasítja, akkor a Tanács a Felek észrevételeinek figyelembevételével dönt arról, hogy az említett módosítási javaslat tanulmányozására szükséges-e összehívni konferenciát.

31.cikk

Viták

(1) Ha két vagy több Fél között az Egyezmény értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatban vita támad, az említett Felek egymással tanácskoznak abból a célból, hogy ezt a vitát tárgyalások, vizsgálat, közvetítés, békéltetés, választott bíróság, a regionális szervekhez való folyamodás útján, bírói úton vagy választásuk szerinti egyéb békés eszközzel rendezzék.

(2) Minden olyan természetű vitát, amelyet az (1) bekezdésben előírt módon nem rendeztek, határozathozatal céljából a vitában részes bármely Fél kérelmére, a Nemzetközi Bíróság elé kell terjeszteni.

32.cikk

Fenntartások

(1) E cikk (2), (3) és (4) bekezdése értelmében tehető fenntartásokon kívül semmiféle fenntartásnak nincs helye.

(2) Bármelyik állam jogosult az aláírás, a megerősítés vagy a csatlakozás alkalmával fenntartással élni az Egyezmény következő rendelkezései tekintetében:

a) 19. cikk (1) és (2) bekezdés,

b) 27. cikk és

c) 31. cikk.

(3) Minden olyan állam, amely az Egyezmény részesévé kíván válni, de amely a (2) és (4) bekezdésekben felsorolt fenntartásoktól eltérő, más fenntartásokat kíván tenni, e szándékát közölheti a Főtitkárral. Ha a szóban forgó fenntartással szemben annak a Főtitkár értesítésétől számított tizenkét hónap elteltével azon államok egyharmada - amelyek az említett időszak letelte előtt az Egyezményt aláírták a megerősítés fenntartása nélkül, vagy azt megerősítették, vagy ahhoz csatlakoztak - nem emelt kifogást, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni azzal azonban, hogy a szóban forgó fenntartást kifogásoló államok nem kötelesek a fenntartást tevő állam tekintetében az Egyezményből következő olyan jogi kötelezettséget vállalni, amelyre nézve a fenntartás vonatkozik.

(4) Minden olyan állam, amelynek területén vadon nőnek az I. Jegyzék pszichotrop anyagait tartalmazó olyan növények, amelyeket világosan meghatározott kisebb embercsoportok mágikus és vallásos szertartások alkalmával használnak, az aláíráskor, megerősítéskor vagy csatlakozáskor, ezeket a növényeket illetően, a 7. cikk rendelkezései vonatkozásában fenntartással élhet, a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó rendelkezések kivételével.

(5) Az az állam, amely fenntartással élt, fenntartását egészben vagy részben írásbeli értesítés formájában bármikor visszavonhatja.

33. cikk

Értesítések

A Főtitkár értesíti a 25. cikk (1) bekezdésében említett valamennyi államot:

a) a 25. cikknek megfelelő aláírásokról, megerősítésekről vagy csatlakozásokról;

b) arról az időpontról, amikor az Egyezmény a 26. cikknek megfelelően hatályba lép;

c) a 29. cikknek megfelelő felmondásokról, és

d) a 27., 28., 30. és 32. cikkeknek megfelelő nyilatkozatokról és értesítésekről.

Ennek hiteléül az alulírottak, szabályszerű felhatalmazás birtokában az Egyezményt kormányaik nevében aláírták.

Kelt Bécsben, 1971. február 21-én egyetlen példányban, angol, francia, kínai, orosz és spanyol nyelven, az öt szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezményt az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkáránál helyezik letétbe, aki az Egyesült Nemzetek Szervezete tagállamainak és a 25. cikk (1) bekezdésében említett államoknak megküldi annak hiteles másolatát.«"

4. § A pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezményt kihirdető 1979. évi 25. törvényerejű rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 282-283. §-ának alkalmazásában a kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotrop anyagon az e törvényerejű rendelet mellékletének I. és II. Jegyzékére felvett veszélyes pszichotrop anyagot kell érteni."

5. § A pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezményt kihirdető 1979. évi 25. törvényerejű rendelet a következő melléklettel egészül ki:

"Melléklet a pszichotrop anyagokról szóló bécsi egyezményhez

Az Egyezmény I-IV. Jegyzékében foglalt pszichotrop anyagok listája

Megjegyzések:

Az ellenőrzött szerek alábbi jegyzékeiben az anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden: INN) szerepel: az angol változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; nemzetközi név hiányában az 1971-es Pszichotrop Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott egyéb vagy triviális név (vastagítás nélkül), alatta dőlt betűvel a korábbi magyar jegyzéknév, ha eltér az előbbiektől.

Minden esetben, ahol nem szerepel külön dátum a táblázat Hivatalos elnevezés oszlopában, a kérdéses anyag Magyarországon 1979. október 17-től minősül pszichotrop anyagnak.

Az I. Jegyzék hatóanyagai

Hivatalos elnevezés

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

Brolamfetamine

(brolamfetamin) /DOB/ (Magyarországon 1985. december 10-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

Cathinone

(katinon) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(-)-(S)-2-aminopropiophenone

DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

DMA (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b, d]pyran-1-ol

DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole

DOET (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-a-methylphenethylamine

Eticyclidine

(eticiklidin) /PCE/

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

Etryptamine (etriptamin) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

3-(2-aminobutyl)indole

N-hydroxy MDA (N-hidroxi-MDA) (Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-A[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

 

(+)-Lysergide

(+)-lizergid /LSD, LSD-25/

9,10-didehydro-N, N-diethyl-6-methylergoline-8ß-carboxamide

MDE, N-ethyl MDA (N-etil-MDA) (Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-N-ethyl-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

MDMA (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-Af,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Mescaline (meszkalin)

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methcathinone (metkatinon) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

4-methylaminorex (4-metilaminorex) (Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

MMDA (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

5-methoxy-a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

4-MTA (Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotrop anyagnak)

a-methyl-4-methylthiophenethylamine

Parahexyl (parahexil)

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

PMA (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

p-methoxy-α-methylphenethylamine

Psilocine (pszilocin) /Psilotsin/

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

Psilocybine

(pszilocibin)

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine

(roliciklidin) /PHP, PCPY/

1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

STP /DOM/

2,5-dimethoxy-a,4-dimetylphenethylamine

Tenamfetamine

(tenamfetamin) /MDA/ (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

a-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine

Tenocyclidine

(tenociklidin) /TCP/

1 -[ 1 -(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

 

Hivatalos elnevezés

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants (a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik) /THC/

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-l-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R, 10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H(-dibenzo[b,d]pyran-l-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]jpyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

TMA (trimetoxiamfetamin)

(+/-)-3,4,5-trimethoxy-a-methylphenethylamine

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

A II Jegyzék hatóanyagai

Hivatalos elnevezés

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

Kémiai név

Amfetamine

(amfetamin) /amphetamine/

(±)-a-methylphenethylamine

Amineptine

(amineptin) (Magyarországon 2004. május l-jétől minősül pszichotrop anyagnak)

7-[(10,ll-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

Dexamfetamine

(dexamfetamin) /dexamphetamine/

(+)-α-methylphenetylamine

Dronabinol*

(dronabinol)

/delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical variants/ /delta-9-tetrahidrokannabinol (delta-9-THC) és sztereokémiai variánsai/

(Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-l-ol

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód

 

Fenetylline

(fenetillin) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline

Levamfetamine

(levamfetamin) /Levamphetamine/ (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(-)-(R)-α-methylphenethylamine

Levomethamphetamine

(levometamfetamin) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

Mecloqualone

(meklokvalon)

3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone

Metamfetamine

(metamfetamin)

/Metamphetamine/

(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamine

Metamfetamine racemate

(metamfetamin racemát) /Metamphetamine racemate/ (Magyarországon 1988. október 15-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-N,α-dimethylphenethylamine

Methaqualone

(metakvalon)

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methylphenidate

(metilfenidát)

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

Phencyclidine

(fenciklidin) /PCP/

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine

(fenmetrazin)

3 -methyl-2-phenylmorpholine

Secobarbital

(szekobarbitál)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

Zipeprol

(zipeprol) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

a-(-a-methoxybenzyl)-4-(ß-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

*A dronabinol elnevezés csak egy sztereoizomernek, a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol-nak a nemzetközi neve.

A III. Jegyzék hatóanyagai

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Amobarbital

(amobarbitál)

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

Buprenorphine

(buprenorfin) (Magyarországon 1989. szeptember 1-jétől minősül pszichotrop anyagnak; 1997. szeptember 27. és 2002. május 2. között a III. Jegyzéken, 2004. május 1-jétől a II. Jegyzéken szerepel)

21-cyclopropyl-7-a-[(5)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

Butalbital

(butalbitál) (Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotrop anyagnak)

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cathine

(katin) /(+)norpseudo-ephedrine/ (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

Cyclobarbital

(ciklobarbitál)

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Flunitrazepam

(flunitrazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Glutethimide

(glutetimid)

2-ethyl-2-phenylglutarimide

Pentazocine

(pentazocin) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak; 1997. szeptember 27. és 2002. május 2. között a III. Jegyzéken, 2004. május 1-jétől a II. Jegyzéken szerepel)

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital

(pentobarbitál)

5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

A IV. Jegyzék hatóanyagai

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Allobarbital

(allobarbitál) (Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotrop anyagnak)

5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam

(alprazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

8-chloro-l-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Amfepramone

(amfepramon) /Diethylpropion/

2-(diethylamino)propiophenone

Aminorex

(aminorex) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital (barbital)

5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine

(benzfetamin) /Benzphetamine/ (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotrop anyagnak)

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

Bromazepam

(Bromazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam

(brotizolám) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3-a] [1,4]diazepine

Butobarbital

(butobarbitál) /5-butyl-5-ethylbarbituric acid/ (Magyarországon 1987. október 15-től tekintendő pszichotrop anyagnak)

5-butyl-5-ethylbarbituricacid

Camazepam

(kamazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide

(klórdiazepoxid) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-2-(-methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Clobazam

(klobazám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam

(klonazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Clorazepate

(klórazepát) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic acid

Clotiazepam

(klotiazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno [2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

Cloxazolam

(kloxazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Delorazepam

(delorazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam

(diazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam

(esztazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][l,4]benzodiazepine

Ethchlorvynol

(etklórvinol) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

Ethinamate (etinamát)

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate

(etil-loflazepát) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylate

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Etilamfetamine

(etilamfetamin) /N-ethylamphetamine/ (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

N-ethyl-α-methylphenethylamine

Fencamfamin

(fenkamfamin) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

Fenproporex

(fenproporex) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile (1986. X. 2-től tekintendő pszichotrop anyagnak)

Fludiazepam

(fludiazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Flurazepam

(flurazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

GHB (gamma-hidroxi-vajsav) (Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotrop anyagnak; 2004. május 1-jén került át a IV. Jegyzékről a II. Jegyzékre)

γ-hydroxybutyric acid

Halazepam

(halazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Haloxazolam

(haloxazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [ 1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam

(ketazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3] oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

Lefetamine

(lefetamin) /SPA/ (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

(-)-N, N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Loprazolam

(loprazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-lH-imidazo[l,2-α][l,4]benzodiazepin-l-one

Lorazepam

(lorazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3 -dihydro-3 -hydroxy-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Lormetazepam

(lormetazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3 -dihydro-3 -hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol

(mazindol) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotrop anyagnak)

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,l-α]isoindol-5-ol

Medazepam

(medazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl- 1H-1,4-benzodiazepine

Mefenorex

(mefenorex) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

Meprobamate

(meprobamát)

2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate

Mesocarb

(mezokarb) (Magyarországon 1997. szeptember 27-től minősül pszichotrop anyagnak)

3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnoneimine

Methylphenobarbital

(metilfenobarbitál)

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylon

(metiprilon)

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

Midazolam

(midazolám) (Magyarországon 1991. április 17-től minősül pszichotrop anyagnak)

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-l-methyl-4H-imidazo[l,5-α] [1,4]benzodiazepine

Nimetazepam

(nimetazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

1,3 -dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Nitrazepam

(nitrazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam

(nordazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam

(oxazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam

(oxazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

10-chloro-2,3,7,1 1b-tetrahydro-2-methyl-1 1b-phenyloxazolo [3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

Pemoline    (pemolin) (Magyarországon 1989. szeptember 1-jétől minősül pszichotrop anyagnak)

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine

(fendimetrazin) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotrop anyagnak)

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital

(fenobarbitál)

5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine

(fentermin) (Magyarországon 1981. december 8-tól minősül pszichotrop anyagnak)

a,a-dimethylphenethylamine

Pinazepam

(pinazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol    (pipradrol)

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

Prazepam    (prazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone

(pirovaleron) (Magyarországon 1986. október 2-től minősül pszichotrop anyagnak)

4"-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

 

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Secbutabarbital

(szekbutabarbitál) (Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotrop anyagnak)

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam

(temazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Tetrazepam

(tetrazepám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

7-chloro-5-(1 -cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam

(triazolám) (Magyarországon 1984. november 16-tól minősül pszichotrop anyagnak)

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo [4,3-α] [ 1,4]benzodiazepine

Vinylbital

(vinilbitál) (Magyarországon 1987. október 15-től minősül pszichotrop anyagnak)

5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

Zolpidem

(zolpidem) (Magyarországon 2002. május 3-tól minősül pszichotrop anyagnak)

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a]pyridine-3 -acetamide

 

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek."

6. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 286/A. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 282-283. § alkalmazásában kábítószeren

a) az 1988. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egységes Kábítószer Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló, Genfben, 1972. március 25-én kelt Jegyzőkönyvvel módosított és kiegészített, az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott anyagokat,

b) az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzékében meghatározott veszélyes pszichotrop anyagokat, valamint

c) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény mellékletében meghatározott pszichotrop anyagokat kell érteni.

(3) A 283/A. § alkalmazásában kábítószer tiltott előállításához használt vegyi anyagon az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény 12. Cikkének végrehajtására kiadott, a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott előállításához, gyártásához is használt vegyi anyagokkal végezhető egyes tevékenységek szabályozásáról szóló jogszabály 1. számú mellékletének 1. kategóriájában meghatározott anyagot kell érteni."

7. § (1) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény 19. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Azoknak az anyagoknak a listáját, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszicho-trop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotrop anyagnak, e törvény melléklete határozza meg."

(2) Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló 1998. évi XXV. törvény a jelenlegi 25. §-t követően a következő melléklettel egészül ki: "Melléklet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvényhez

A törvény 19. §-ának (7) bekezdése értelmében azoknak az anyagoknak a listája, amelyek nem az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény mellékletének I. és II. Jegyzéke alapján minősülnek kábítószerrel egy tekintet alá eső veszélyes pszichotrop anyagnak, illetve hazai besorolásuk eltér a nemzetközitől, a következő:

A) Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény I. Jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra nem, kizárólag tudományos célra alkalmazhatók:

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

 

AL

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin°

BDB

1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazan°°

2C-I

2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU 4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazan°°

2C-T-2

2,5 -dimethoxy-4 - ethylthiophenethylamineEU 4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazan°°

2C-T-7

2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-aminEU 2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazan°°

DOC

2,5-dimetoxi-4-klór-amfetamin° 1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

FLEA

N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin                  vagy N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin° N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°

MAL

3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin° 3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°

MBDB

2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután                vagy N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin° [1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl] (methyl)azan°°

N-Me-1-PEA

1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1 -fenetil-amin°

1-PEA

1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-amin°

PMAA

p-methoxy-N,a-dimethylphenethylamineEU

TMA-2 (2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,4,5-trimethoxyamphetamineEU 1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°

                                                                                            

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

B) Jegyzék:

Azok az anyagok, amelyek az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotrop anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény II. Jegyzékén szereplő pszichotrop anyagokkal azonos elbírálás alá esnek Magyarországon, azaz gyógyászati célra alkalmazható, szigorúan ellenőrzött szerek:

Hivatalos elnevezés

Kémiai név

/illetve más név vagy rövidítés, illetve külföldön gyakran használt más írásmód/

 

Buprenorphine

(buprenorfin)

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

GHB

(gamma-hidroxi-vajsav)

γ-hydroxybutyric acid

Ketamine

(ketamin)

2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone

Pentazocine

(pentazocin)

(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Poppy straw (mákszalma)

A máknövény minden része a magok kivételével

 

- és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;

- az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek."

8. § Ez a törvény 2005. június 1. napján lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke